Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Labākās LIZDA arodorganizācijas 2013

Piektdiena 15/11/2013

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pasniegusi balvu „Labākā arodorganizācija 2013” piecām Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības padomes izvirzītām arodorganizācijām, kas šā gada laikā īpaši veiksmīgi darbojušās darbinieku sociālo, ekonomisko, darba tiesību un drošības interešu aizstāvībā.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sveic ar titula „Labākā arodorganizācija 2013” iegūšanu un izsaka īpašu atzinību:

Dāvja Ozoliņa Apes novada vidusskolas arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Aldai Liepiņai
Arodorganizācija apvieno 97,5% no vidusskolā strādājošajiem. Šī ir viena no tām organizācijām, uz kuru var paļauties visos interešu aizstāvības gadījumos. Arodaktīvs aktīvi iesaistās dažādu mūžizglītības apmācību projektu īstenošanā, tādejādi vidusskolā strādājošajiem ir iespēja piedalīties ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās, dažādās sportiskās aktivitātēs un valodu apguvē.

Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Kamolītis” arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Mārītei Ledainei
Arodorganizācija apvieno 45% no pirmsskolas izglītības iestādē strādājošajiem. Arodorganizācija rīko dažādus kultūras un izklaides pasākumus kopā ar strādājošo ģimenēm. Iestādē ir iekārtots arodorganizācijas informatīvais stends, kur tiek atspoguļota LIZDA darbība un biedru iespējas. Arodorganizācija risina problēmas arī pilsētas līmenī, piemēram, tika rakstīta vēstule Jelgavas pilsētas domes deputātiem par atlaidēm auklēm pilsētas sabiedriskajā transportā.

Kārsavas vidusskolas arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Lilijai Krivtežai
Arodorganizācija apvieno 89% no vidusskolā strādājošajiem. Šogad noslēgts jauns darba koplīgums, kas aptver visus iestādē strādājošos un paredz tiem apmaksātas brīvdienas un papildatvaļinājumus, kā arī citas garantijas. Lai veiksmīgi plānotu izglītības iestādes darbu, darba devējs vienmēr konsultējas ar arodbiedrību. Organizējot pasākumus, skolas administrācija kopā ar arodorganizāciju plāno izdevumus un piesaista vietējos atbalstītājus.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas arodorganizācijai un tās priekšsēdētājam Andrim Pimenovam
LSPA arodorganizācija ir trešā lielākā arodorganizācija augstskolu grupā, kas apvieno 96,2% no akadēmijā strādājošajiem. Arodorganizācijai ir izveidojies konstruktīvs, uz rezultātiem vērsts, sociālais dialogs ar akadēmijas administrāciju. Ir noslēgts darba koplīgums ar labiem nosacījumiem strādājošajiem. Arodorganizācijas priekšsēdētāja pieredze palīdz stiprināt arodbiedrību ne tikai akadēmijā, bet arī LIZDA augstskolu un zinātnes komisijā.

Ugāles vidusskolas arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Diānai Šaltei
Arodorganizācija apvieno 83% no vidusskolā strādājošajiem. Veiksmīgi tiek īstenots darba koplīgums, kurš paredz gan papildus atvaļinājuma dienas, gan dažādus pabalstus un citas garantijas. Arodorganizācijas priekšsēdētāja regulāri piedalās vidusskolas vadības grupas sanāksmēs, kurās tiek plānota iestādes attīstība, budžets, labiekārtošana, darba rezultāti, risināti problēmjautājumi.