Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Kā likumīgi apmaksāt darbinieku aizvietošanu?

Otrdiena 17/12/2013

Mūsu skolā ir saslimusi viena tehniskā darbiniece. Viņu aizvieto kolēģe, kura to ir darījusi arī līdz šim. Viņai par aizvietošanu piemaksāja 100 procentu apmērā. Tagad skolas direktors teica, ka tā nedrīkst darīt, var tikai piemaksāt 30 procentu apmērā no algas. Kā likumīgi apmaksāt darbinieku aizvietošanu, un kas ir papildu darbs?

Darba likums nosaka, ka darba devējam nav tiesību prasīt, lai darbinieks veiktu darba līgumā neparedzētu darbu, izņemot ārkārtas gadījumus. Taču nereti jebkurā iestādē var izveidoties situācija, ka saslimst vai savu darbu pamet kāds kolēģis. Darba devēja pienākums ir nodrošināt normālu iestādes darba gaitu, līdz ar to vienoties ar kādu no darbiniekiem par tāda papildu darba veikšanu, kas nav paredzēts amata aprakstā. Darba likuma 65.panta pirmā daļa nosaka, ka „darbiniekam, kas pie viena un tā paša darba devēja līdztekus nolīgtajam pamatdarbam veic papildu darbu, ir tiesības saņemt atbilstošu piemaksu par šāda darba veikšanu”. Šajā normā minētie vārdi „līdztekus nolīgtajam pamatdarbam” ir jāsaprot tā, ka savu darba līgumā nolīgto pamatdarbu darbinieks veic daudz intensīvāk, lai spētu savā noteiktajā darba laikā veikt arī papildus pienākumus, ko parasti veic kolēģis.
Darba likuma 65.panta pirmās daļas norma nosaka, ka darbiniekam ir tiesības uz atbilstošu piemaksu. Ar atbilstošu piemaksu jāsaprot, ka aizvietojot darbinieku, parasti ir iespējams veikt tikai daļu no aizvietojamā darbinieka darba pienākumiem, ko var apmaksāt piemaksas veidā. Valsts un pašvaldību institūcijās strādājošiem darbiniekiem ir noteikts ierobežojums piemaksas apmērā. Tā kā skolas tehnisko darbinieku algas finansē no pašvaldību budžeta, savukārt pašvaldību darbību darbinieku atlīdzības jautājumos regulē Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, tad ir jāvadās no šī likuma normām. Minētā likuma 14.panta pirmā daļa nosaka, ka darbinieks saņem piemaksu ne vairāk kā 30 procentu apmērā no tam noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem pilda vēl citus pienākumus. Šeit gan abām pusēm ir jāsaprot, ka vispirms būtu savstarpēji jāvienojas par papildu darba veikšanu vispār, tāpat jāvienojas par veicamā darba apjomu un, protams, attiecīgo piemaksas apmēru. Tā kā likumā noteikts, ka darbinieks ir tiesīgs saņemt piemaksu ne vairāk kā 30 procentu apmērā, pusēm jāpanāk vienošanās, ka izmaksājamā piemaksa būs adekvāta papildus veiktā darba apjomam. Svarīgi ir savstarpēji vienoties pirms papildus darba uzsākšanas, lai nebūtu domstarpību par samaksu pēc tam , kad darbs jau veikts.
Savukārt, 100 procentu piemaksa darbiniekam pienākas, ja viņš strādā virs normālā darba laika, kas ir 8 stundas dienā vai 40 stundas nedēļā, un darbinieks un darba devējs par to ir vienojušies rakstveidā, lai veiktu kādu steidzamu, neatliekamu darbu.
Minētais skaidrojums neattiecas uz pedagogiem, kuri aizvieto citu pedagogu mācību stundas viņu slimības vai citas prombūtnes gadījumos. Šajos gadījumos tiek piemērots stundu atalgojums, ja aizvietošana ilgst ne vairāk kā mēnesi. Ja aizvietošana turpinās ilgāk par mēnesi, atalgojumu pedagogam maksā, sākot ar pirmo aizvietošanas dienu, par visām faktiski nostrādātajām darba slodzes stundām kā pamatdarbā – to nosaka Pedagogu darba samaksas noteikumu 20., 21.punkts.

Juridiskus jautājumus arodbiedrības biedri LIZDA biroja juriskonsultei ikdienā var uzdot pa e-pastu: brigita.fricsone@lizda.lv vai tālruni 27897701. Lai saņemtu bezmaksas konsultāciju, obligāti jāmin savs vārds, uzvārds un arodorganizācijas nosaukums, kurā esat reģistrēts kā LIZDA biedrs.