Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA jaunieši ziemas skolā Kaļiņingradā

Ceturtdiena 16/01/2014

Šoziem Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības jauno pedagogu delegācija kopā ar 50 jauniešiem no dažādu nozaru arodbiedrībām un to konfederācijām no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Krievijas piedalījās Krievijas Neatkarīgo arodbiedrību Kaļiņingradas apgabala federācijas rīkotajā arodbiedrību jauniešu VI ziemas skolā Kaļiņingradā.

Ieskats Kaļiņingradas izglītības iestādēs

Ziemas skolas pirmajā dienā, izmantojot izdevību, kamēr ierodas pārējie dalībnieki, LIZDA delegācijas jaunieši apmeklēja divas Kaļiņingradas izglītības iestādes. Iespēju dalīties pieredzē noorganizēja Maskavas Federācijas tautas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Kaļiņingradas apgabala arodorganizācijas priekšsēdētaja Olga Titova.

Kaļiņingradas pašvaldības izglītības iestādē – 12. vidusskolā LIZDA delegāciju uzņēma direktors Aleksandrs Lopatins un skolas arodbiedrības priekšsēdētāja Lidija Košeļeva. Skola darbojas jau 50 gadus. Kopš tās izveides 1963.gadā zelta un sudraba medaļas saņēmuši vairāk nekā 100 skolēni.

Skolā mācās 1 040 skolēni divās maiņās, proti, pirmā maiņa no plkst. 8:00 – 13:30 un otrā maiņa no plkst. 14:00 – 19:35. Maiņai pamatā ir 6 stundas dienā no pirmdienas līdz sestdienai. Kaļiņingradas pilsētā aptuveni 60% izglītības iestādēs skolēni mācās divās maiņās. Netālu no 12. vidusskolas atrodas arī ģimnāzija un licejs, bet, neskatoties uz lielo konkurenci, vidusskolā vienā klasē kopumā mācās 17 līdz 30 skolēni jeb vidēji 27 skolēni klasē. Sākumskolā ir 4 paralēlklases, bet pamatskolā un vidusskolā – 2 līdz 4 paralēlklases. Skolā mācās arī bērni ar īpašām vajadzībām.

Šogad skolā ieviests elektroniskais žurnāls, taču skolas Krievijā var izvēlēties vai paralēli vēl saglabāt arī žurnālu papīra formātā. Pieeja e-žurnālam skolēnu vecākiem ir bezmaksas.

Aptuveni 40% skolēnu pēc 9.klases turpina mācības profesionālās izglītības iestādēs un koledžās, bet aptuveni 90% skolēnu pēc vidusskolas turpina studijas augstākās izglītības iestādēs.

Krievijā mācības pamatskolā un vidusskolā ilgst 11 gadus. Savukārt finansēšanas modelis „Nauda seko skolēnam” ar dažādiem koeficientiem ieviests kopš 2007.gada. Kaļiņingradas 12.vidusskolas direktors minēja, ka visgrūtāk ir izdzīvot tām skolām, kurās ir mazāk nekā 500 skolēni. Kaļiņingradas apgabalā gadā uz vienu skolēnu valsts investē 29 028 rubļus jeb aptuveni 453 latus.

Skolā strādā 68 pedagogi, no kuriem 53 ir skolotāji, tostarp 2 vīrieši. Kolektīva vidējais vecums ir 48 gadi. No 82 darbiniekiem 95% strādājošo ir arodbiedrības biedri, ieskaitot vidusskolas direktoru.

Krievijā likumā noteikts, ka skolotājam ir 36 darba stundas nedēļā, no kurām 18 ir jābūt kontaktstundām. Kaļiņingradas 12. vidusskolā skolotāji vada vidēji 24 mācību stundas nedēļā. Šajā skolā par vienu likmi pedagogs saņem vidēji 315 latus. Lielākā darba samaksa ar piemaksām par darba kvalitāti ir 1 120 lati mēnesī.

Sarunā ar LIZDA jauniešiem 12. vidusskolas direktors Aleksandrs Lopatins uzsvēra, ka skolotāja darba kvalitāti var novērtēt tikai pēc vairākiem gadiem, turklāt tie noteikti neesot skolēnu eksāmenu rezultāti.

Vidusskolas arodbiedrības priekšsēdētāja Lidija Košeļeva ar lepnumu stāstīja, ka viņu arodorganizācija 2013.gadā izcīnījusi godpilno 3.vietu Kaļiņingradas apgabalā starpnozaru labāko arodorganizāciju konkursā, kurš rīkots Krievijā par godu arodbiedrību konfederācijas 60 gadiem.

Savukārt direktors, vērtējot sadarbību ar vidusskolas arodbiedrību, minēja tikai pozitīvas atsauksmes, uzsverot, ka skolas kolektīvam jābūt kā lielai ģimenei un jācenšas salāgot visu strādājošo intereses. Skolā ir noslēgts arī visiem darbiniekiem labvēlīgs darba koplīgums.

Skolas telpās katrā gaitenī ir izvietoti dažādi informatīvie stendi, piemēram, mūsu sasniegumi, kaitīgu ieradumu novēršana, veselības stūrītis, tiesību stūrītis, jubilāri, stundu saraksts u.c. Skolotājiem ir atsevišķa telpa brīvbrīžiem, tāpat atsevišķs kabinets ierādīts skolēnu pašpārvaldei.

LIZDA jaunieši apmeklēja arī Kaļiņingradas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi – 98. bērnudārzu, kurā uzņemšanu rīkoja direktore Jeļena Jaroma un arodbiedrības priekšsēdētāja Svetlana Meļņika.

Bērnudārzu apmeklē 300 bērni 12 grupiņās; 26 – 30 bērni vienā grupiņā. 64 bērni izmanto logopēda pakalpojumus. Bērnudārzā pieejamas grupas bērniem no 2 gadiem. Bērnudārzā kopā strādā 30 pedagogi (t.sk. logopēdi, psihologi), no kuriem 23 ir audzinātāji. Apkalpojošais personāls arī ir 30 cilvēki. Personāla vidējais vecums ir 45 – 47 gadi.

Arodbiedrības biedri ir 30 cilvēki no visiem bērnudārzā strādājošajiem. Iestādē ir noslēgts darba koplīgums, kurš tiek pārslēgts reizi trijos gados.

Bērnudārzā pedagogam līdz šim vidējā darba samaksa bija 23 700 rubļi jeb 370 lati mēnesī, bet no 2014.gada janvāra pedagogi saņems 25 100 rubļus jeb 392 latus mēnesī, ieskaitot piemaksas par darba kvalitāti un darba stāžu. Darba samaksa pieaugu, jo Krievijas prezidents Vladimirs Putins izdevis rīkojumu, ka pirmsskolas izglītības iestādēs pedagoga algai jāatbilst vidējai algai reģionā.

Jauniešu ziemas skolā

Pēc izglītības iestāžu apmeklējuma, LIZDA jaunieši devās uz Kaļiņingrada apgabala rietumiem, kur Zeļenogradskā notika VI starptautiskā arodbiedrības jauniešu ziemas skola. Tajā piedalījās aptuveni 50 jaunieši no dažādu nozaru arodbiedrībām un to konfederācijām no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Krievijas – Kaļiņingradas, Maskavas, Sanktpēterburgas, Jekaterinburgas, Murmanskas, Samāras, Altaja, Brjanskas, Tatarstānas, Sverdlovskas, Čeļabinskas apgabaliem un pilsētām.

Ziemas skolu atklāja Kaļiņingradas apgabala arodbiedrību federācijas (KOFP) priekšsēdētājs Viktors Zaharčics, Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (ITUC) Viseiropas Reģionālās padomes (PERC) programmu un kampaņu koordinatore Anna Saļņikova, Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas Viseiropas Reģionālās padomes (ITUC PERC) jauniešu komitejas prezidente un Lietuvas arodbiedrību konfederācijas jauniešu organizācijas „LPSK Youth” priekšsēdētāja Goda Neverauskaite.

Ziemas skolas norisi jau tradicionāli koordinēja Krievijas Neatkarīgo arodbiedrību Kaļiņingradas apgabala federācijas jauniešu padome un tās priekšsēdētāja Jeļena Grigule. Jaunieši radoši izpaudās prezentācijās, diskusijās ar profesionāļiem un darba grupās par sekojošiem tematiem: arodbiedrību nākotne, problēmas un to iespējamie risinājumi, starptautiskā sadarbība, jauniešu iesaiste arodbiedrībās, arodbiedrību attīstība, publicitāte un sadarbība ar medijiem u.c.

Kaļiņingradas apgabala federācijas jauniešu pieredze

Krievijas Neatkarīgo arodbiedrību Kaļiņingradas apgabala federācijas jauniešu padome izveidota 24.10.2002. Tā apvieno aptuveni 20 tūkstošus strādājošos jauniešus vecumā līdz 35 gadiem jeb 35% no visiem arodbiedrības biedriem. Padomē aktīvi darbojas 12 jaunieši no dažādu nozaru arodbiedrībām. Daži no līdzšinējiem jauniešu padomes sociālās partnerības rezultātiem: 2007.gadā izveidota Kaļiņingradas apgabala trīspusējās sadarbības padomes jauniešu apakšpadome; izstrādāti priekšlikumi darba koplīgumiem par jauniešu sociālajām garantijām un nodarbinātības aspektiem; līdzdalība darba koplīgumu izstrādes un noslēgšanas procesā; veiksmīga sadarbība ar Kaļiņingradas pašvaldības jaunatnes lietu aģentūru; pārstāvniecība Kaļiņingradas gubernatora jauniešu padomē; tikšanās ar apgabala domes deputātiem u.c.

Jauniešu padomes veiktā izpēte liecina, ka galvenie iemesli kādēļ daudzi strādājošie nav arodbiedrības biedri ir neinformētība par arodbiedrību darbību un tas, ka šādas organizācijas neeksistē viņu konkrētajā darbavietā. Iepazīstinot ar aptaujas rezultātiem, Jeļena Grigulis uzsvēra, ka arodbiedrības informācijas nodošanas veiksme slēpjas vēstījuma noformējumā.

Jauniešu padome ik gadu apmeklē izglītības iestādes, iepazīstinot nākamos darba ņēmējus ar arodbiedrību būtību, darba tiesībām. Jaunieši piedalās mītiņos, gājienos, akcijā „Aizsargā sevi, saki arodbiedrībai – Jā!” (informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana pastkastēs, publiskās vietās), rīko strādājošo jauniešu forumus un konferences, piedalās jauniešu dienas norisēs, ekoloģiskā akcijā „Tīrs krasts”, jauniešu spartakiādēs un arodbiedrību jauniešu salidojumā, rīko sociālo video rullīšu konkursu „Tu esi to pelnījis!” par tēmu – cienīga darba samaksa. Jauniešu padome ar speciālistiem attīstījusi arī arodbiedrības jauno aktīvistu apmācību kursu: meistarklasi „Oratora māksla”, lekciju „Sociālā partnerība – vakar, šodien, rīt”, lietišķo lomu spēli „Pozīcija – pārrunas”.

Arodbiedrību jauniešu idejas aktivitātēm

Ziemas skolas dalībnieku delegāciju prezentācijās saklausītas arī daudzas citas interesantas dažādu arodbiedrību jauniešu aktivitātes: orientēšanās; velo brauciena akcija ar dažādiem arodbiedrības saukļiem uz atstarojošām vestēm; veselības nometnes; aģitbrigādes festivālos; konkurss „Labākā aģitbrigāde” (2014.gadā visā Krievijā tas notiks 25. – 27.aprīlī); starptautiskais arodbiedrību aģit-skrējiens (2014.gadā tas notiks 2. – 8.maijā, Krievija – Kirgizstāna – Mongolija); aģitplakātu konkurss; organizēta arodbiedrības avīzes izplatīšana publiskās vietās; lielā plakāta parakstu siena publiskā vietā „Mēs par:”; konkurss „Zīmējam cienīgu darbu”; ar krītu uz ielas uzzīmēti saukļi un piketētāju atrašanās vietas; festivāls „Mana darba dziesma”; arodbiedrības jauniešu talantu festivāls; arodbiedrības jauniešu komandas kalnā kāpšanas 3 dienu akcija „Iremel – 1582 metri”; seminārs „Stratēģiskā rezerve 2013”, kurā jauniešu reģionālās atlases konkursā un pēcāk nacionālā līmeņa apmācībās piedalās paši labākie arodbiedrību jaunie aktīvisti; konkurss „Jaunais arodbiedrības līderis”; jauniešu diskusiju klubs; arodbiedrības koku alejas stādīšana u.c.

Jauniešu komiteju starptautiskā darbība

Savukārt Anna Saļņikova un Goda Neverauskaite ziemas skolas dalībniekus iepazīstināja ar ITUC PERC jauniešu komitejas politikas aktualitātēm, plāniem, prioritātēm un kampaņām par cienīgu darbu. Komitejas ilgtermiņa prioritāte ir kopīgās kampaņās attīstīt sadarbību ar Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) jauniešu komiteju. PERC jauniešu komitejas darbības programmas galvenie virzieni: kvalitatīvas darbavietas jauniešiem, paaudžu solidaritāte, attiecību atjaunošana ar dažādām kustībām, komitejas komunikācijas un publicitātes uzlabošana.

ITUC uzsākusi kampaņu – jauniešu platforma „Organizējies!”, kuras galvenais mērķis – atbalstīt arodorganizācijas ar labās prakses piemēriem, lai ar inovatīvām un veiksmīgām arodbiedrību stratēģijām veicinātu jauniešu iesaisti arodbiedrībās. Tiešsaistes platformā arodbiedrību jauniešu padomes var iesūtīt savus labos prakses piemērus. Tiek sagaidīts, ka līdz 2014.gada beigām kampaņas platformai pievienosies vismaz 60 ITUC dalīborganizācijas. Jaunieši tika aicināti arī sekot līdzi arodbiedrību jauniešu blogam.

Pieredzes apmaiņā devās LIZDA jauniešu delegācija: Rīgas Teikas vidusskolas skolotājs Pēteris Kaļva, Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” skolotāja Ilze Vaičekone, Rīgas Jauno pedagogu centra vadītāja Iveta Flesnere un pasniedzēja Jekaterina Strauta, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotāja Inna Celmiņa un LIZDA biroja speciālists Edgars Grigorjevs.