Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Diskusija Valmierā par pedagogu vajadzībām cienīga darba nodrošināšanā

Svētdiena 13/04/2014

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rīko regulāras informatīvas sanāksmes par aktualitātēm nozarē, izmaiņām likumdošanā, darba drošības un citiem aktuāliem jautājumiem. Martā un aprīlī vien notikuši vairāk nekā 40 semināri un diskusijas visā Latvijā, kurās LIZDA vadība un biroja speciālisti pārrunājuši nozares darbinieku vajadzības cienīgu darba apstākļu nodrošināšanā. LIZDA diskusijā Valmieras profesionālajā vidusskolā piedalījās Vidzemes reģiona izglītības iestāžu administrācija, arodorganizāciju priekšsēdētāji, novadu pašvaldību priekšsēdētāji un izglītības speciālisti.

Valmierā diskusija bija veltīta jautājumiem par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un iesaistīto pušu problēmām šo apstākļu nodrošināšanā. Diskusijas notiek LIZDA projekta ietvaros, ko arodbiedrība īsteno sadarbībā ar Norvēģijas Izglītības darbinieku arodbiedrības Finmark novada arodorganizāciju un ar Norvēģijas Inovāciju aģentūras, Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai” atbalstu.

Diskusijas sākumā LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško klātesošos iepazīstināja ar arodbiedrības pētījuma rezultātiem. Pētījumā apzināts Latvijas pedagogu viedoklis par pašreizējo darba vidi, tās atbilstību darba drošības noteikumiem, par sociālās drošības līmeni, sociālā dialoga iespējām un rezultātiem. Pētījuma rezultāti arodbiedrībai dod iespēju pilnveidot darba koplīgumu izstrādi, un tas ir pamats diskusijām ar ministrijām, pašvaldībām par pedagogu cienīga darba nosacījumu pilnveidošanu.

Pētījuma respondenti uzskata, ka pedagogu cienīgu darbu raksturo tas, ka:
• darbs ir vajadzīgs sabiedrībai,
• darbs sniedz gandarījumu un pedagogs to veic no sirds, ar prieku un godprātīgi,
• par to tiek saņemts cienīgs atalgojums,
• to atzīst un novērtē skolēni, viņu vecāki un sabiedrība,
• darbs veikts piemērotā, sakārtotā, drošā vidē,
• ir nodrošinājums ar atbilstošiem mācību līdzekļiem un materiāliem,
• ir karjeras izaugsmes iespējas.

Pētījumā secināts un pierādīts, ka cienīgs darbs realitātē Latvijas izglītības sistēmā pedagogu vērtējumā ievērojami atšķiras no ideāla. 62% aptaujāto uzskata, ka atalgojums neatbilst viņu iegūtajai izglītībai, ieguldītajam darbam un atbildībai. Pedagogi to mēģina risināt strādājot vairākās darba vietās, strādājot vairāk par vienu likmi, piepelnoties ne savā profesijā, paļaujoties uz ģimenes locekļiem un piepelnās atvaļinājuma laikā ārzemēs.

Pētījumā atklāts, ka Izglītības un zinātnes ministriju pedagogi izjūt kā attālinātu, formālu varas pārstāvi, kas autonomi rada likumus un noteikumus, neiedziļinoties lietas būtībā. Reformas izglītībā ir nepārtraukts eksperiments ar pedagogiem un izglītojamajiem, jo pedagogu viedoklis un viņu vajadzības netiek uzklausītas.

LIZDA juriskonsulte Brigita Fricsone diskusijās uzsvēra trīspusēja darba koplīguma nozīmi izglītības darbinieku vajadzību un cienīga darba apstākļu nodrošināšanā, sociālo garantiju pilnveidē. Bet LIZDA priekšsēdētājas vietnieks Jānis Krastiņš aicināja ikvienā iestādē pievērst lielu nozīmi darba vides drošībai un izglītot uzticības personas, kas atbild par darba drošības jautājumiem darba vietā. Savukārt LIZDA sabiedrisko attiecību speciālists Edgars Grigorjevs klātesošos informēja par arodbiedrības komunikācijas aktivitātēm un LIZDA jauno pedagogu padomi.

Diskusijās tika uzklausīti labās prakses piemēri darba koplīgumu izstrādē, kā arī atrunāti darba devēja un darba ņēmēja kompetences un ētikas jautājumi. Diskusija klātesošos rosināja iedziļināties pašreizējā situācijā izglītības jomā saistībā ar pedagogu atalgojuma nevienlīdzību modelī „Nauda seko skolēnam”, darba vidi un materiālo nodrošinājumu izglītības funkciju kvalitatīvai nodrošināšanai.