Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA atzinums par Pedagogu darba samaksas noteikumu projektu (06.07.2015.)

Ceturtdiena 09/07/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) sagatavojusi atzinumu par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Pedagogu darba samaksas un valsts finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi”. LIZDA padome prasa IZM pilnveidot MK noteikumu projektu un izstrādāt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku turpmākajiem trim gadiem.

LIZDA noteikumu projektā nepiekrīt sekojošam:
• punkta 4.1. redakcijā noteiktajam procentuālajam sadalījumam. Jāsamazina procenti, kas paredzēti mācību stundu vadīšanai un sagatavošanai un jāpalielina procenti, kas plānoti darbam ar izglītojamajiem individuāli un grupās pēc mācību stundām. Uzskatam, ka apmaksāto darba stundu skaits (procentuālais sadalījums) ir jāpalielina atbalsta pasākumiem no 1–10 stundām (klases audzinātājam – līdz 6 darba stundām un citiem pasākumiem mācību procesa atbalstā – līdz 4 darba stundām).
• 7.punkta redakcijā noteiktajiem koeficientiem. Lai nepasliktinātu skolotāju apmaksātos pienākumus, balstoties uz aprēķiniem, ir jāpalielina laiks, kas plānots stundu gatavošanai un darbu labošanai valodu un literatūras, matemātikas un profesionālās izglītības mācību priekšmetos līdz 1,25; sociālo zinību, mākslu, informātikas, mājturības un tehnoloģiju, ekonomikas un kulturoloģijas, kā arī sporta mācību priekšmetos līdz 1,1; profesionālās ievirzes programmu mācību priekšmetos līdz 1,1. 7.punktu papildināt ar 7.5.”pārējie mācību priekšmeti” (psiholoģija, ētika, filozofija utt.) – 1,1.
• 11.1.punkta redakcijai. Vidējais izglītojamo skaits klasē 1.grupā ir jāatstāj sākotnējā variantā – mazāks par 10.
• 22. punkta redakcijai, jo MK noteikumos tiek noteikta skolotājam konkrēta amata alga, un izglītības iestādes vadītājam tā ir jānodrošina. LIZDA iepriekš bija rosinājusi, ka izglītības iestādes vadītājam ir jāpiešķir papildus 5 procenti no iedalītās mērķdotācijas, lai stimulētu skolotājus.
• 24.punktu papildināt ar vārdiem „saskaņo tarifikāciju ar izglītības iestādes dibinātāju vai tā noteikto iestādi un iepazīstina arodorganizācijas priekšsēdētāju vai darba kolektīva izvirzīto pārstāvi.
• 47.2.5. redakcijai. Uzskatām, ka papildus finansējums ir jāpiešķir no kopējās pašvaldībai aprēķinātās mērķdotācijas līdz 3%, jo izglītības iestādēm piešķirtais finansējums ir nepietiekošs, lai skolotājiem apmaksātu papildus pedagoģisko darbu.
• 48. punkta redakcijai. Mainīt interešu izglītības iestāžu pedagogu amata vienību skaita aprēķinu novados, nosakot, 10 izglītojamos uz 1 pedagogu, kā arī 48.1. punktā republikas pilsētās un novados 1. – 6. klasē – 4 stundas nedēļā.
• 2.pielikuma 1.tabulai, jo nav pieļaujams, ka direktora vietnieks saņem mazāku atalgojumu par vienā izglītības iestādē strādājošo skolotāju, kuram ir piešķirta kāda no kvalitātes pakāpēm.
• 2.pielikuma 2.tabulai, jo visās izglītības iestāžu grupās skolotāju amata algām ir jābūt vienādām (870;930;990;1050)
• 2.pielikuma 4.tabulai, uzskatam, ka izglītības iestādes bibliotekāru, dienesta viesnīcas skolotāju un internāta skolotāju amata algas likmei par amata vienību ir jābūt 760 eiro.
• 6.pielikuma 1.tabulas redakcijai, jo izglītības iestādes vadītājam neatkarīgi no izglītojamo skaita jānosaka pilna amata vienība.
• 6.pielikuma 1.tabulas, 2. tabulas un 5.tabulas redakcijai, jo psihologam un izglītības iestādes bibliotekāram ir jāparedz viena amata vienība uz 300 izglītojamajiem.
• 6.pielikuma 4.tabulas redakcijai, jo internāta skolotāja amatu vienību skaits ir nepietiekošs (krasi samazināts).
• 9.pielikuma 1.tabulai un 2.tabulai, jo pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes augstskolās un koledžās ir nepamatoti zemas salīdzinājumā ar vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem. LIZDA piedāvā apspriešanai pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes augstskolās un koledžās:

Nr.

p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

 

Zemākā mēneša darba algas likme projektā, euro

Zemākā mēneša darba algas likme, kādai vajadzētu būt, ja tiktu ievērota asistenta un skolotāju atalgojuma samērība, euro

1.

Rektors

1410

2627

2.

Profesors

1175

2189

3.

Prorektors

941

1751

4.

Asociētais profesors

941

1751

5.

Dekāns

941

1751

6.

Docents

753

1401

7.

Katedras vadītājs

753

1401

8.

Prodekāns

602

602

9.

Lektors

602

1121

10.

Asistents

481

897


LIZDA prasa, lai Ministru kabineta noteikumos tiktu ietverts sekojošais:
1. Maksimālais vienam pedagogam pieļaujamo kontaktstundu skaits nedēļā (LIZDA prasība no 18-24), lai veicinātu izglītības kvalitāti un mazinātu pedagogu pārslodzi.
2. Kontaktstundu skaits, pie kāda izglītības iestādes vadītājs, skolotājam 2.blokā (atbalsta pasākumi) tarificē maksimālo stundu skaitu.
3. Maksimālais pieļaujamais izglītojamo skaits vienā klasē, jo tas veicinās izglītības kvalitāti. Nenosakot to, skolas direktors būs ieinteresēts atvērt lielas klases, jo samazināsies klašu komplektu skaits un līdz ar to vidējais izglītojamo skaits klasē.
4. Saglabāta 10% piemaksa Valsts ģimnāzijām.
5. 30. punkta redakcijā noteikt piemaksu arī pedagogiem, kas ieguvuši 1. un 2.kvalitātes pakāpi.
6. 2.pielikuma 2.tabulā veikt papildinājumu, norādot, ka pedagogiem speciālās izglītības iestādēs ar garīgās attīstības un garīgās veselības traucējumiem jānodrošina par divām grupām augstāka amata alga.

Neskatoties uz to, ka MK noteikumu projekta „Pedagogu darba samaksas un valsts finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) tiek atrunāts sociālo partneru priekšlikumu finansiālais novērtējums, LIZDA atkārtoti atgādina, ka uztur prasību, un nekavējoties ir jāuzsāk darbs pie pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika, jo tam ir jābūt sasaistē ar jaunajiem MK noteikumiem.

Virknē plānošanas dokumentos uzsvērta mazo skolu loma un paredzētie atbalsta mehānismi. LIZDA norāda, ka MK noteikumu projektā nav pietiekamā apmērā iestrādāti mehānismi, kas ļautu mazajās skolās nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus tādā pat apmērā un kvalitātē kā pārējās izglītības iestādēs.

Pamatojoties uz jaunajiem MK noteikumiem, kur paredzēts turpināt apmaksāt pedagogu iegūtās profesionālās darbības kvalitātes pakāpes, LIZDA rosina IZM veidot darba grupu un pārskatīt kvalitātes pakāpju vērtēšanas kritērijus. Arodbiedrība ir gatava aktīvi iesaistītes jaunizveidotajā darba grupā.