Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pašvaldības iebilst pret pedagogu darba samaksas jauno modeli

Trešdiena 28/10/2015

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Izglītības un kultūras komitejā pašvaldību vadība otrdien, 27. oktobrī tikās ar Izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili un tikšanās laikā izteica virkni iebildumu pret jauno skolotāju atalgojuma modeli. Visvairāk pašvaldību izteica kritiku par vairāku skolotāju algu samazinājumu, ja modeli ieviesīs esošajā redakcijā. Izskanēja iebildes arī pret aprēķinu sistēmas sarežģītumu. Sākotnēji ticis solīts, ka modelis būs vienkāršāks un caurskatāmāks, taču, kā izskatās, tas šobrīd esot teju augstākās matemātikas līmenī. Pašvaldību pārstāvji rosināja modeli atlikt vēl uz gadu un izveidot to tādu, lai pedagogi nezaudētu. 
 
«Ne jau pašvaldības zaudēs naudu, bet skolotāji. Šie cilvēki paļāvās uz to, ka varēs nopelnīt, bet jaunais modelis ne tikai viņiem to neļaus, bet vēl apcirps esošo naudu. Kāpēc gan nepacelt algas tiem, kam tās ir viszemākās? Nevar tā matemātiski pārdalīt finanses – vieniem atņemot un sadalot uz visiem,» tā Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.  Lai gan Carnikavas novads nav to vidū, kam finansējums saruks, kopumā Pierīgas novadi nav ieguvēji. No 17 Pierīgas pašvaldībām 11 jaunajā modelī zaudēs:
 
Ādažu novads       18621 EUR/mēn. (- 17,8 % ) 
Baldones  novads  5313 (-   7,5 %  ) 
Stopiņu novads     6357 (-  8,5 % ) 
Siguldas novads    2631 ( - 1,4 % ) 
Mārupes novads   9683 ( - 6,4 % ) 
Salaspils  novads  16278 (- 11,5 % ) 
Mālpils  novads     2109 (-  6,2 %  )  
Ķekavas novads    5216 (-  3,4 % ) 
Krimuldas novads  687 (-  1,6 % ) 
Babītes novads     7110 ( - 9,6 % ) 
Olaines novads    16852 ( - 11,7 % ) 
 
Mālpils, Krimuldas, Ikšķlies, Olaines, Mārupes, Baldones, Stopiņu, Ādažu, Babītes un Ķekavas novadu pašvaldības ir nosūtījušas vēstuli Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, ministru prezidentei Laimdotai Straujumai, Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Tiesībsargam Jurim Jansonam, kā arī LPS un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai (LIZDA) vēstuli ar lūgumu apturēt esošā modeļa ieviešanu un pilnveidot MK 22.12.2009 noteikumus Nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, nesamazinot esošā Valsts budžeta mērķdotācijas finansējuma piešķīrumu pašvaldību izglītības iestādēm, papildus piešķirot līdzekļus mazo skolu pedagogu atalgojumam.
 
Vēstulē minēts, ka ieviešot  Izglītības un zinātnes ministrijas izveidoto finansējuma sistēmu  „nauda seko skolēnam”, Pierīgas pašvaldības mērķtiecīgi veica skolu tīkla optimizāciju, izveidojot efektīvu izglītības iestāžu tīklu, kas sekmēja pedagogu atalgojuma palielinājumu piešķirtās mērķdotācijas ietvaros. Tā rezultātā katrai skolai tika izveidota sistēma atbalsta pasākumu nodrošināšanai skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, sistēma darbam ar talantīgiem skolēniem, dalīšana grupās svešvalodu apguvei un nodrošināts optimāls klašu piepildījums. Ņemot vērā plānotā finansējuma samazinājumu Pierīgas skolām, izveidoto kārtību nebūs iespējams saglabāt, tādējādi cietīs izglītības kvalitāte. Jaunajā atalgojuma modelī iestrādātā formula vidējo izglītojamo skaita aprēķināšanai pasliktinās situāciju tām izglītības iestādēm, kurām skolēnu skaits pieaugs ar jauno mācību gadu. Minētās formulas rezultāts negatīvi ietekmēs piešķiramo pedagoga amata likmju skaitu.
 
Izglītības iestādēs, kurās šobrīd papildus kontaktstundām tiek pilnībā nodrošināta pārējo skolotāju pienākumu apmaksa – pēc jaunā modeļa pie nemainīga kontaktstundu skaita, samazināsies papildus veicamo  pienākumu apmaksāto stundu skaits. Piemēram, matemātikas skolotājs, kurš līdz šim strādāja 21 kontaktstundu, ar visiem papildus pienākumiem un klases audzināšanu saņēma samaksu par 37 stundām, pēc jaunā modeļa ieviešanas, strādājot to pašu 21 kontaktstundu, ar papildus pienākumiem un klases audzināšanu skolotājs saņems samaksu par 34,2 stundām.
 
Minētajā Izglītības un kultūras komitejas sēdē Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica aicināja ministri un visus, kas pieņem lēmumus saistībā ar izglītības jomu, apzināties, ka nauda nav paredzēta pašvaldībām, bet gan skolotājiem. “Padomājiet, kas notiks ar tiem 8%, kam būs samazinājums, kas reāli notiks ar šiem cilvēkiem,” pauda Jurēvica.
 
Pēc LIZDA veiktajiem aprēķiniem kopumā no 119 pašvaldībām 46 pašvaldībās skolu pedagogiem vidējā darba alga tikai samazināsies un nevienā skolā nav gaidāms vidējās algas pieaugums. 26 pašvaldībās situācija kopumā vairāk pasliktinātos – starp to pārziņā esošajām skolām pārsvarā ir tādas, kurās vidējais darba algas apjoms skolotājiem samazinātos nekā tās, kurās darba samaksa paaugstinātos. No visām 119 pašvaldībām ir tikai 8, kuru skolas pēc jaunā modeļa ieviešanas saskartos vienīgi ar finansējuma pieaugumu un nevienā skolā vidējais atalgojums netiktu samazināts.
 
Kā ziņots LPS mājaslapā vairākus izskanējušos priekšlikumus IZM plāno iekļaut normatīvajos aktos un tos atbalstījusi arī premjere, piemēram, arī mazajās skolās paredzēt pilnu amata vienību direktoram, kā arī ļaut izglītības iestāžu administrācijas pārstāvjiem vadīt līdz 7 mācību stundām, par to saņemot samaksu. Atbalstīts arī priekšlikums par 10% piemaksu pedagogiem, kuri strādā valsts ģimnāzijās. No ministres Mārītes Seiles puses izskanējis arī, ka tiks noteikts logopēdu skaits proporcijā 1:200 izglītojamajiem 5-6 gadu posmā, taču pieejamā noteikumu projekta versija, kura atrodama Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā, ir bez labojumiem un papildinājumiem.
 
LIZDA ar IZM pārstāvjiem tiksies 29.oktobrī Izlīgšanas komisijas sastāvā, lai meklētu kompromisus būtiskākajiem LIZDA iebildumiem attiecībā uz pedagogu darba samaksas modeli un valstī pastāvošo tiesisko nihilismu:
 
  • daudzi pedagogi pēc modeļa ieviešanas saskarsies ar darba algas samazinājumu, turpinot veikt līdzšinējo darba pienākumu apjomu;
  • zemāko amata algu pielikums veidojas no lielāka kontaktstundu skaita nekā līdz šim;
  • procentuālais sadalījums, kas nosaka paredzēto laiku mācību procesam – stundu vadīšanai, sagatavošanai un apmaksātais stundu skaits atbalsta pasākumiem – darbam ar izglītojamajiem individuāli un grupās pēc mācību stundām, nerisina pedagogu pārslogotības jautājumu; 
  • tiek noteikts nepietiekams atbalsta personāla skaits izglītības iestādēs, kas nozīmē, ka izglītojamie, kuriem ir kādas psiholoģiskas vai emocionālas dabas problēmas, nevarēs saņemt pilnvērtīgu palīdzību, līdz ar to nesasniedz mērķi par kvalitatīvas izglītības veicināšanu;
  • nav noteikts atbilstošs atalgojums pirmsskolu, augstskolu un koledžu pedagogiem, sporta treneriem, daļai atbalsta personāla;
  • turpinās tiesiskais nihilisms izglītības un zinātnes nozarēs, tā kā no Saeimas un Valdības puses gadiem tiek ignorētas vairākas Izglītības likuma, Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma normas.

LIZDA joprojām uztur spēkā iespējamā streika prasības: 

  • Neieviest pedagogu darba samaksas jauno modeli, ja netiek ņemtas vērā LIZDA prasības un nodrošināts prasību īstenošanai atbilstošs finansējums.
  • Pilnveidot MK noteikumus Nr. 1616 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, ja izlīgšanas komisijā netiek panākts kompromiss un ņemtas vērā LIZDA prasības par pedagogu darba samaksas jauno modeli.
  • Ievērot spēkā esošos normatīvos aktus – Izglītības likumu, Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības likumu, izstrādājot attiecīgus grafikus to pakāpeniskai ievērošanai.