Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Labākās LIZDA arodorganizācijas 2015

Otrdiena 24/11/2015

Foto mirkļi no LIZDA arodorganizāciju apbalvošanas
Citas bildes no "Labākās arodorganizācijas 2015" apbalvošanas
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) pasniegusi balvu „Labākā arodorganizācija 2015” trīs Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) padomes izvirzītām arodorganizācijām, kas šā gada laikā, un arī iepriekšējos gadus, īpaši veiksmīgi darbojušās darbinieku sociālo, ekonomisko, darba tiesību un drošības interešu aizstāvībā. Šogad LBAS balva pasniegta arī aktīvākajai arodbiedrības jaunietei – Ingai Paeglei. 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sveic ar titula „Labākā arodorganizācija 2015” iegūšanu un izsaka īpašu atzinību:

Inčukalna pamatskolas arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Zintai Nolbergai
Inčukalna pamatskolas pirmorganizācija šogad saņēma Pierīgas novadu organizācijas nomināciju ”Aktīvākā pirmorganizācija”. Pateicoties prasmīgai organizācijas vadīšanai, arodbiedrības biedru skaits ir 90% no strādājošajiem un teicama sadarbība ar skolas administrāciju. Jauni darba biedri tiek iesaistīti arodbiedrībā ar katru veicot individuālas pārrunas, pastāstot par arodbiedrības mērķiem un iespējām. Priekšsēdētāja uzskata – individuāls kontakts ir pats, pats galvenais; patiesa ieinteresētība un atbalsts vajadzīgajos brīžos. Pirmorganizācija vienmēr piedalās visās gan LABS, gan LIZDA, gan Pierīgas organizācijas akcijās un pasākumos; dedzīgi un pārliecinoši pauž savu viedokli. Kolektīvam jau par tradīciju ir kļuvušas Skolotāju dienas ekskursijas, teātra izrāžu, koncertu apmeklējums, kolēģu apsveikšana jubilejās. Šai skolā godā tiek turēti un neaizmirsti arī pensionētie kolēģi;viņi tiek pieaicināti visos organizētajos pasākumos.
 
Priekšsēdētāja Zinta Nolberga par savu organizāciju:
“Pilnīgi noteikti uzskatu, ka sekmīga arodorganizācijas darbība ir galvenokārt atkarīga no tā, cik atvērti, saskanīgi, komunikabli, empātiski ir arodkomitejas biedri. Un man ar tādiem ir ļoti paveicies – mums ir lielisks kolektīvs, kas atbalsta viens otru, bet arodbiedrība ir „apvalks”, kas sniedz papildus iespējas. Kā jau minēju iepriekš – neviena sarakste, piesprausta papīra lapa vai e-pasts nevar aizstāt personīgu aprunāšanos. Kaut vai par niekiem, ikdienu. Mums ir vajadzīgs atbalsts vienam no otra – un tādu mēs saņemam! Līdzīgu atbalstu mēs jūtam arī no arodbiedrības, kas domā līdzīgi mums.”

Valmieras Jaunatnes centra ,,Vinda’’ arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Zintai Irbei
Pirmorganizāciju vada ilggadēja pirmorganizācijas priekšsēdētāja Zinta Irbe. Iestādē strādā 25 darbinieki, 27 ir arodbiedrības biedri. Arodbiedrībai ir ļoti laba sadarbība ar iestādes direktoru un administrāciju, kas vienmēr ir kopā ar saviem darbiniekiem.
Pirmorganizācija ļoti aktīvi piedalās Valmieras starpnovadu arodbiedrības organizācijas rīkotajos pasākumos (sporta spēlēs, radošajos pedagogos, ekskursijās, piketos,  atbalsta arī pensionēto skolotāju pasākumus u.c.) Kolektīvs ir ļoti saliedēts un draudzīgs ar daudzām savām tradīcijām .

Ogres novada Madlienas vidusskolas arodorganizācijai un tās ilggadējai priekšsēdētājai  Daivai Lūsei
Daiva Lūse par Madlienas vidusskolas arodorganizācijas priekšsēdētāju strādā jau 20 gadus. Skolā strādā 39 darbinieki, no kuriem 36 jeb 92% ir arodbiedrības biedri. Skolā ir noslēgts koplīgums un vienošanās ar Madlienas pagasta pārvaldi. Vienošanās nosacījumi ir vienādi visām pagasta iestādēm. Vienošanās ir noteikts, ka darbiniekiem piešķir apmaksātas brīvdienas sekojošos gadījumos:
- vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1. – 5. klasē;
- trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;
- vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā darbiniekam vai viņa bērnam absolvējot izglītības iestādi;
- vienu apmaksātu dienu sakarā ar bērna kāzām;
- trīs kalendārās darba dienas sakarā ar ārsta apmeklējumu.
Darba devējs piešķir pabalstu:
- vienas minimālās algas apmērā ģimenes locekļa vai apgādnieka nāves gadījumā;
- līdz 50% no mēnešalgas vienu reizi gadā aizejot ikgadējā atvaļinājumā, ņemot vērā nodarbinātības ilgumu un darba rezultātus;
- līdz 50% no mēnešalgas reizi kalendārajā gadā darbiniekam, kura apgādība ir bērns invalīds līdz 18 gadiem;
- darba devējs kompensē darbiniekiem darba pienākumu veikšanai nepieciešamo medicīnisko optiku redzes korekcijas līdzekļu iegādei 140 eiro apmērā.
Lai arodbiedrībā iesaistītu jaunus biedrus, ar katru darbinieku, pēc pārbaudes laika beigšanās, tiek organizētas pārrunas, kurās arodkomiteja iepazīstina jauno darbinieku ar LIZDA un LBAS aktualitātēm, garantijām, iespējām. Skolas arodbiedrības biedri ir atsaucīgi LIZDA organizētajās akcijas, piketos, viņi ņem aktīvu dalību jebkādas Ogres starpnovada organizētajos pasākumos – semināros, sporta spēlēs un citos. Skola tiek organizēti pasākumi jubilāriem Ziemassvētku un Skolotāju dienas pasākumi. Netiek aizmirsti arī pensionāri. Skolā ir iekārtota atpūtas un relaksācijas telpa darbiniekiem. Jau daudzus gadus pēc kārtas par darba drošību skolā atbild arodbiedrības biedrs Valdis Kušnirs, kurš ir zinošs, līdz ar ko visas instruktāžas un citi ar darba drošību saistītie jautājumi tiek risināti kvalitatīvi. Darba vietā nelaimes gadījumi nav notikuši.

LIZDA sveic ar titula „Aktīvākais arodbiedrības  jaunietis 2015” iegūšanu un izsaka īpašu atzinību:
Ingai Paeglei, Valmieras Pārgaujas sākumsskolas skolotājai
Inga ir arī LIZDA Valmieras starpnovadu valdes locekle un deleģētā pārstāve jauno pedagogu padomē. 
Inga pārstāv LIZDA jauniešu intereses  valsts, pašvaldību institūcijās (līdzdalība Valmieras starpnovadu arodbiedrības organizācijas konferencē, informējot par JP aktivitātēm), starptautiskajās arodbiedrību un jauniešu organizācijās, ar LIZDA deleģējumu (Pieredzes apmaiņa Lietuvā; Baltijas arodbiedrību jauniešu forumā Pērnavā-LBAS delegācijā; dzimumu līdztiesības seminārs arodbiedrību jaunietēm Briselē-LBAS delegācijā). Pati aktīvā jauniete Inga izglīto un popularizē arodbiedrības darbību jauniešu vidū, iesaistoties informācijas apmaiņā un apmācībās jauniešiem par darba tiesībām un darba aizsardzību, jauno pedagogu iespējām, arodbiedrību darbību un LIZDA pakalpojumiem biedriem. Ar Ingas palīdzību tiek sekmēta arī LIZDA jauniešu sadarbība, rīkojot domubiedru pasākumus pieredzes apmaiņai “Kolēģis-kolēģim”, kas izpaužas kā radošā darbnīca, kurā tiek izgatavoti skaisti un sirsnīgi apsveikumi un dāvanas. Inga līdzdarbojas arī arodbiedrības lēmumu pieņemšanas procesos un darba kvalitātes uzlabošanā (līdzdalība LIZDA VI kongresa stratēģiskās sagatavošanas darba grupās; dalība LIZDA VI kongresā-JP pārstāvība). Spēku, iedvesmu un enerģiju pēc ikdienas gaitām pedagoģiskajā procesā LIZDA aktīvā jauniete gūst brīvajā laikā aizraujoties ar dekupāžu.