Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Par pirmsskolas izglītības iestāžu kvalitatīvu un ilgtspējīgu attīstību

Svētdiena 01/05/2016

Laikā, kad visā pasaulē arvien vairāk atzīst tieši agrīnās izglītības nozīmi bērna attīstībā, Eiropas Komisija ir noteikusi prioritātes izglītībai agrīnā pirmsskolas vecumā, lai nostiprinātu šo pakalpojumu pieejamību no dzimšanas līdz obligātajam skolas vecumam un uzlabotu to kvalitāti - Latvijā sākas diskusija par izglītības un kvalifikācijas prasību pazemināšanu pirmsskolas izglītības pedagogiem, kuri strādā ar bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam.
 
Izglītība un aprūpe agrīnā pirmskolas vecumā tiek ielikti pamati panākumiem vēlākā dzīves posmā attiecībā uz izglītību, labklājību, nodarbinātību un sociālo integrāciju, jo īpaši bērniem no maznodrošinātajām un mazaizsargātajām ģimenēm.
 
Ļoti būtiski ir nodrošināt tādu pirmsskolas izglītības skolotāju kvalifikāciju, kas dotu iespējas skolotājam veikt ne tikai elementāru aprūpi un praktisku darbošanos ar mazgadīgiem bērniem, bet arī pedagoģiskajos novērojumos balstītu bērncentrētu un uz bērna individuālo attīstību virzītu pieeju izmantošanu. Pirmsskolas izglītības pedagogam ir jāspēj nodrošināt veiksmīgu pāreju no pirmsskolas uz pamatskolu, izmantojot uz kompetencēm balstītu mācību saturu un nodrošinot atbilstošu mācību vidi. EK izsludinātajā pētījumā „Nepieciešamās kompetences pirmsskolas izglītībā un aprūpē” izceltas četras galvenās kompetenču dimensijas: individuālajā, institucionālajā un komandas līmenī, kā arī starp-institucionālajā un pārvaldības līmenī, apliecinot bērnu, vecāku, pedagogu un visu pārējo pirmsskolas izglītībā un aprūpē ieinteresēto pušu nozīmi augstas kvalitātes izglītības definēšanā un veidošanā un 21 gadsimta vajadzībām atbilstošu prasmju un zināšanu aktualitāti. Mūsdienīgai un zināšanās pamatotai ekonomikai ir nepieciešami cilvēki ar aizvien augstākām un atbilstošākām prasmēm. Latvijas pašreiz esošajā sarežģītajā demogrāfiskajā un ekonomiskās nestabilitātes situācijā, kad ģimenes ne vienmēr spēj nodrošināt pilnvērtīgu bērna attīstību, pirmsskolas izglītības iestādes skolotājam ir jāuzņemas atbildība par bērnu kognitīvo un lingvistisko attīstību, par viņu audzināšanu un socializāciju, par daudzkultūru vides un globalizācijas radītām problēmām, tādēļ ļoti būtiski ir nepazemināt prasības pirmsskolu pedagogu izglītībai.
 
Tikai pirms 15 gadiem pirmsskolas izglītības pedagogiem stājās spēkā prasība – augstākā pedagoģiskā izglītība. Pedagogi paņēma studiju kredītus un pabeidza augstskolas. Krīzes laikā tika samazinātas algas, ar kurām pedagogi rēķinājās, ņemot studiju kredītus. Kad pedagogi ir atmaksājuši studiju kredītus, Izglītības un zinātnes ministrs rosina pārskatīt augstākās izglītības nepieciešamību pirmsskolas izglītības pedagogiem! Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība LIZDA uzskata, ka valstī ir nepieciešama lēmumu pēctecība un stabilitāte neatkarīgi no valdības vai ministrijas vadības maiņas. Valdības nevēlēšanās nodrošināt pedagogiem cienīgu atalgojumu rada risku – izglītības kvalitātes pazemināšanu Latvijā.
 
LIZDA uzskata, ka kvalitatīvu un uz ilgtspējīgu attīstību balstītu pirmsskolas izglītību spēj nodrošināt tikai augsti kvalificēti pedagogi, līdz ar to ir svarīgi pirmsskolas izglītības skolotājiem nepazemināt kvalifikācijas un izglītības prasības.