Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība neatbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas radošo pieeju skaitļiem un manipulāciju ar sabiedrību

Trešdiena 11/05/2016

  Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir aktīvi sekojusi līdzi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) darbam, kas saistīts ar pedagogu darba samaksas modeļa pilnveidi. LIZDA kā IZM sadarbības partneris ir paudusi savu nostāju, ka pašreiz piedāvātā modeļa versija ir neapmierinoša.
 
LIZDA ir piedalījusies darba grupas sanāksmēs, lai pārrunātu un pilnveidotu pedagogu darba samaksas modeļa trūkumus un nepilnības, taču, saņemot rezultātu, nākas secināt, ka IZM neņem vērā sadarbības partneru viedokli un piedāvājumus. Patērētais laiks darba grupu sanāksmēs ir lieki iztērēts un reāls pienesums no tām nav jūtams, šis elements vairāk ir bijis butaforisks, lai IZM varētu argumentēt, ka kopdarbs ar sadarbības partneriem ir norisinājies.
LIZDA uzsver, ka nebūs iespējams sasniegt IZM izvirzītos uzstādījumus, ja netiks mērķtiecīgi un ilgtermiņā ieguldīts cilvēkresursā – gan morāli novērtējot, gan profesionāli pilnveidojot, gan nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu. 
2015. gada 27. novembrī pēc 17 gadu pārtraukuma norisinājās izglītības un zinātnes darbinieku streiks. LIZDA vērš uzmanību uz izvirzītajām streika prasībām, kuras nav ņēmis vērā neviens no līdzšinējiem izglītības un zinātnes ministriem:
paredzēt darba samaksas nosacījumu uzlabošanu pirmsskolas izglītības iestādēs, mazajās izglītības iestādēs (izglītojamo skaits līdz 100) strādājošajiem, atbalsta personālam, kā arī nepieļaut darba samaksas pasliktināšanu nozarē strādājošajiem;
paredzēt zinātnes un augstākās izglītības darbinieku darba samaksas paaugstināšanu, nodrošinot Augstskolu likuma 78. panta septītās daļas un Zinātniskās darbības likuma 33. panta otrās daļas pakāpenisku izpildi.
IZM līdz šim ir aktīvi centusies veikt radošu manipulāciju ar sabiedrību, sniedzot tai nepatiesus datus, kuru ieviešana realitātē ir apšaubāma. Ir virkne neatbildētu jautājumu par resursu sadali, par naudas un finansiālā atbalsta avotu. LIZDA uzskata, ka būtiski ir ieviest viscaur pedagogu atalgojuma modelim vienlīdzības principus, kas paredz adekvātu novērtējumu visiem nozarē strādājošajiem un veidot secīgu grafiku par laika termiņiem, kuru pamatnostādnes būtu ņemamas vērā no alternatīvā pedagogu darba samaksas modeļa.
Jāsecina, ka IZM piedāvātajā pedagogu darba samaksas sistēmā trūkumu un neskaidrību ir pietiekami daudz, lai nedotu piekrišanu tālākai normatīvo aktu projektu virzībai. LIZDA norāda, ka atvēlētie līdzekļi pedagogu darba samaksas modeļa pilnveidei ir ļoti liels atbalsts, taču 9 miljoni EUR 2016.gada četriem mēnešiem un 27 miljoni EUR 2017.gadam neatrisina pilnībā atalgojuma problēmjautājumus izglītības un zinātnes nozarē. 
Atbalstāms ir IZM izvirzītais pedagogu atalgojuma politikas virsmērķis – pieejama kvalitatīva izglītība ikvienam skolēnam. Kvalitatīvu izglītību spēj nodrošināt motivēti pedagogi. Pedagogu darba samaksas modelis sevī ietver algu pieaugumu, taču tas ir procentuāli mazākajai nozares daļai. Lielākajai daļai izglītības iestāžu finansējums samazinās vai paliek līdzšinējā apjomā, klaji tiek ignorēts vienlīdzīguma un taisnīguma princips, kura nepieciešamība un aktualitāte tika akcentēta alternatīvajā pedagogu darba samaksas modelī.
Mēs nevaram šauri skatīties uz skolu reorganizācijas tīkla iecerēm, kas potenciāli apdraud mazo skolu slēgšanu. Šis ir jautājums, kas skar gan nacionālo drošību, gan nacionālo identitāti, kas veicina atsevišķiem reģioniem atšķirtību no latviskās vides, jo skola ir kā pagasta centrs, kurš uztur cilvēkus gan ar darba vietām, gan kopības izjūtu un piederību Latvijas nācijai. Šādi gadījumi būtu individuāli izskatāmi.
Nozarē strādājošajiem līdz jaunā mācību gada sākumam ir skaidri jāzina, kas paredzēts arī vidējā termiņa ietvaros. Tas būtu kā apliecinājums, ka izglītība tiešām ir valdības prioritāte un pierādītu valdības atbalstu, izpratni pret nozarē strādājošajiem.
LIZDA ir iestājusies un iestāsies par izglītības nozarē strādājošo darba apstākļu uzlabošanu, tāpēc turpinās neatlaidīgi, konstruktīvi un profesionāli sadarboties ar valdības, parlamenta, pašvaldību un citu institūciju pārstāvjiem, lai sasniegtu LIZDA mērķus.
LIZDA ir lūgusi iespēju tikties ar Ministru prezidentu Māri Kučinski, lai pārrunātu radušos situāciju pedagogu darba samaksas modeļa sistēmas pilnveidē.
Arodbiedrība izsaka pateicību izglītības darbiniekiem, kas aktīvi pauž savu viedokli un priekšlikumus! Aicinām biedrus, izglītības iestāžu kolektīvus arī turpmāk paust savus ieteikumus, tos elektroniski nosūtot uz e-pastu ilze.prizevoite@lizda.lv
LIZDA ir lielākā nozaru arodbiedrība Latvijā, kas apvieno 30 220 izglītības un zinātnes nozarē strādājošos un pensionārus ekonomisko, sociālo un profesionālo tiesību un interešu aizstāvībai. LIZDA sastāvā ir 54% izglītības un zinātnes nozarēs strādājošo, kas aktīvi iestājas par savu darba un dzīves apstākļu uzlabošanu un izglītības un zinātnes nozaru attīstību.