Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA iestājas par Pierīgas pašvaldību izglītības iestādēm – pedagogi nedrīkst būt situācijas ķīlnieki

Ceturtdiena 26/05/2016

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aktīvi iesaistās visos procesos, kas saistīti ar pedagogu atalgojuma jauno modeli, kuru izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). IZM izstrādātie MK noteikumu grozījumu projekti zaudētājos atstāj lielu daļu Pierīgas pašvaldību izglītības iestādes.
 
LIZDA uzsver, ka pedagogs nav izstrādājis nedz formulas, nedz koeficientus, nedz proporcijas un nedrīkst būt situācijas ķīlnieks, kas cieš no paredzētajām izmaiņām. Pieņemot IZM izstrādāto pedagogu darba samaksas modeli palielināsies plaisa starp nozarē strādājošajiem pedagogiem un tas parādīs negatīvu valsts attieksmi pret izglītības sistēmu kopumā, palielinot plaisu starp valdību, Saeimu un nozarē strādājošajiem.
 
LIZDA maija mēnesī ir tikusies ar Saeimas politisko partiju frakcijām, Saeimas izglītības un kultūras komisiju, Pierīgas pašvaldību vadītājiem, Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārstāvjiem un Pierīgas izglītības iestāžu vadītājiem, lai iestātos par pedagogu interesēm. LIZDA ir nosūtījusi arī divas vēstules Ministru prezidentam Mārim Kučinskim ar aicinājumu tikties un pārrunāt aktualitātes, problēmjautājumus un iebildumus par pedagogu atalgojuma jauno modeli, taču līdz šim nav saņemta atbilde. LIZDA uzskata, ka svarīga ir sadarbība un vienota virzība uz mērķi, lai sasniegtu maksimāli labvēlīgāko iznākumu. Arī šajā situācija LIZDA mudina valdības pārstāvjus būt atsaucīgiem, iesaistīties problēmjautājumu risināšanā un uzņemties atbildību par izglītības nozares nākotni Latvijā.
 
LIZDA ir izveidojusi atzinumu par IZM izstrādātajiem Ministru kabineta noteikumu projektiem “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādēs”. Ar atzinumu var iepazīties šeit: ATZINUMA ELEKTRONISKĀ VERSIJA
 
Pierīgas izglītības iestāžu vadītāji ir atzinuši: “IZM izstrādātajā pedagogu darba samaksas modelī ir nepilnības, kas turpmāk apgrūtinās pedagogu darba samaksas slodzes aprēķināšanas metodiku. Pierīgas novadu pašvaldībām ir paredzams būtisks finansējuma samazinājums pedagogu atalgojumam. Atkārtoti esam secinājuši, ka jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ietekme uz Ādažu (-5253,74), Babītes (-3334,13), Baldones (-4143,47), Inčukalna (-2434,23), Mārupes (-6093,70), Saulkrastu (-3260,80), Stopiņu (-2665,46), Carnikavas (-469,64), Ikšķiles (-3308,20), Lielvārdes (-5255,95) , Salaspils (-5997,36), Olaines (-7863,73), Ķekavas (-6489,62) novadu vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu un ilgtspējīgu attīstību kopumā vērtējama kā negatīva, jo klaji ignorē pedagogu tiesiskās paļāvības principu attiecībā pret savu darba devēju”. (Iekavās minētais skaitlis norāda valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojuma summas samazinājumu mēnesī, ja tiek palielināta skolotāju – skolēnu proporcija līdz 1:14, kas patlaban ir 1:8,12).
 
IZM ministrs Kārlis Šadurskis ir apgalvojis, ka IZM izstrādātajā pedagogu darba samaksas modelī algas netiks samazinātas nevienam, informatīvajos materiālos tiek prezentēts, ka algu pieaugums būs pat par 62% lielāks, taču nedz vārdi, nedz skaitļi nav vērojami darbos reālajā dzīvē. LIZDA iestājas par Pierīgas pašvaldību izglītības iestādēm, lai tām netiktu samazināts esošais finansējums. Kārlis Šadurskis publiskā telpā ir paudis viedokli: “Neskaties, kā atņemt tam, kam ir, bet skaties, kā iedot tam, kam nav”. 
 
LIZDA uzsver, ka attiecībā pret pedagogu, IZM būtu jāievēro Tiesiskās paļāvības princips, kurš nosaka, ka valsts iestādēm ir jābūt konsekventām savā darbībā attiecībā uz to izdotajiem normatīvajiem aktiem, jāievēro tiesiskā paļāvība, kas personām varētu rasties uz konkrētā normatīvā akta pamata. Tiesiskās paļāvības principa darbībā nozīme ir arī tam, vai personas paļaušanās uz tiesību normu ir likumīga, pamatota un saprātīga, kā arī vai tiesiskais regulējums pēc savas būtības ir pietiekami noteikts un nemainīgs, lai tam varētu uzticēties.
 
Pierīgas izglītības iestāžu un izglītības pārvalžu vadītāji un speciālisti savu neapmierinātību ir pauduši atklātajā vēstulē, kas tika nosūtītā Latvijas augstākajām amatpersonām. Ar atklāto vēstuli var iepazīties šeit: ATKLĀTĀS VĒSTULES ELEKTRONISKĀ VERSIJA 
 
Savu neapmierinātību un iebildumus atklātajā vēstulē ir pauduši arī Pierīgas novadu pašvaldību vadītāji. Ar atklāto vēstuli var iepazīties šeit: ATKLĀTĀS VĒSTULES ELEKTRONISKĀ VERSIJA 
 
LIZDA pauž savu atbalstu Pierīgas izglītības iestāžu pedagogiem, vadītājiem un pašvaldībām, kas līdz šim ir aktīvi solidarizējušās ar nozares pārstāvjiem kopumā. LIZDA iestājas par savu biedru interesēm un taisnīguma principiem nozarē. 
LIZDA atkārtoti atgādina, ka ir jāuzsāk darbs pie pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādes, jo tam ir jābūt cieši saistītam ar pedagogu darba samaksas pilnveidotajiem MK noteikumiem. Pamats grafika izstrādes pieprasīšanai ir Izglītības likuma 53. panta 2.punkts un 26.04.2016. apstiprinātais Valdības rīcības plāns.
 
Pieņemot IZM izstrādāto pedagogu atalgojuma jauno modeli palielināsies plaisa starp nozarē strādājošajiem pedagogiem. Tas parādīs negatīvu valsts attieksmi pret izglītības sistēmu kopumā, palielinot plaisu starp valdību, Saeimu un nozarē strādājošajiem