Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Ministru kabinetā apstiprināti MK noteikumi par jauno pedagogu darba samaksas modeli

Otrdiena 05/07/2016

LIZDA priekšsēdētāja I.Vanaga un priekšsēdētājas vietniece I.Priževoite 5.jūlijā piedalījās Ministru kabineta sēdē, kurā tika izskatīti MK noteikumi „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”. LIZDA Ministru kabinetā pieprasīja, lai:

1. Tiktu izņemts no MK noteikumu protokola lēmuma punkts, kas attiecas uz pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošo skolotāju darba algu. Šis punkts paredz, ka no 01.09.2016. pašvaldībām pirmsskolas skolotājam ir jānodrošina 560 eiro par likmi (40h) un pēc brīvprātības principa pašvaldības var lemt par darba algas palielinājumu. Par šādām izmaiņām MK noteikumos sociālie partneri tika informēti Ministru kabineta sēdes ietvaros. Iepriekš LIZDA panāca vienošanos, ka pirmsskolās visiem strādājošajiem skolotājiem darba samaksa no 01.09.2016. būs 620 eiro un no 01.09.2017. 680 eiro. Tiekoties ar Ministru prezidentu M.Kučinski, LIZDA panāca vienošanos, ka pirmsskolas skolotāju nevienlīdzība tiks risināta pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika ietvaros.

2. Protokollēmums tiktu papildināts ar diviem punktiem:
uzdot IZM izveidot darba grupu, kas līdz septembra beigām izstrādās pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika projektu.
o izstrādāt MK noteikumus par sociālā atbalsta programmu pedagogiem, kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudē darbu. Programmas īstenošanas uzsākšanas termiņš 01.01.2017.

3. Izslēgtu no MK noteikumiem punktu “Noteikumi piemērojami valsts budžetā un pašvaldību budžetos attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros.”, kas dod iespējas gan valstij, gan pašvaldībām nepildīt spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Ministru kabineta sēdē tika arī izskatīti grozījumi MK noteikumu Nr.350 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība", kas iepriekš netika saskaņoti ar arodbiedrību. Grozījumi šajos MK noteikumos paredz, ka pedagogi turpmākos divus gadus nevarēs pretendēt un iegūt kādu no kvalitātes pakāpēm. Arodbiedrība ir neapmierināta, ka Izglītības un zinātnes ministrija nesaskaņoja grozījumus ar sociālajiem partneriem un neievēroja formālo procedūru, kas paredz normatīvo aktu saskaņošanas kārtību.

LIZDA lems par pedagogu turpmāko rīcību, sasaucot Valdes ārkārtas sēdi nākamajā nedēļā.