Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA izsaka pateicību Tiesībsargam

Piektdiena 15/07/2016

LIZDA izsaka pateicību Tiesībsargam par publiski pausto viedokli (skatīt šeit: http://nra.lv/latvija/178221-tiesibsargs-peksnas-izmainas-pedagogu-atalgojuma-sistemaliecina-par-sliktu-parvaldibu.htm) par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nevienlīdzību, kā arī labas pārvaldības principu neievērošanu.

LIZDA jau vairāku gadu garumā norāda, ka pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošie pedagogi saskaras ar nevienlīdzību gan slodzes veidošanās principos, gan atalgojuma apmērā. Spēkā esošie Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.836 “Par pedagogu darba samaksu” nosaka, ka pirmsskolas izglītības skolotājam darba slodze nedēļā ir 30h un mēneša darba algas likme nedrīkst būt zemāka par 405-420 EUR (atkarībā no pedagoģiskā darba stāža), savukārt vairumam citās izglītības pakāpēs strādājošajiem skolotājiem darba slodze nedēļā ir 21h un mēnešalga nedrīkst būt zemāka par 405-420 EUR (atkarībā no pedagoģiskā darba stāža). Tātad nevienlīdzība darba slodzes aspektā ir 9h nedēļā.

05.07.2016. MK apstiprinātie jaunie MK noteikumi par pedagogu darba samaksu nosaka vēl lielāku nevienlīdzību gan slodzes veidošanās principos, gan atalgojuma apmērā. Šāda nevienlīdzība veidosies ne tikai starp izglītības pakāpēs strādājošajiem pedagogiem, bet arī starp pašiem pirmsskolas izglītības skolotājiem. No 01.09.2016. pirmsskolas skolotājiem, kuri:
- strādā ar bērniem vecuma posmā 5-6 gadi, atalgojums mēnesī būs 620 EUR un darba slodze nedēļā 40h;
- strādā ar bērniem vecuma posmā 1,5 - 4 gadi, atalgojums mēnesī būs 420 EUR, darba slodze nedēļā 30h vai 560 EUR un darba slodze nedēļā 40h. Tātad nekādu izmaiņu atalgojumā nebūs, ja pašvaldība neradīs iespēju atalgojumu paaugstināt no sava budžeta līdzekļiem.

Ja pašvaldībai nav finansiālu iespēju nodrošināt pirmsskolas skolotājiem atalgojumu 620 EUR no 01.09.2017., tad MK noteikumi paredz, ka tikai no 01.09.2018. pirmsskolas skolotājiem būs darba algas palielinājums - 680 EUR apmērā. To nosaka 05.07.2016. MK sēdes protokola Nr.33, 35§ noteikumu projekta "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 3. punkts, kas nosaka: “Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta noslēguma jautājumus, paredzot, ka pašvaldības, kuras tām pieejamā finansējuma ietvaros nevar nodrošināt pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes no 2016.gada 1.septembra 620 EUR apmērā un no 2017.gada 1.septembra – 680 EUR apmērā, no 2016.gada 1.septembra pedagoga zemāko mēneša darba algas likmi nodrošina ne zemāk kā 560 EUR apmērā, bet no 2018.gada 1.septembra – 680 EUR apmērā, kā arī paredzēt, ka noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai”.

LIZDA uzsver, ka pirmsskolas skolotājam ir tieši tādas pat izglītības prasības kā citiem pedagogiem, ko nosaka MK noteikumu Nr. 622 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”, tāpēc vēl jo vairāk nav pieļaujama šī krasā nevienlīdzība.

Arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) savā ziņojumā par izglītību Latvijā norādīja, ka Latvijā ir izcilas pirmsskolas izglītības iestādes, no kurām var pārņemt pieredzi un ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam jābūt līdzvērtīgam salīdzinājumā ar to, ko saņem citās izglītības pakāpēs strādājošie pedagogi. OECD aicināja atšķirību likvidēt, proti, celt darba samaksu šajā izglītības pakāpē strādājošiem pedagogiem.

OECD eksperts Marko Kols (Marco Kools) atzina, ka pirmsskolas izglītības posmā ir jābūt vislabākajiem pedagogiem. Ar kvalitatīvu izglītību un aprūpi agrīnā pirmsskolas vecumā tiek ielikti pamati panākumiem vēlākā dzīves posmā attiecībā uz izglītību, labklājību, nodarbinātību un sociālo integrāciju, jo īpaši bērniem no maznodrošinātajām un mazaizsargātajām ģimenēm.

LIZDA, tāpat kā OECD, atzīmē, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi ir jānovērtē līdzvērtīgi visiem pedagogiem un samaksai par stundas darbu ir jābūt vienlīdzīgai visās izglītības pakāpēs. Kā kompromisa risinājumu nevienlīdzības mazināšanai LIZDA ir panākusi, ka atbilstoši Izglītības likuma 53. panta otrajai daļai tiks izstrādāts pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks, kura ietvaros tiks iestrādāti punkti pirmsskolas pedagogu nevienlīdzības mazināšanai.

Informējam, ka LIZDA vērsās pie visām 119 pašvaldībām ar vēstuli – rast iespēju nodrošināt pirmsskolas skolotāju atalgojuma paaugstināšanu no 01.09.2016. un nepieļaut nevienlīdzību.

LIZDA lūdz Tiesībsargu savu iespēju, pilnvaru un kompetences ietvaros sekot izmaiņām pedagogu darba samaksas sistēmas izmaiņām no 01.09.2016, jo tās ietekmē ne tikai nozarē strādājošo tiesības un intereses, bet arī būtiski ietekmēs izglītojamo vienlīdzīga un kvalitatīva pakalpojuma pieejamību.