Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA iestājas par PII pedagogu tiesībām dzēst studiju kredītu pilnā apmērā

Pirmdiena 29/08/2016

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) izvērtējot un analizējot 2016.gada 5.jūlijā apstiprinātos  MK noteikumus  Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” konstatēja, ja pirmsskolas izglītības iestāde turpina strādāt pēc iepriekšējiem darba organizācijas nosacījumiem, tad saskaņā ar jaunajiem pedagogu darba samaksas noteikumiem, pedagogi strādās nepilnu darba likmi. Tas pasliktina to pedagogu situāciju, kuri uzsākuši studiju kredīta dzēšanu - netiks dzēsta studiju kredīta summa pilnā apmērā.  Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.219 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiemnosaka, ka “Ja kredīta ņēmējs strādā nepilnu darba laiku, bet ne mazāk par pusi no pilnā darba laika, par katru profesijā nostrādāto gadu pēc studiju beigšanas viņam dzēš daļu no attiecīgajā gadā atmaksājamās kredīta summas proporcionāli darba laikam. LIZDA uzskata, ka nav pieļaujama situācija, ka, nemainoties pedagoga darba stundu apjomam, tiek mainīta studiju kredīta dzēstā summa.

2016.gada 22.augustā LIZDA Padome nolēma prasīt Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumiem Nr.219 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem, kuros paredzēt iespēju pedagogiem pagarināt studiju kredīta dzēšanas laiku, lai studiju kredīts tiktu dzēsts pilnā apjomā.