Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA biroja pārstāvji piedalās starptautiskās darba grupās

Piektdiena 09/09/2016

Ieguldījums izglītībā: skolotāju arodbiedrību iesaistē Eiropas pusgadā

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) ārējo sakaru koordinētāja Nataļja Grjazeva piedalījās Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) komitejas rīkotājā apmācību seminārā, kas notika š.g. 5.-6. septembrī Viļņā.

 

Seminārā piedalījās 20 valstu arodbiedrību pārstāvji no (Igaunijas, Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas, Īrijas, Čehijas, Slovākijas, Lietuvas, u.c.)

Seminārā tika skaidrots jēdziens - „Eiropas pusgads”. Tas ir ekonomikas un fiskālās politikas koordinācijas cikls Eiropas Savienībā. Tā darbība ir paredzēta 6 mēnešu laikposmam no katra gada sākuma. Galvenie mērķi:

·         Veicināt konverģences un stabilitātes nodrošināšanu ES;

·         Veicināt valstu finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanu;

·         Veicināt ekonomikas izaugsmi;

·         Novērst pārmērīgu makroekonomikas nelīdzsvarotību ES;

·         Īstenot stratēģiju „Eiropa 2020’’.

Eiropas pusgads tika izveidots tāpēc, ka nesenā ekonomikas krīze pierādīja, ka ir vajadzīga stingrāka ekonomikas pārvaldība un labāka politikas koordinācija starp ES dalībvalstīm.

Eiropas pusgads ietver politikas koordinācijas 3 blokus:

- Strukturālās reformas, pievēršoties izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai saskaņa ar stratēģiju „Eiropa 2020’’

- Fiskālā politika, lai nodrošinātu publisko finanšu stabilitāti saskaņa ar stabilitātes un izaugsmes paktu

- Pārmērīgas makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršana

Savā prezentācijā profesors Howard Stevenson no Notingheimas universitātes  (The University of Nottingham) uzsvēra, ka ekonomika nevar attīstīties bez izglītības jo izglītība ir vislabākā ekonomiskā politika.

Seminārā ietvaros tika diskutēts par arodbiedrības lomu un vietu Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības sistēmā.

Lietuvas un Dānijas pedagogu arodbiedrību pārstāvji piedalījās ar labas prakses piemēriem šajā jomā. Tomas Hoelgards (Thomas Hoelgard) no Dānijas pedagogu arodbiedrības uzsvēra, ka savā valstī ekonomikas izaugsmi var veicināt efektīvs sociālais dialogs un dālijas ar sadarbības organizēšanas praktiskiem piemēriem, kuri palīdzēja veicināt efektīvu izglītības politikas attīstību valstī. Viņš parādīja veiksmīgu arodbiedrības un valdības sadarbības modeli valsts ekonomikas politikas veidošanā.

LIZDA uzskata, ka ir nepieciešams uzlabot sociālā dialoga kvalitāti ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju, lai kopīgi darboties Eiropas pusgadā, veicinot izglītības politikas attīstību Latvijā.

 

No 2. līdz 4. septembrim Viļņā, Lietuvā, notika 17. Baltijas arodbiedrību jauniešu forums, kurā no Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) piedalījās sabiedrisko attiecību speciālists Juris Aksels Cīrulis. Foruma mērķis bija apzināt Baltijas valstu problēmas darba tirgū, kā arī arodbiedrību līdzšinējo pieredzi kvalitatīvu darba vietu nodrošināšanā, migrācijas izaicinājumos, meklēt risinājumus jaunu biedru piesaistē.

Forumā no Latvijas piedalījās LBAS dalīborganizāciju arodbiedrību pārstāvji: Anete Kice (Latvijas Meža nozaru arodbiedrība), Kārlis Bērziņš (Latvijas Meža nozaru arodbiedrība), Kristīne Kursīte (Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrība), Kristīne Ģērve (Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība).

Baltijas valstu jaunie arodbiedrību līderi meklēja risinājumus un dalījās pieredzē, kā piesaistīt jaunus arodbiedrību biedrus, it īpaši jauniešus. Darbs noritēja grupās, kurās jauniešiem bija iespējas izteikties par savām idejām. Dalībnieki grupu darbos foruma laikā apskatīja tādas tēmas, kā arodbiedrību loma migrācijas procesos, darba drošība, darba priekšrocības strādājot attālināti no darba vietas un pasākumu rīkošanas principi un pieredze, tieši jaunu biedru piesaistei. undefined