Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA piedalās starptautiskā seminārā par jauno tehnoloģiju izmantošanu arodbiedrību izglītībā

Pirmdiena 03/10/2016

Seminārs par jauno tehnoloģiju izmantošanu arodbiedrību izglītībā norisinājās no 28. līdz 30. septembrim Somijā Kiljavas institūtā, kurā no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) piedalījās Līga Paula, eksperte augstākās izglītības, zinātnes un pieaugušo izglītības jautājumos. Tā bija kārtējā tikšanās iniciatīvas Community of Practice on Learning and Methodology Technologies for a better Trade Union Education ietvaros, kura pastāv jau četrus gadus. Semināra dalībnieki pārstāvēja Austriju, Franciju, Portugāli, Beļģiju, Nīderlandi, Spāniju, Somiju, Itāliju, Maltu, Slovākiju, Rumāniju un Latviju. Iniciatīvas ietvaros arodbiedrību izglītības institūcijas un mācībspēki izveidojuši prakses kopienu (community of practice), kurā regulāri notiek pieredzes apmaiņa gan klātienē tiekoties, gan virtuālajā vidē. LIZDA šādā pasākumā piedalījās pirmo reizi.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Somijas izglītības sistēmu, Kiljavas institūtu un tā apmācību sistēmu, kas darbojas un attīstās arodbiedrību izglītības jomā kopš 20. gs. vidus. Institūtam ir spēcīgas tradīcijas, un tas ir viens no nozīmīgākajiem arodbiedrību mācību centriem Somijā, kuru atpazīst arī citās Eiropas valstīts. Vēsturiski Skandināvijā, tajā skaitā arī Somijā, līdztekus formālās izglītības sistēmai ir attīstījušās neformālās izglītības iespējas, ko nodrošina arodbiedrības un tautas skolas (folk high schools). Arodbiedrību izglītību Somijā lielā mērā atbalsta un finansē valsts. Tomēr pēdējos gados arodbiedrību mācību centriem kļūst grūtāk piesaistīt mācīties gribētājus, jo šo nišu pārņem citas institūcijas.

Tika demonstrētas e-apmācību pedagoģiskās metodes un tehnikas, interneta rīki un mobilās aplikācijas. Semināra dalībnieki diskutēja par e-apmācību ieguvumiem un trūkumiem, piemēram, ko darīt, ja kursu dalībniekiem nav digitālo prasmju un iemaņu, lai izmantotu mobilās aplikācijas un interneta rīkus. Kā priekšrocības tika minētas kursu dalībnieku iespējas komunicēt e-vidē, ja klātienē tie kautrējas atklāti uzdot jautājumus un diskutēt, iespējas mācības savienot ar darbu, ja nav iespējams apmācību dēļ ilgstoši būt projām no darba un ģimenes, iespējas mācīties attālināti gadījumos, ja nav iespējams klātienē piedalīties apmācībās (liela attāluma vai citu iemeslu dēļ), atraktīvāk veidot mācību saturu un dažādot mācību metodes.

      Arodbiedrībām ir plašas iespējas līdzdarboties savu biedru izglītošanā un apmācību organizēšanā. Iespējas ietekmē pieejamie resursi (cilvēkresursi, finanšu resursi), arodbiedrības biedru ieinteresētība, darba devēju pretimnākšana, arī valsts izglītības politika un atbalsts. Lai nodrošinātu kvalitatīvu arodbiedrību izglītību, jāpiesaista kvalificēti mācībspēki gan no arodbiedrību vidus, gan praktiķi no industrijām un konkrētajām nozarēm, turklāt jāattīsta pašu lektoru kompetence un prasmes strādāt pieaugušo izglītības jomā, - pedagoģiskā darba metodes, kursu un materiālu izstrāde, digitālās prasmes izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, mobilās aplikācijas un rīkus. Latvijā nav izveidota arodbiedrību izglītības sistēma, taču LIZDA savas kompetences ietvaros varētu organizēt biedru un arodorganizāciju vadītāju apmācības, izstrādāt metodiskos un informatīvos materiālus, kuri būtu pieejami mājaslapā vai kādā no tālmācības platformām. Jāpārdomā iespēja izmantot tālmācības iespējas un e-mācīšanās rīkus, kas būtu noderīgi neformālās mācīšanās kontekstā.