Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]



  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 





   











LIZDA ir veikusi jaunā pedagogu atalgojuma modeļa datu analīzi un norāda uz vairākām nepilnībām

Trešdiena 19/10/2016

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir veikusi analīzi par jauno pedagogu atalgojuma modeli balstoties uz Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) izglītības iestāžu ievadītajiem tarifikācijas datiem salīdzinot situāciju uz 2016.gada 1.janvāri un 2016.gada 1.septembri.

Situācija ir analizēta 773 vispārējās izglītības iestādēs, tajā skaitā arī 21 speciālajā skolā. Aprēķinos netiek ņemta vērā kvalitātes pakāpes piemaksa, kā arī finansējums skolas administrācijai un atbalsta personālam.

 

 

Datu analīzes rezultātā LIZDA konstatē sekojošas modeļa problēmas:

1. Pirmsskolas skolotājiem nav vienlīdzīga darba slodze, kā arī darba alga par vienādu darbu atšķiras atkarībā no pašvaldības iespējām skolotājiem piešķirt piemaksas.

2. Mūzikas un sporta skolotājiem pirmsskolas izglītības iestādēs nav iespējams nodrošināt pilnu slodzi, skolotājiem fiziski nav pieejami bērni 7,2 stundas dienā, lai būtu iespējams tarificēt pilnu slodzi (40 stundas).

3. Ar 12 %, kas noteikti izglītības iestāžu administrācijas darba samaksai, nav iespējams visās izglītības iestādēs nodrošināt direktora atalgojumu pilnā apmērā, kā arī ir nepietiekošs likmju skaits direktoru vietnieku pienākumiem, lai organizētu darbu izglītības iestādē un veiktu visus administrācijas pienākumus.

4. Atbalsta personāla zemākā mēneša darba likme ir paaugstināta līdz 680 EUR, un ar 6% no kopējās mērķdotācijas, kas ir noteikti atbalsta personāla darba samaksai izglītības iestādē, nepietiek, lai nodrošinātu kvalitatīvu atbalstu skolēniem ar īpašām vajadzībām. Katra pašvaldība iespēju robežās nodrošina iztrūkstošās amata vienības.

5. Neskatoties uz to, ka izglītības iestādēs ir pieaudzis skolēnu skaits, daļai pedagogu samazinās atalgojums, jo skolēnu skaita pieaugums un finansējuma apjoms, kas seko vienam skolēnam, nespēj nosegt likmju skaita samazināšanu, jo ir krasi mainīta skolēnu - skolotāju skaita proporcija. Darba algas samazinājums lielākoties ir skolotājiem, kuri strādā valsts ģimnāzijās, kā arī republikas pilsētu un Pierīgas novadu izglītības iestādēs ar lielu skolēnu skaitu.

6. Izglītības iestādēs, kurās skolēnu skaits ir mazāks par 100, ir samazinājies likmju skaits, līdz ar to šajās izglītības iestādēs joprojām ir situācija, ka nav iespējams skolotājam apmaksāt visus papildus pienākumus finansējuma trūkuma dēļ.

7. Internātskolām un speciālajām izglītības iestādēm šis ir pirmais mācību gads, kad finansējums tiek aprēķināts pēc principa “Nauda seko skolēnam”, tāpēc atsevišķām izglītības iestādēm ir krasi samazinājies piešķirtais finansējuma apjoms. Izglītības iestādes nav gatavas tādām pārmaiņām, tāpēc ir sarežģīti pārkārtot mācību procesu, pielāgojot to piešķirtā finansējuma apjomam, kad mācību gads jau ir sācies.

8. Ir mainīta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpju piemaksu piešķiršanas kārtība, līdz ar to šo piemaksu apjoms ir samazinājies pilnībā visiem pedagogiem - pat līdz 50%.

9. Profesionālajām izglītības iestādēm ir krasi palielināta darba likme gadā no 756 līdz 1320 stundām. Zemākās mēneša darba algas likmes palielināšana līdz 680 EUR nespēj nosegt slodzes palielināšanu, tāpēc vairumam profesionālo iestāžu pedagogu ir samazinājies atalgojums. 

Datu analīzi var apskatīt šeit