Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pašvaldību pozitīvie piemēri PII skolotāju slodzes veidošanās noteikšanā

Ceturtdiena 24/11/2016

Jaunais pedagogu darba samaksas modelis izglītības iestādēs ir spēkā gandrīz 3 mēnešus. Šajā laikā LIZDA no biedriem ir saņēmusi informāciju gan par modeļa ieguvumiem, gan trūkumiem. Šobrīd notiek intensīvs darbs pie pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika projekta izstrādes.

Jaunajā pedagogu darba samaksas modelī tika mainīts ne tikai skolotāju atalgojums par likmi, bet arī pašas likmes definējums – skolā strādājošiem skolotājiem likme tika noteikta 30 stundas nedēļā, bet pirmsskolas skolotājiem – 40 stundas nedēļā.

Nav noslēpums, ka pašvaldības risināja situāciju par pirmsskolu skolotāju likmes paaugstināšanu ļoti dažādi. Lielā daļā pašvaldību tika pieņemts lēmums, ka skolotāju reālās darba stundas netiks mainītas - 30 stundas darbam ar bērniem un 4 gatavošanas stundas. Salīdzinājumā ar jaunā modeļa nosacījumiem pirmsskolas skolotājiem vairs neveidojas pilna likme.

Bet ir arī labās prakses piemēri, piemēram, Ogres novada un Lielvārdes novada pašvaldībās izveidotā sistēma.

Ogres pašvaldība ir apstiprinājusi kārtību, kādu, mūsuprāt, Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) vajadzētu noteikt attiecībā uz viesiem pedagogiem. Pēc LIZDA saņemtās informācijas Ogres novadā pirmsskolas izglītības skolotājiem tiek apmaksātas 30 stundas darbam ar skolēniem, 4 stundas gatavošanās nodarbībām un vēl papildus 2 stundas, kas paredzētas darbam izglītības iestādes attīstībai. Tas kopā veido 36 apmaksātas stundas nedēļā, vai 0,9 likmes, par ko noteiktā pamatlikme pedagogiem ir 620 EUR. Papildus Ogres novadā skolotājiem darba alga ir atkarīga no grupas lieluma – ja bērnu skaits, kas ir vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, grupā ir lielāks par 18 un bērnu skaits, kas ir vecumā no 3 līdz 7 gadiem, grupā ir lielāks par 20, tad likmei piemēro koeficientu 1,15, kas veido jau 713 EUR par 40 darba stundām.

Savukārt, Lielvārdes novada pašvaldībā pirmsskolas izglītības skolotājiem tiek apmaksātas 30 stundas darbam ar bērniem, 4 gatavošanas stundas, 2 stundas nedēļā, kad pedagogi grupā strādā kopā un gatavo metodiskos materiālus, pasākumus utt. un papildus vēl 2 stundas nedēļā darbam izglītības iestādes attīstībai. Tātad 38 darba stundas nedēļā veido 0,95 likmes. Lielvārdes novadā pašvaldība pirmsskolas skolotājiem ir noteikusi par zemāko mēneša darba algas likmi 620 EUR, bet ja bērnu skaits grupā ir lielāks par 25, tad par likmi ir 680 EUR.

LIZDA pateicas šīm pašvaldībām, kuras novērtē pirmsskolas pedagogu darbu, izprot pedagoga ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā un nodrošina lielāku finansējumu, nekā tas noteikts MK noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

LIZDA aicina arī citas pašvaldības, plānojot nākamā gada budžetu, iespēju robežās paredzēt samaksu pirmsskolas pedagogiem par tām stundām, kuras pedagogi pavada ne tikai darbā ar bērniem, bet arī piedaloties pedagoģiskajās sēdēs, vadot pasākumus, organizējot vecāku sapulces utt. Pašvaldību labā prakse, iespējams, varētu ietekmēt IZM nostāju šajā jautājumā, virzot grozījumus MK noteikumos par pirmsskolas izglītības skolotāju darba likmes saturu (darbs ar bērniem, gatavošanās un laiks izglītības iestādes attīstībai).  

LIZDA vēlreiz izsaka pateicību visu pašvaldību deputātiem, kuri atrada iespēju palielināt pirmsskolas izglītības skolotāju atalgojumu straujāk, nekā to ir ieplānojusi valdība, un celt atalgojumu jau ar 2016.gada 1.septembri.