Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA piedalās ETUCE konferencē Belgradā

Piektdiena 23/12/2016

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētājas vietniece Ilze Priževoite un LIZDA ārējo sakaru koordinētāja Nataļja Grazeva no 2016.gada 6. līdz 8.decembrim piedalījās Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) konferencē Belgradā. Konferencē piedalījās 350 delegāti no 48 Eiropas valstīm, kuri pārstāvēja 131 nacionālo darbinieku arodbiedrību, visos izglītības līmeņos.

Konferencē ar nosaukumu "Plašas tiesības izglītības darbinieku arodbiedrībām - atslēga kvalitatīvai izglītībai", tika pievērsta uzmanība izglītības darbiniekiem aktuālām tēmām, kā tehnoloģiju attīstība, pastāvīgi pieaugošais spiediens no darba tirgus un pieaugošā nevienlīdzība.

5.decembrī, pirms konferences sākuma, tika organizēta Centrālās un Austrumeiropas (CEENET) pārstāvju tikšanās, kuras laikā tika apspriests paveiktais darbs, Gruzijā, Ukrainā, Krievijas Federācijā, Slovēnijā un Bulgārijā, 2 gadu periodā. Pārstāvji pārrunāja un dalījās, pieredzē par savu pārstāvēto valstu galvenajiem sasniegumiem un problēmām.

Tika rīkotas arī darba grupas, kurās apsprieda jaunākos notikumus Eiropas politiskajā dzīvē un izglītības arodbiedrību prioritātes dažādos izglītības nozares sektoros:

Pirmsskolas izglītības sektora darba grupā, apsprieda stratēģisko izglītības attīstības programmu, kuras mērķis ir panākt bērnu līdzdalību 95 procentu apmērā, vecuma grupā no 4 gadiem līdz skolas vecumam, pirmsskolas izglītības programmā. Dalībnieki atzīmēja, ka bērnu pirmsskolas izglītība nav obligāta visās valstīs. Šajā nozarē situāciju sarežģī arī migrācija un radikāli taupības pasākumi un diemžēl, vēl joprojām zemais šīs nozares darbinieku atalgojums.

Darba grupā par tēmu "Nepārtraukta profesionālā attīstība", tika apspriesti jautājumi, kas dotajā brīdī, šajā jomā ir aktuāli pedagogiem. Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu kavē darbadevēju atbalsta trūkums un vispārēja kvalifikācijas paaugstināšanas programmu neesamība. Dalībnieki apsprieda dažādus variantus, kā arodbiedrības varētu atbalstīt savus biedrus un efektīvāk nodrošināt to, lai katram pedagogam būtu pieejama, augstas kvalitātes profesionālās attīstības iespējas.

Darba grupā „Eiropas sociālais dialogs”, analizēja izglītības jomas sociālā dialoga stāvokli, gan Eiropas līmenī, gan katras valsts atsevišķi, līmenī. Daudzas Eiropas arodbiedrības apstiprināja savu valdību tendences, pieņemt lēmumus vienpusēji, ignorējot sociālā dialoga struktūras procedūru. Eiropas Komisijas iniciatīva "Sociālā dialoga jaunais sākums", ir devusi jaunu impulsu tā attīstībai. Tēma par kvalitatīvu sociālo partnerību visās Eiropas valstīs, joprojām paliek ETUCE darba kārtības viena no augstākajām prioritātēm.

Konferencē tika pieņemta jaunā darba programma 2016.-2020. gadam, sniedzot viedokļus par galvenajiem tematiem un atbildot uz prioritāriem jautājumiem, pieņemot vairākas rezolūcijas, lai risinātu dažādas problēmas, ar kurām šobrīd saskaras pedagogi.

Tika apstiprināta virkne svarīgu rezolūciju, bet saistošākās LIZDA bija šādas:

• Rezolūcija par arodbiedrību tiesību un iespēju paplašināšanu, kā atslēga kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai.

• Augstākās izglītības pedagoga lomas svarīguma atzīšanas un statusa paaugstināšanas rezolūcija.

• Rezolūcija, pret izglītības privatizāciju un komercializāciju.

ETUCE prezidenta postenī, Eiropas izglītības darbinieku arodbiedrību līderi, apstiprināja, K. Blouer ( C.Blower). Kā jauno Eiropas direktori iecēla Sūzenu Flokenu  (S. Flocken).

Bijušā ETUCE ģenerālsekretāra un Eiropas ETUCE direktora, M.Romera līdzšinējā darbība, saņēma augstu atzinību, tai skaitā par Eiropas sociālā dialoga iniciēšanu, un visiem viņa centieniem stiprināt un saglabāt vienotību un solidaritāti starp arodbiedrībām.