Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pieredze, ar ko vērts dalīties pēc konkursa "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016"

Piektdiena 27/01/2017

Pagājušā gada nogalē Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) jau ceturto reizi svinīgi piešķīra statusu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016" un pasniedza apliecinājuma plāksnes deviņām izglītības iestādēm. Šogad pirmo reizi konkursa žūrijā tika deleģēts Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis.

Izglītības iestāžu vadītāji konkursam pieteica 26 izglītības iestādes. Konkursa nolikuma kritērijiem atbilstošas bija 19 izglītības iestādes.  

LIZDA konkursa mērķis ir veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības.

Lai sasniegtu cienīga darba apstākļus, nepieciešams sociālais dialogs, tādēļ LIZDA konkursā aicināja piedalīties tos darba devējus, kuru izglītības iestādēs izveidotas arodorganizācijas un kurās vismaz 70 procenti darbinieku ir arodbiedrības biedri, kas ir viens no sociālās stabilitātes nodrošinātājiem. Šogad konkursā piedalījās trīs izglītības iestādes, kurās ir 100 procenti darbinieku arodbiedrības biedri.

Konkursa ietvaros Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja atzina, ka pirmo reizi uzņemot ciemiņus stāstīja par savu iestādi no darbinieku viedokļa – cik labi darba apstākļi ir iestādes darbiniekiem. Kādā pētījumā, kas tika veikts Ņujorkā, pētīja skolēnu mācību sasniegumus matemātikā pie 100 dažādiem pedagogiem. Pētnieki secināja, ka skolēnu mācību sasniegumi lielā mērā atkarīgi no mikroklimata pedagogu kolektīvā – no tā cik viņi ir atvērti un gatavi sadarboties. Tur, kur labi jūtas pedagogs – labi jūtas arī bērns.

Žūrijai bija iespēja redzēt ļoti radošus, mērķtiecīgus un inovatīvus vadītājus un pedagogus.

Žūrijas saskatītie labās prakses piemēri:

- Mēs saskatījām labās prakses piemērus, kā veiksmīgi realizēt izglītības iestāžu reorganizācijas un apvienošanas procesu, novērtējot un saglabājot iesaistīto skolu pedagogus un tehniskos darbiniekus. Mēs redzējām divus atšķirīgus modeļus, bet katrs bija pārdomāts, izdiskutēts un piemērots konkrētai situācijai. Vienā skolu apvienošanas procesā tika sapludināts un apzināti veidots viens kolektīvs, bet otrā kolektīvu apvienošana notika ļoti pakāpeniski, veidojot jaunas kopīgas tradīcijas un saglabājot iepriekšējās, katra kolektīva īpašās tradīcijas. Abos gadījumos tika ļoti piedomāts pie darba vietu nodrošināšanas pēc iespējas visiem darbiniekiem. Cēsīs pēc reorganizācijas tika veikts pētījums par darbinieku un skolēnu labizjūtu. Iesniegtie priekšlikumi tika iekļauti skolas darba plānā. Savukārt direktors Valmierā uzsvēra, ka nav neatrisināmu problēmu – viss ir risināms sarunu ceļā.

- Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja dalījās ar savu pieredzi, kā viņa panākusi, ka vecāki problēmas izrunā un atrisina ar vadītāju izglītības iestādē, nevis dodas uz pašvaldību vai raksta sūdzību Izglītības kvalitātes valsts dienestam.  Mūsuprāt, ļoti vērtīgi ir tas, ka vadītāja atrisinot problēmsituācijas izglītības iestādē pārrunā tās ar visu kolektīvu, kā jārīkojas pedagogam, ja viņš sastopas ar līdzīgu situāciju.

- Mēs saskatījām inovatīvu iespēju piesaistīt jaunos skolotājus - Skolotāju dienā, kāds vecāks pēc profesijas ugunsdzēsējs novadīja mācību stundu, pēc kuras atzina, ka apsver iespēju mainīt profesiju.

- Iedvesmojoši bija viesoties bērnudārzā, kur darbinieki mirdzošām acīm stāstīja, cik fantastiska ir viņu vadītāja, kura ir sportiste, dziedātāja, aktrise un dejotāja, kas naktīs neguļ, bet rada idejas, kuras kolektīvs kopā realizē. Skolotāju dienā vadītāja sagatavoja pārsteigumu kolektīvam – pārgājiens ar uzdevumiem un skaistu noslēgumu kafejnīcā.

- Aizraujoši bija redzēt jaunākos tehnoloģiju sasniegumus bērnudārzā, kur veļu mazgā īpašās veļas mašīnās, kuras ir pieslēgtas internetam un pašas dozē videi draudzīgus un antialerģiskus mazgājamos līdzekļus.

- Ikdienas stresa mazināšanai gan bērniem gan bērnudārza darbiniekiem izveidota sajūtu istaba, kuru var izmantot maņu sajūtu rosināšanai vai nomierināšanai.

- Pārliecinājāmies, ka pedagogi rūpējas par pirmsskolas un sākumskolas satura pēctecību un domā, kā uzlabot savas mācību metodes. Pedagogi sazinās ar vecākiem, kuru bērni uzsākuši mācības 1.klasē un pārrunā, kā viņiem veicas mācībās, lai uzlabotu savu darbu.

- Skolas vadības un arodbiedrības sadarbība. Iknedēļas skolas informatīvajās sanāksmēs tiek dots vārds arodbiedrības priekšsēdētājai aktuālo jautājumu risināšanai.

- Koplīgumā atrunāts, ka darbiniekiem slimības lapa tiek apmaksāta 100% apmērā jau no pirmās slimības dienas.

- Kolektīvā visi pedagogi lieto “Google” kalendāru, kurā tiek ierakstīti skolas notikumi, kolēģu vārda un dzimšanas dienas. Kalendāru var papildināt ar aktuālajiem notikumiem, katrs izglītības iestādes darbinieks.

Milzīgs paldies visām izglītības iestādēm par žūrijas sirsnīgo uzņemšanu un uzdrīkstēšanos dalīties ar veiksmes stāstiem savā ikdienas darbā. Mēs sajutām, ka cilvēks šajās izglītības iestādēs ir vērtība – gan pedagogs, gan tehniskais darbinieks. Izglītības iestādēs katru dienu darbinieki sastopas ar izaicinājumiem, problēmām, konfliktiem – ļoti svarīgi ir tas, kā šīs situācijas tiek risinātas, vai darbinieki saņem nepieciešamo kolēģu un administrācijas atbalstu.

Irina Avdejeva,

LIZDA konkursa žūrijas pārstāve  

 

Pasākuma foto galerija 

Pasākuma VIDEO