Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   2016.gada Valdības rīcības plāna izpildes novērtējums

Ceturtdiena 16/02/2017

2017.gada 15.februārī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Valdes sēdē tika izskatīts Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīlī apstiprinātā Valdības rīcības plāna iecerēto uzdevumu izpildes statusi. Arodbiedrība ir apkopojusi izglītības nozares svarīgāko lēmumu novērtējumu un sniegusi savus komentārus.

 

Labi izdevies 2016.g.:

•  Nodrošināts pedagogu atalgojuma paaugstinājumam finansējums, taču MK noteikumi ir ar ļoti lielām nepilnībām;

•  Uzsākts darbs pie kompetencēs balstīta mācību satura izstrādes, ieviešanas;

• Uzsākts darbs pie pakalpojumu izmaksu modeļa bērniem ar speciālām vajadzībām, kas sekmēs iekļaujošās izglītības attīstību un veicinās bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām integrāciju izglītībā;

• Būtiski uzlabojumi profesionālajā izglītībā, jo labs PIKC materiāltehniskais nodrošinājums, pamazām pieaug profesionālās izglītības prestižs, uzlabojusies profesionālās izglītības sasaiste ar darba devējiem.

Slikti izdevies 2016.g.:

• Kopumā slikti ir tas, ka nepieciešamās reformas tiek izstrādātas un virzītas ar ļoti būtiskām nepilnībām – nekvalitatīvas, nedemokrātiskas, nelikumīgas un bez sociālā dialoga ar nozares partneriem;

• Pedagogu darba samaksas jaunais modelis – tajā ir iestrādāta virkne nevienlīdzības elementu; pasliktināta situācija vairāk kā 20 000 pedagogu, kuriem ir profesionālās darbības kvalitātes pakāpes utt.;

• Skolu tīkla optimizācija - ļoti daudz neskaidru un neizdiskutētu jautājumu;

• Izstrādāt jaunu pedagogu profesijas standartu, t.sk. saistībā ar jauno kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura ieviešanu. Restrukturizēt augstākās izglītības studiju programmas pedagoģijā atbikstoši augstskolu specializācijai un nodrošināt uzņemšanu pedagogu studiju programmās pēc paaugstinātiem kritērijiem;

• Izstrādāt konceptuāli jaunus nosacījumus un piešķirt papildu finansējumu pētniecībai tautsaimniecības ražīguma un produktu vērtības palielināšanai atbilstoši Latvijas tautsaimniecības attīstības vajadzībām Valsts Pētījumu programmu ietvaros un Fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai u.c.

Šeit var iepazīties ar arodbiedrības Valdības rīcības plānu novērtējumu