Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina studentus konkursā "Atspēriens" pieteikt savus darbus

Trešdiena 29/03/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina līdz 1.augustam konkursā "Atspēriens" piedalīties akreditētu valsts augstākās izglītības iestāžu studentus, kuri izstrādājuši savus bakalaura, maģistra un doktora darbus par konkrētiem tematiem izglītības sistēmas pilnveidei. Konkursam drīkst iesniegt arī iepriekšējā gadā izstrādātus darbus. Labāko darbu autori saņems naudas balvas – 350 EUR par bakalaura darbu, 450 EUR par maģistra darbu, 550 EUR par doktora darbu.

LIZDA konkursa „Atspēriens” mērķis ir veicināt Latvijas valsts augstskolu studentu līdzdalību izglītības sistēmas pilnveidē, arodbiedrības darbības popularizēšanā un tās darba kvalitātes uzlabošanā

Konkursa piedāvātie temati:

1. Pedagogu darba samaksas ietekmējošie faktori vispārējās izglītības iestādēs Eiropā;

2. Akadēmiskā personāla darba samaksa un to ietekmējošie faktori;

3. Zinātniskā personāla cienīga darba apstākļu nodrošināšana;

4. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības loma mūsdienu Latvijā;

5. Ārvalstu labās prakses piemēru analīze arodbiedrības biedru piesaistei;

6. Izglītības iestāžu darbinieku un pedagogu motivācija iesaistīties arodbiedrībā un biedru gatavība atbalstīt arodbiedrības aktivitātes;

7. Pedagogu pašizjūta, apmierinātība ar savu darbu;

8. Faktori, kas veicina pedagogus pamest darbu izglītības iestādē un mainīt karjeru;

9. Jauno pedagogu motivācija palikt izglītības sistēmā;

10. Karjeras iespējas izglītības sistēmā;

11. Tiesību un pienākumu sadale starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem izglītības un audzināšanas procesā;

12. Birokrātisko prasību ietekme uz pedagogu darba kvalitāti;

13. Pedagogu profesijas prestižs;

14. Sociālais dialogs izglītības nozarē: izpratne par sociālo dialogu, kā arī gatavība tajā iesaistīties; kritēriji efektīva un kvalitatīva sociālā dialoga vērtēšanai;

15. Dažādu valstu sociālā dialoga pieredzes salīdzinājums un labās prakses piemēri;

16. Arodbiedrības tēls Latvijas sabiedrībā;

17. Pedagogu tālākizglītības kursu pieprasījums un piedāvājums;

18. Jauno zinātnieku akadēmiskās un profesionālās karjeras iespējas Latvijā dažādās zinātnes nozarēs;

19. Citi temati, kas saistīti ar arodbiedrības darbu.

Konkursā piešķir balvu par pilnībā pabeigtu vienu bakalaura, vienu maģistra, vienu doktora darbu. Balvu piešķir, izvērtējot studenta iesniegtā darba kvalitāti un darba tēmas atbilstību noteiktajai tematikai. Pretendentus izvērtē un balvas piešķir komisija (LIZDA valde).

Lai pieteiktos balvai, studentam līdz 2017.gada 1.augustam (ieskaitot) elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa un bakalaura/maģistra/doktora darbs elektroniski jāiesūta LIZDA birojam pa e-pastu lizda@lizda.lv

LIZDA konkursa „Atspēriens” nolikums