Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA Valsts Prezidenta padomniekus informē par problēmjautājumiem nozarē

Ceturtdiena 13/04/2017

2017.gada 11.aprīlī notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pārstāvju tikšanās ar Valsts Prezidenta padomniekiem, lai skaidrotu arodbiedrības pozīciju plānoto reformu kontekstā. LIZDA atkārtoti uzsvēra, ka atbalsta virkni plānotās reformas - pedagogu darba samaksas jaunās modeļa pilnveidi, jaunā kompetencēs balstīta mācību satura izstrādi un ieviešanu, skolu tīkla optimizāciju, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveidi, kā arī reformas augstākajā izglītībā un zinātnē. Reformas ir nepieciešamas, lai paaugstinātu kvalitātes rādītājus, veicinātu konkurētspēju, nodrošinātu izaugsmi, tomēr LIZDA iebilst par reformu sasteigto virzību un līdz ar to nepietiekami kvalitatīvo izstrādi, kā arī sociālā dialoga nepietiekamību.

 

Tikšanās laikā LIZDA vērsa uzmanību šādām reformām un problēmjautājumiem:

1.     Skolu tīkla optimizācija. LIZDA piekrīt Valsts Prezidenta priekšlikumam, ka Vispārējās izglītības likumā būtu jāiekļauj vienoti kritēriji, kurus turpmāk būtu jāņem vērā, lemjot par izglītības iestāžu likvidēšanu vai reorganizēšanu. Skolu tīkla optimizācija būtu jāskata kompleksi, piemēram, internātskolu tīkla optimizāciju nedrīkst izraut no konteksta, kā tas ir plānots šobrīd, bet lēmumu par konkrētu izglītības iestādi ir jāpieņem balstoties uz izglītojamā vajadzībām.

2.       Pedagogu darba samaksas jaunais modelis. LIZDA novērtē izglītības nozares finansējuma palielināšanu par 45 milj.euro, kas tika piešķirti 2017.gadā pedagogu darba algas palielināšanai. LIZDA jau pagājušā gada vasarā norādīja, ka jaunajā modelī ir gan plusi, gan mīnusi, bet neskatoties uz modeļa trūkumiem, atbalstīja tā turpmāku virzību, ar noteikumu, ka Ministru kabinetā (MK) tiek izstrādāts un apstiprināts pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks un nodrošināta sociālā atbalsta programma pedagogiem 60+, kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudēs darbu. LIZDA skaidroja Valsts Prezidenta padomniekiem, ka diemžēl valdība un IZM solījumu nav turējusi un ne grafiks, ne atbalsta programma nav apstiprināts solītajos termiņos. Šobrīd ir izstrādāti šo dokumentu projekti, kuru virzība ir pārāk gausa un nav zināms, vai un kad tos varētu apstiprināt MK.

3.      Kompetencēs balstīts mācību saturs. LIZDA norāda, ka daudzas izglītības iestādes jau šobrīd strādā izmantojot kompetencēs balstīta mācību satura  principus. Bažas rada tas, ka šīs nozīmīgās reformas pilotprojektā piedalās 100 izglītības iestādes, no kurām tikai 5 ir Valsts ģimnāzijas (pavisam 27), bet paredzēts, ka metodisko atbalstu jaunā satura ieviešanai sava novada vai pilsētas pedagogiem būs jāsniedz visām Valsts ģimnāzijām. Jaunā mācību satura aprobācija šobrīd nav paredzēta nevienā profesionālās izglītības iestādē, kas rada draudus kvalitatīvam jaunā satura ieviešanas procesam. Jaunā mācību satura aprobācija sāksies 2017.gada septembrī, tomēr šobrīd rada bažas, tas  ka, pedagogu izglītošana netiek plānota  savlaicīgi un pietiekamā apjomā. Nav skaidrs vai mācību līdzekļi tiks sagatavoti laicīgi un pietiekamā apjomā, vai tiks, sniegts pietiekams metodiskais atbalsts pedagogiem, kā arī vai un kā tiks informēti vecāki par viņiem būtiskajiem reformas jautājumiem.

4.       Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēma. LIZDA uzskata, ka nepieciešama pedagogu novērtēšana un motivācijas sistēma, taču to nepieciešams pilnveidot. IZM piedāvātais projekts par kvalitātes pakāpēm rada virkni jautājumus – vai šī jaunā sistēma sasniegs mērķi; vai nepalielināsies nevienlīdzība un neradīsies tiesvedības riski. LIZDA iebilsts, ka kvalitātes pakāpēm tiks noteiktas kvotas, ka netiks vērtēts viss pedagoga darbs, bet tikai kontaktstundas kā arī to, ka mazo skolu pedagogi, iespējams, nevarēs pieteikties novērtēšanai, jo paredzēts ņemt vērā bērnu skaitu ar kādu pedagogs strādā klasē.

5.   Augstākās izglītības un zinātnes reformas. LIZDA norādīja, ka pēdējo gadu laikā veiktas būtiskas reformas, konsolidējot zinātniskos institūtus (skaits samazinājies aptuveni par 50%), taču neraugoties uz to zinātnes bāzes finansējuma apjoms nav ievērojami palielinājies. LIZDA augstu novērtē Valsts Prezidenta viedokli par to, ka atbalstam zinātnei jābūt lielākam. LIZDA ierosināja, ka arī citu nozaru ministrijām būtu nepieciešams savos budžetos paredzēt finansējumu zinātnei, kā arī kapitālsabiedrības varētu lielāku ieguldījumu sniegt zinātnei. Tikšanās laikā LIZDA apliecināja, ka augstākās izglītības iestāžu optimizācija ir neizbēgama, jo studentu skaits samazinās, taču akcentēja, ka arī šai reformai jābūt ļoti pārdomātai, lai nodrošinātu augstākās izglītības pieejamību reģionos. LIZDA norādīja uz akūto nepieciešamību arī palielināt augstākās izglītības bāzes finansējumu, lai zemo algu dēļ nepieļautu augsti kvalificētu mācībspēku aiziešanu no augstskolām un budžeta vietu samazinājuma dēļ – studentu izvēli par labu citu valstu augstskolām.

LIZDA uzsvēra, ka nozarē strādājošie ir gatavi reformām, taču vēlas par tām būt informēti savlaicīgi.

LIZDA norādīja, ka sociālais dialogs ar nozares ministriju nav pietiekami kvalitatīvs – LIZDA netiek aicināta uz daļu no IZM izveidotajām darba grupām, kuras strādā pie būtiskām reformām, kas skar arodbiedrības biedrus. Tomēr neskatoties uz to, LIZDA aktīvi strādās, lai atrastu veidu kā ietekmēt reformas gaitu, lai reformas rezultātā nepasliktinātos biedu intereses!