Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA piedalās Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdēs

Otrdiena 16/05/2017

Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome (turpmāk – Padome) Ministru prezidenta M. Kučinska vadībā Latvijā darbojas kopš 2015.gada saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.553 (pieņemti 2014.gada 16.septembrī) un Padomes nolikumu https://likumi.lv/doc.php?id=269044, kurā noteikts Padomes sastāvs, kā arī definētas funkcijas un uzdevumi. Padomes sastāvu veido valsts pārvaldes institūciju, darba devēju, pašvaldību, zinātnieku organizāciju un citu struktūru deleģēti pārstāvji. Saskaņā ar nolikumu Padomes sēdēs var tikt pieaicināti eksperti, sociālie partneri un citi iesaistīto pušu pārstāvji.

Lai pārstāvētu zinātnieku intereses un aktīvāk iesaistītos zinātnes politikas veidošanā Latvijā, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) izrādījusi iniciatīvu, rakstot vēstuli Pārresoru koordinācijas centram, kuram rosinājusi iekļaut LIZDA pārstāvi pastāvīgajā Padomes sastāvā. Diemžēl šāda iniciatīva netika atbalstīta, taču tika panākta vienošanās, ka LIZDA pārstāvis tiek aicināts uz visām Padomes sēdēm 2017.gadā. Par šādu LIZDA līdzdalību Padomes darbā tika nolemts 2017.gada 9.maija MK sēdē, kurā apstiprināti grozījumi Padomes nolikumā, kā arī nolemts, ka Pārresoru koordinācijas centrs aicina LIZDA pārstāvi uz Padomes sēdēm 2017.gadā un līdz 2018.gada 1.martam izvērtē sadarbības modeli ar sociālajiem partneriem.

Pirmā Padomes sēde, kurā piedalījās arī LIZDA priekšsēdētāja I. Vanaga, notika 2017.gada 10.maijā. Sēdē tika diskutēts par prioritārajiem zinātnes virzieniem 2018.-2021.gadam, Valsts pētījumu programmām, Zinātnisko iekārtu datubāzes izveidi u.c.  Tika nolemts esošo Valsts pētījumu programmu darbību pagarināt uz vienu gadu. Nākošā sēde notiks 2017.gada 14.jūnijā.