Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA norāda uz nozares prioritārajiem pasākumiem saistībā ar valsts budžetu 2018.gadam

Ceturtdiena 01/06/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vienmēr iestājas par savu biedru tiesībām un interesēm, un cenšas būt konstruktīvs sadarbības partneris. LIZDA aktīvi seko un savu iespēju robežās piedalās izglītības un zinātnes politikas veidošanas procesos.

Ņemot vērā, ka valdībā notiek darbs pie likumprojekta “Par valsts budžetu 2018. gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam”, LIZDA ir nosūtījusi aicinājuma vēstuli Finanšu ministrei D.Reizniecei – Ozolai, Pārresoru koordinācijas centra vadītājam P.Vilkam un Izglītības un zinātnes ministram K.Šadurskim aicinājumu ka prioritāri ir definējami šādi pasākumi:

  1. pieprasīt finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika projektam, pamatojoties uz Izglītības likuma 53. panta otro daļu, kā arī LIZDA vienošanos ar valdības pārstāvjiem, kur abas puses akceptē, ka 2016. gada 5. jūlijā pieņemtie Ministru kabineta noteikumu „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” ieviešanas rezultātā nākotnē būs jāveic skolu tīkla optimizācija un ietaupītie finanšu līdzekļi jāatstāj nozares rīcībā;
  2. pamatojoties uz Valdības rīcības plānu, paredzēt finansējumu sociālā atbalsta programmai pedagogiem 60+, kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudēs darbu;
  3. nodrošināt finansējumu likumprojekta “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likums” īstenošanai;
  4. pieprasīt finansējumu Zinātniskās darbības likuma 33. panta otrās daļas nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta);
  5. pieprasīt finansējumu Augstskolu likuma 78. panta septītās daļas nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta). Papildus finansējums nodrošinātu minimālās darba algas palielinājumu tehniskajiem darbiniekiem, kuru ir plānots palielināt no 2018. gada 1. janvāra;
  6. nodrošināt finansējumu augstskolu asistenta amata zemākās darba algas likmes (576.98 EUR) pietuvināšanai vispārējās izglītības pedagogu zemākai darba algas likmei (723.96 EUR) no 2018. gada 1. janvāra;
  7. pieprasīt finansējumu studentu un absolventu reģistra izveidei Valsts izglītības informācijas sistēmā;
  8. nodrošināt finansējumu 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 «Par pedagogu darba samaksu» izpildei, augstskolu akadēmiskajam personālam, balstoties uz 6. pielikuma 5. tabulu “Zemākā mēneša darba algas likme pārejas periodā no 2017. gada 1. janvāra un no 2018. gada 1. janvāra”.

LIZDA vienmēr ir gatava aktīvai līdzdalībai un sadarbībai jautājumos, kas skar izglītības un zinātnes nozarē strādājošo intereses.