Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Baltā grāmata par Eiropas nākotni: LIZDA piedalās debatēs ar Latvijas organizēto pilsonisko sabiedrību

Trešdiena 07/06/2017

Kādai jābūt Eiropas Savienības nākotnei? Par šo jautājumu jeb pieciem iespējamajiem ES attīstības scenārijiem, kas apkopoti Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni, 2. jūnijā Eiropas Savienības mājā notika debates ar Latvijas organizēto pilsonisko sabiedrību. Debašu dalībniekus uzrunāja EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka, Latvijas Darba Devēju Konfederācijas prezidents un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas I grupas (darba devēju grupas) loceklis Vitālijs Gavrilovs, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas II grupas (darba ņēmēju grupas) loceklis Pēteris Krīgers, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas starptautisko un ES lietu padomniece, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas III grupas (dažādu interešu grupas) locekle Baiba Miltoviča. Latvijas organizēto pilsonisko sabiedrību debatēs pārstāvēja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības arodbiedrību pārstāvji, tajā skaitā LIZDA, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Universitātes, Latvijas Studentu Apvienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Ārlietu ministrijas un citu institūciju pārstāvji.

Diskusijas laikā klātesošajiem bija iespēja paust savu viedokli par attīstības scenārijiem, norādot uz katra priekšrocībām un trūkumiem:

1.      scenārijs. Turpinām iesākto;

2.      scenārijs. Tikai un vienīgi vienotais tirgus;

3.      scenārijs. Tie, kas vēlas vairāk, dara vairāk;

4.      scenārijs. Darīt mazāk, bet efektīvāk;

5.      scenārijs. Darīt daudz vairāk kopā.

Tā bija viena no iespējām aktīvi piedalīties Eiropas nākotnes attīstības veidošanā, jo līdzīgas diskusijas notiek visās valstīs un ar dažādām interešu grupām. Lai arī Latvija ir maza valsts, tomēr šis ir brīdis, kad, neaizmirstot par savas valsts vajadzībām un meklējot sadarbības partnerus citu valstu vidū, varam paust savu nostāju par Eiropas kopējo nākotni. Populisma, migrācijas, globalizācijas un digitalizācijas apstākļos Eiropa un pasaule piedzīvo daudzus izaicinājumus, kas saistīti ar drošību un nevienlīdzību, šos jēdzienus izprotot visplašākajā nozīmē. Jaunās tehnoloģijas maina darba tirgu,  nākotnē veidosies jaunas profesijas, daļa no esošajām var izzust un mazināsies pieprasījums pēc tām. Sociālā drošība un vienlīdzība valstu iekšienē, kā arī starp Eiropas valstīm ir būtisks priekšnosacījums mieram un stabilitātei arī citās jomās, tādēļ arodbiedrības ir nozīmīgs viedokļu paudējs, kas iestājas par sociālo taisnīgumu, darba ņēmēju interesēm un tiesībām vienota un globāla tirgus apstākļos. Arodbiedrību uzdevums ir diskusijās par Eiropas nākotni raudzīties, lai attīstības prioritāšu vidū tiktu iekļauti sociālie jautājumi, jo grūti iedomāties Eiropu kā stabilu, drošu un pasaulē konkurētspējīgu reģionu, ja to nemitīgi nomāc iekšēja nevienlīdzība un spriedze sociālajā sfērā. Latvijas Darba devēju konfederācija jau ir veikusi uzņēmēju aptauju, un kā atzina Pēteris Krīgers, arodbiedrībām šis uzdevums vēl acīmredzot ir priekšā. Diskusijas laikā tika secināts, ka iespējams būtu jārada jauns – 6.scenārijs, kurš apvienotu esošo piecu scenāriju priekšrocības.

Latvijas Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica informēja, ka Latvijai sava pozīcija attiecībā uz Eiropas attīstības scenārijiem jānoformulē šī gada septembrī, tādēļ līdz tam ir svarīgi apzināt dažādu ieinteresēto pušu un sabiedrības viedokli.

Vairāk lasīt:

Baltā grāmata par Eiropas nākotni. Pārdomas un scenāriji attiecībā uz ES-27 līdz 2025.gadam

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/balta_gramata_par_eiropas_nakotni_lv.pdf

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-the-future-of-europe-overview.42318