Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Ministriju atbildes uz LIZDA vēstuli par iespējām novirzīt finansējumu zinātnei

Otrdiena 20/06/2017

2017.gada 23.martā notika Ministru kabineta ārkārtas sēde, kurā tika skatīts informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2018., 2019. un 2020.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu". Pateicoties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) neatlaidībai ārkārtas sēdes dienaskārtībā tika iekļauti vairāki izglītības nozarei aktuāli jautājumi. Viens no punktiem, kas tika iekļauts sēdes protokolā: “Pieņemt zināšanai Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izteikto aicinājumu un ministrijām, jo īpaši tām, kuru padotībā ir augstākās izglītības iestādes, izvērtēt iespēju Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ietvaros nodrošināt finansējumu zinātnei.”

Pamatojoties uz attiecīgo lēmuma punktu - 5. aprīlī LIZDA nosūtīja vēstuli visām ministrijām ar lūgumu informēt par plānotajām aktivitātēm un iespējamo finanšu līdzekļu apjomu, ko ministrijas savas kompetences ietvaros varētu novirzīt zinātnes vajadzībām 2018. gada valsts budžeta un ES fondu aktivitāšu ietvaros. Atbildes ir saņemtas no 9 ministrijām: Aizsardzības ministrijas (AM), Ekonomikas ministrijas (EM), Finanšu ministrijas (FM), Iekšlietu ministrijas (IeM), Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Kultūras ministrijas (KM), Tieslietu ministrija (TM), Veselības ministrijas (VM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM). Atbildi nav sniegušas Ārlietu ministrija (ĀM), Labklājības ministrija (LM), Satiksmes ministrija (SM) un Zemkopības ministrija (ZM).

FM savā vēstulē norāda, ka ministrijā 2018. gadā nav plānotas aktivitātes, kuru ietvaros tiktu plānots novirzīt finanšu līdzekļus zinātnes projektu realizācijai.

IeM un TM norāda, ka šo ministriju pakļautībā nav augstākās izglītības iestāžu. Attiecīgi IeM norāda, ka zinātnisko darbību Zinātniskās darbības likuma izpratnē tā neveic, savukārt TM -, ka tās padotībā esošās iestādes nenodarbojas ar zinātniski pētniecisko darbību. Vienlaikus TM norāda, ka ministrijas pārziņā esošie ES fondu līdzekļi 2014.-2020.gada plānošanas periodā ir paredzēti vairākiem ES Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķiem (3.4.1., 9.1.2. un 9.1.3.), kuri paredz arī pētījumu veikšanu.

VARAM savā vēstulē informē, ka ministrijas pārziņā esošajos 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda specifisko atbalstu mērķu pasākumos, kā arī Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu ietvaros tiešā veidā nav paredzēts finansējums ieguldījumiem zinātnē. Vienlaikus tiek norādīts, ka augstākās izglītības iestādes var plānot un iesaistīties Eiropas teritoriālās sadarbības programmu projektu īstenošanā pastarpināti, veicot pētnieciskās darbības projektu mērķu sasnigšanai.

AM norāda, ka tā nodrošina Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centra darbības uzturēšanu, bet atsevišķi budžeta līdzekļi zinātnisko pētījumu veikšanai netiek piešķirti. AM informē, ka Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar Sākotnējās rīcības iniciatīvu, lai testētu ES kopējā budžeta izmantošanas iespējas aizsardzības pētniecībā; projektu īstenošanai paredzēts piešķirt grantus, sedzot projekta izmaksas līdz pat 100% apmērā. Projekta pieteikumu varēs iesniegt konsorciji, kuru veido partneri vismaz no trīs dažādām dalībvalstīm.

VM norāda, ka pasākumi zinātnes attīstībai tiek īstenoti IZM pārziņā esošo ES fondu specifisko atbalsta mērķu ietvaros, kur VM pārstāv veselības nozares intereses plānošanas un ieviešanas dokumentu saskaņošanā, lai nodrošinātu iespējami plašākas attīstības iespējas zinātnes jomā saistībā ar veselības nozari. Tā kā VM prioritāte ir veselības reforma, papildu finansējums zinātnei nav pieejams.

EM norāda, ka saskaņā ar 2016.gada 9.februāra MK rīkojumu Nr.129. “Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2016.-2020. gadam” EM sadarbībā ar IZM 2018.gadā jāizveido specializēta valsts pētījumu programma enerģētikā, kas būtu balstīta uz aktuālajām nozares pētījumu vajadzībām, paredzot pamatnostādnēs iezīmētos valsts budžeta līdzekļus. Šādas pētījumu programmas izveide stiprinās z pieprasījumu balstītu nacionālo pētniecību enerģētikas jomā.

KM informē, ka 2014.-2020.gada plānošanas periodā ir iesaistīta vairāku ārvalstu instrumentu administrēšanā, taču to ietvaros nav paredzēts finansējums zinātnei. Vienlaikus ministrija norāda, ka ar pētniecību nodarbojas vairāki KM padotībā esošie arhīvi un muzeji, KM valsts budžeta ietvaros finansē kultūrpolitikas un kultūras nozares pētījumus, sniedz atbalstu Latvijas Nacionālās bibliotēkas kā zinātniskās institūcijas darbībai, kā arī Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna ietvaros tiek atbalstītas arī vairākas aktivitātes, kas ir saistītas ar vēstures pētniecību.

IZM ieskatā īstenotās reformas zinātnē ir izveidojušas sakārtotu sistēmu, kuras sekmīgai darbībai ir nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums. Latvijas partnerības līgums ar EK Eiropas Struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam paredz ieguldījumus pētniecībā un attīstībā 1,5% apmērā no IKP. Vēstules pielikumā IZM sniedz informāciju par zinātnei paredzēto finansējumu 2017.-2019.gadam.

LIZDA jau vairākkārtīgi norādījusi, ka netiek pildītas Zinātniskās darbības likuma  33.panta otrā daļa, kas nosaka ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta.

LIZDA uzskata, ka nozaru ministrijās trūkst politiskās gribas, lai daļu finansējuma no ES fondiem novirzītu zinātnei, tāpēc LIZDA turpinās iestāties par zinātnes bāzes finansējuma palielināšanu.

 

Valsts pamatbudžets 2017. - 2019. gadam    
    Kopā 2017.gads (uz gada sākumu), euro Kopā 2018.gads. Ietvars Kopā 2019.gads. Ietvars
05.00.00 Zinātne 41 551 694 42 385 266 40 504 041
05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana 4 908 656 8 204 095 6 861 095
t.sk. fundamentālo un lietišķo projektu granti 1 195 447 4 388 212 4 388 212
BALTIC BONUS  HORIZON 2020  100 690 100 690 100 690
Bilaterālās sadarbības programmu projekti (VIAA) 333 333 340 568 340 568
05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums 27 185 972 27 736 919 27 635 880
05.04.00 Krišjāņa Barona Dainu skapis 215 992 215 992 215 992
05.12.00 Valsts pētījumu programmas 8 891 487 6 128 673 5 691 487
05.15.00 Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana 99 587 99 587 99 587
05.20.00 Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā okupācijas režīma izpēte Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijā Latvijas Universitātē 250 000 0 0