Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina vecāku organizācijas atbalstīt pagarinātās dienas grupas skolotājus un nepieļaut darba slodzes paaugstināšanu

Piektdiena 30/06/2017

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) izskatot Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”” un, sniedzot atzinumu, norāda uz vairākiem iebildumiem saistībā ar pagarinātās dienas grupas skolotāja slodzes palielinājumu. Šobrīd spēkā esošajos normatīvajos aktos ir noteikta 30 stundu darba nedēļa, saņemot par to atalgojumu EUR 680,00 mēnesī. Savukārt jaunais noteikumu projekts paredz 40 stundu darba nedēļu par identisku atalgojumu - EUR 680,00 mēnesī, kas sastāda 25% stundas tarifa likmes samazinājumu.

Skolai no tai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem ir jānodrošina pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā ietvertā obligātā mācību satura apguve. Praksē ir sastopamas skolas, kur pagarinātās dienas grupas nodarbības iespēju robežās tiek finansētas no atlikušajiem līdzekļiem, tomēr pedagogu darba samaksas fonda līdzekļi (izņemot sociālās vai pedagoģiskās korekcijas klasēs) tam nav paredzēti. Pagarinātās dienas grupas nodarbību finansēšana ir pašvaldību funkcija un prakse rāda, ka lielākā daļa pašvaldību to arī nodrošina. Tomēr ir arī skolas, kurās pagarinātās dienas grupas pakalpojuma finansēšanā piedalās vecāki ar savu līdzfinansējumu.

LIZDA rīcībā esošā informācija liecina, ka jau šobrīd (pie 30 stundu darba slodzes nedēļā) ir problēmas ar pagarinātās dienas grupas skolotāju nodrošinājumu izglītības iestādēs. Veicot paredzētos grozījumus noteikumu projektā, pastāv vēl lielāks risks, ka skolotājiem pietrūks motivācijas darbam pagarinātajās dienas grupās, jo palielināsies darba apjoms, bet samazināsies darba samaksa.

Pagarinātās dienas grupas nodarbības tiek iekļautas izglītības programmā ārpus kopējās mācību stundu slodzes, un to praktiskā nozīme sakņojas papildu pedagoģiskajā un sociālajā atbalstā. Atsaucoties uz interneta portāla “Māmiņu klubs” pausto viedokli (rakstā “Kas bērniem un skolotājiem būtu jādara pagarinātās dienas grupā?”): “Pagarinātājā dienas grupā bērnam būtu gan jāmācās, gan jāatpūšas; skolēns drīkst jautāt skolotājam nesaprotamos jautājumus, un viņam ir jāsaņem atbilstoša atbilde; skolēns drīkst pretendēt uz lietderīgu laika pavadīšanu; skolēnam jābūt pārliecībai, ka viņš tiks saprasts un atbalstīts, ja laikā pēc mācību stundām rodas problēmas ar citiem vienaudžiem”, LIZDA kā būtiskāko argumentu norāda, ka pagarinātās dienas grupas skolotājam attiecībā uz izglītību ir tādas pašas prasības kā vispārējā izglītībā, tāpēc nav pieļaujama darba slodzes palielināšana, kuras rezultātā tiek samazināta atalgojuma stundas tarifa likme.

LIZDA norāda, ka jaunā noteikumu projekta ietvaros pagarinātās dienas grupas skolotājiem nebūs iespēja strādāt pilnu darba slodzi nedēļā, jo pie noteiktajām 40 darba stundām nedēļā nav iespējams nodrošināt 8 stundu darba dienu pagarinātās dienas grupas nodarbībām.

LIZDA aktualizē pagarināto dienas grupu pakalpojuma pieejamības apdraudējumu skolās un līdz ar to ikviena vecāka atbildības paaugstināšanu par sava bērna drošību pēc mācību stundu beigām, laika posmā līdz vecāku darba laika beigām.

LIZDA aicina vecāku organizācijas atbalstīt pagarinātās dienas grupas skolotājus un nepieļaut darba slodzes paaugstināšanu līdz 40 darba stundām nedēļā, publiski paužot savu viedokli šajā jautājumā, kā arī vēršoties pie vadības skolās, pašvaldībās un Izglītības un zinātnes ministrijā.

Vēstules teksts (PDF) vecāku organizācijām