Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA jaunajā pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtībā norāda uz vairākiem iebildumiem

Trešdiena 05/07/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), izskatot Ministru kabineta  noteikumu projektu "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība"  savā atzinumā norāda uz vairākiem iebildumiem.

1. Lai veicinātu demokrātisku, vienlīdzīgu un saprotamu novērtēšanas procesu izglītības iestādē un pēc iespējas novērstu konfliktsituācijas un tiesvedības riskus, izglītības iestādes kolektīvam kopīgi jāizstrādā pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kritēriji. Izglītības iestādes izstrādātajos kritērijos jāiekļauj pedagoga pašvērtējumu, vienotus nosacījumus pakāpes piešķiršanas laikam un piemaksas apmēram.

2. Lai veicinātu demokrātisku skatījumu un nodrošinātu pedagogu interešu aizstāvību, izglītības iestādes novērtēšanas komisija jāveido vismaz trīs cilvēku sastāvā, tajā iekļaujot arodbiedrības deleģētu pārstāvi.

Izglītības iestādes vadītājam, pamatojoties uz komisijas izteiktu priekšlikumu, jāizdod rīkojums par kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai attiekums piešķirt kvalitātes pakāpi, saskaņojot to ar izglītības iestādes dibinātāju vai tā pilnvarotu personu.

3. Ja pedagogs atsāk pedagoģisko darbību pēc ilgstošas prombūtnes vai uzsāk pedagoģisko darbību citā izglītības iestādē, pedagogs var iesniegt šīs iestādes novērtēšanas komisijai iepriekšējās izvērtēšanas dokumentus. Komisija izsaka priekšlikumu izglītības iestādes vadītājam par iepriekš piešķirtās kvalitātes pakāpes saglabāšanu vai jauna novērtēšanas procesa uzsākšanu.

4. Lēmumu par kvalitātes piešķiršanu pedagogs var apstrīdēt pie savas izglītības iestādes dibinātāja. Attiecīgā institūcija izveido komisiju vismaz trīs cilvēku sastāvā, iekļaujot komisijā personas, kas iepriekš nav piedalījušās attiecīgās izglītības iestādes pedagogu novērtēšanā.

5. Lai veidotu vienotu un kvalitatīvu izpratni par pedagogu profesionālās darbības novērtēšanu valstī, nepieciešams izstrādāt un Ministru kabineta noteikumu pielikumu papildināt ar ieteicamo vērtēšanas metodiku - vienotas vērtēšanas vadlīnijas, kritēriju un pašvērtējuma paraugus. Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība Ministru kabineta noteikumu projektā veidota tā, ka pakāpes nevarēs salīdzināt starp izglītības iestādēm, jo tās tiks piešķirtas pēc dažādiem kritērijiem, bet gan tikai vienas izglītības iestādes ietvaros.

LIZDA saskata risku, ka pedagogam jaunajā pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtībā nav garantēta iespēja nodrošināt pedagogam piešķirtās kvalitātes pakāpes nemainīgu piemaksas apmēru uz pakāpes piešķiršanas laiku. Šobrīd nav skaidrs pieejamā finansējuma apjoms katrai izglītības iestādei un pastāv risks, ka finansējums piemaksām varētu būt ļoti mazs. Tādēļ, pirms pieņemt jauno pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtību, jānosaka finansējuma piešķiršanas kārtība un apjoms katrai izglītības iestādei.