Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA iebilst pret grozījumiem „Izglītības likumā” un „Vispārējās izglītības likumā”

Otrdiena 01/08/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) izskatot Ministru kabineta likumprojektu „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” un „Grozījumi Izglītības likumā” (turpmāk likumprojekts) un likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) savā atzinumā norāda, ka:

1. neiebilst pret likumprojekta grozījumiem saistībā ar izglītības satura un izglītības darba organizācijas normatīvo bāzi kompetenču pieejā balstīta izglītības satura ieviešanas uzsākšanai;

2. neiebilst pret likumprojekta grozījumiem saistībā ar izglītojamo mācību organizācijas formu un izglītības ieguves nosacījumiem;

3. likumprojekts ir sasteigts, bez pētījumos balstītiem pamatotiem argumentiem un iepriekš neizdiskutēts ar tajā iesaistītajām, kā arī ieinteresētajām pusēm;

4. Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) pirms būtisku grozījumu virzīšanas nepieciešams sākotnēji izstrādāt informatīvo ziņojumu par plānoto pārmaiņu mērķi, pamatojumu, ieguvumiem/zaudējumiem, izvērtēt riskus, izstrādāt ieviešanas kārtību saistībā ar pedagogu nodarbinātību, jo šobrīd tas nav saprotams;

5. IZM rīcība ir nekorekta gan pret sociālajiem partneriem, gan nozarē strādājošajiem, jo tik būtiskus grozījumus, kuri skar visu izglītības nozari, nav pieļaujams iesniegt valdībai vasaras mēnešos, kad vairums pedagogu ir atvaļinājumā;

6. IZM nepilda 2016. gada 16. martā noslēgto vienošanos par sadarbību, kas paredz savstarpējo sadarbību normatīvo aktu projektu izstrādē, kā arī netiek pildīta vienošanās par sadarbību sociālā dialoga veicināšanā, kas tika noslēgta Starptautiskajā izglītības samitā (ISTP) Edinburgā, 2017.gada 31.martā, kura paredz, ka pirms normatīvo aktu projektu tālākas virzīšanas tiek savstarpēji izdiskutēts par iecerētajām reformām;

7. likumprojekta grozījumu rezultātā ir paredzēts būtiski reorganizēt esošo izglītības sistēmu, neraugoties uz to, ka darba grupas joprojām turpina darbu pie skolu tīkla optimizācijas, speciālās izglītības “izmaksu groza” noteikšanas un internātskolu reorganizācijas, kas skar šī likumprojekta normas.

 

LIZDA iebilst pret abu likumprojektu tālāku virzību esošajā redakcijā un rosina virzīt tās likuma normas, kuras saistītas ar kompetenču pieejā balstīta izglītības satura ieviešanu.

Atzinums par likumprojektu „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā”

Atzinums par likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā”