Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA izsaka vairākus iebildumus jaunajā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtībā

Trešdiena 09/08/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) iepazīstoties ar Ministru kabineta noteikumu projektu "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība" un noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) norāda uz vairākiem iebildumiem: 

1) Lai veicinātu demokrātisku skatījumu un nodrošinātu pedagogu interešu aizstāvību aicina 13.punktu izteikt šādā redakcijā: “Izglītības iestādes vadītājs izveido novērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) vismaz trīs cilvēku sastāvā, tajā iekļaujot arodbiedrības deleģētu pārstāvi, un apstiprina komisijas darbības kārtību, kurā ietver novērtēšanas norises un laika plānojumu, rezultātu apkopošanas, un lēmuma pieņemšanas procedūru.”

2) 17.punktu izteikt šādā redakcijā: Ja pedagogs atsāk pedagoģisko darbību pēc ilgstošas prombūtnes vai uzsāk pedagoģisko darbību citā izglītības iestādē, pedagogs var iesniegt šīs iestādes novērtēšanas komisijai iepriekšējās izvērtēšanas dokumentus. Komisija izsaka priekšlikumu izglītības iestādes vadītājam par iepriekš piešķirtās kvalitātes pakāpes saglabāšanu vai jauna novērtēšanas procesa uzsākšanu.”

3) 19.punktu papildināt šādā redakcijā: “Lēmumu par kvalitātes piešķiršanu pedagogs var apstrīdēt pie savas izglītības iestādes dibinātāja. Attiecīgā institūcija izveido komisiju vismaz trīs cilvēku sastāvā, iekļaujot komisijā personas, kas iepriekš nav piedalījušās attiecīgās izglītības iestādes pedagogu novērtēšanā.“

4) Lai veidotu vienotu un kvalitatīvu izpratni par pedagogu profesionālās darbības novērtēšanu valstī, nepieciešams izstrādāt un Ministru kabineta noteikumu pielikumu papildināt ar ieteicamo vērtēšanas metodiku atbilstoši izglītības iestādes pakāpei un tipam - vienotas vērtēšanas vadlīnijas, kritēriju un pašvērtējuma paraugus.

5) Uzsākot novērtēšanas procesu izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem, nebūs zināms piemaksām paredzētā finansējuma apjoms, kas ir cieši saistīts ar kvalitātes pakāpju noteikšanas principiem un kritērijiem. Ierobežotie finanšu līdzekļi piemaksām par kvalitātes pakāpēm kādā no iestādēm var radīt neobjektivitāti pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas procesā. LIZDA uzskata, ka nepieciešams skaidrs finansējuma apjoms katrai izglītības iestādei un jānosaka atbilstoši katrai pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpei minimālo piemaksas apmēru, lai nodrošinātu stabilitāti finanšu līdzekļu plānošanā, veicinātu pedagoga motivāciju pilnveidot profesionālās darbības kvalitāti un mazinātu piemaksu atšķirību par vienlīdz kvalitatīvi veiktu darbu. Normatīvā regulējuma projekts paredz, ka izglītības iestādēm būs atšķirīgs piemaksu apmērs par kvalitātes pakāpēm pedagogiem, tādēļ zūd vienotas kvalitātes pakāpju ieviešanas pamatojums.

6) LIZDA saskata risku, ka pedagogam jaunajā pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtībā nav garantēta iespēja nodrošināt pedagogam piešķirtās kvalitātes pakāpes nemainīgu piemaksas apmēru uz pakāpes piešķiršanas laiku.   

7) Lai veidotu vienotas prasības pedagoga profesionālajai darbībai un valsts piešķirtā finansējuma izlietojumam, jāizvērtē nepieciešamību privātajām izglītības iestādēm pakāpju piešķiršanas nosacījumu saskaņošanu ar attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldi vai Izglītības un zinātnes ministriju.

8) Tiesību akta anotācijā nepieciešams norādīt finansējuma avotu un apjomu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām tiem pedagogiem, kuri strādā pirmsskolas izglītības iestādēs ar izglītojamajiem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam.

9) Jāizvērtē iespēju tikt novērtētiem tiem pedagogiem, uz kuriem šobrīd netiek attiecināta pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība, lai izglītības iestādē veidotu vienotu visu pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtību (izglītības iestāžu bibliotekāri, karjeras konsultanti, mentori, pagarinātās dienas pedagogi u.c.).

10) Ministru kabineta noteikumus papildināt ar punktu – ja novērtēšanas komisija secina, ka pedagogs neatbilst kvalitātes pakāpei, uz kuru tiek vērtēts, tad pedagogam ir tiesības pretendēt uz zemāku kvalitātes pakāpi esošā novērtēšanas procesa ietvaros.