Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   IZM pārstāvji LIZDA Padomes sēdē informē par aktualitātēm jaunajā mācību gadā

Piektdiena 18/08/2017

2017.gada 16.augustā notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes sēde,

kurā piedalījās arī vairāki Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji, lai pārrunātu aktualitātes jaunajā

mācību gadā. Jau iepriekš ziņots, ka šajā vasarā IZM ir veikusi vairākus būtiskus grozījumus likumprojektos,

kas skar gandrīz visu izglītības nozari un kurus nebūtu pieļaujams iesniegt valdībai laikā, kad vairums

pedagogu ir atvaļinājumā.

 

 
Aktualitātes un jaunumi izglītībā 2017./2018. mācību gadā
Vispārējā izglītība
     Mācību satura pilnveide
      Skolu tīkls
Profesionālā izglītība
    Turpinās modulāro izglītības programmu aprobācija
    Profesionālās izglītības finansēšana modeļa izstrāde
    Iekļaujošās, t.sk. speciālās, izglītības sistēmas pilnveide 
Aktualitātes pedagogu izglītības jomā
   Pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveide
   Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi
Pasākumi izglītības pieejamības nodrošināšanai un skolas agrīnas pamešanas riska mazināšanai
Pasākumi izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidei
Augstākā izglītība
  Studējošo un absolventu reģistrs
            IZM pārstāvji iepazīstināja arī ar kompotenču pieejā mācību satura ieviešanas gaitu, kā arī pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību. 
 
 
Detalizētāka informācija par aktuālo vispārējās un profesionālās izglītības saturā
 
I. Iekļaujošās, t.sk. speciālās, izglītības sistēmas pilnveide
§ 2017. gada 8. maijā noslēgts līgums ar Latvijas Universitāti par pētījuma “Pētījums par bērniem ar speciālām vajadzībām sniedzamo atbalsta pakalpojumu izmaksu modeli iekļaujošas izglītības īstenošanas kontekstā” veikšanu.
§ pētījuma uzdevums: izstrādāt detalizētu Latvijas situācijai optimālu bērniem ar speciālām vajadzībām sniedzamā izglītības, veselības aprūpes, sociālā atbalsta pakalpojumu modeļa piedāvājumu, ietverot tajā atbilstoši katrai no definētajām bērnu ar speciālām vajadzībām grupām nodrošināmos valsts finansētos pakalpojumus (t.sk. pakalpojumu veidi; personāls, kas nodrošina pakalpojumu, un tā noslodze; aprīkojums, kas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai; pakalpojumu sniegšanas izmaksas atbilstoši piesaistāmā personāla noslodzei).
§ pētījuma rezultāti: 2017.gada novembrī.
§ pētījuma rezultātu izmantošanas mērķis: sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, t.sk. kontekstā ar 13.07.2017. Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem Izglītības likuma un Vispārējās izglītības likuma grozījumiem.
§ starpinstitucionālās darba grupas (IZM, LM, VM, LPS, BTAI, LIZDA, pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvniecība) ietvaros turpināsies bērniem ar speciālam vajadzībām sniedzamo pakalpojumu atbalsta institūciju tīkla modeļa projekta izstrāde, t.sk. gatavojot priekšlikumus normatīvā regulējuma izmaiņām bērnu speciālo vajadzību identificēšanas mehānisma (līdzšinējās pedagoģiski medicīniskās komisijas), starpinstitucionālās sadarbības organizēšanas un rezultātu monitorēšanas sistēmas kontekstā.
 
II. Modulāro programmu īstenošanas uzsākšana (sadarbībā ar VISC)
 
Vispārējās un profesionālās izglītības finansēšanas sistēmas monitorings
 
I. Pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveide
§     grozījumi pedagogu darba samaksas sistēmu regulējošajos MK noteikumos:
  sakārtojot un precizējot prasības saistībā ar pedagogu algu likmēm un darba slodzi,
  mazinot darba samaksas nevienlīdzību starp vienādu darbu strādājošiem skolotājiem;
 palielinot izglītības iestāžu autonomiju un vienlaikus nosakot stingrāku finanšu disciplīnu pašvaldībām saistībā ar valsts mērķdotācijas izlietojumu.
II. Profesionālās izglītības finansēšana modeļa izstrāde
§ 2017.gada 7.jūlijā noslēgts līgumu par pētījuma veikšanu;
§ pētījuma uzdevums: padziļināti ekspertēt profesionālās vidējās izglītības finansēšanu Latvijā un sagatavot priekšlikumus izglītības programmu izmaksu koeficientu aktualizēšanai, kā arī izstrādāt starptautiskā praksē un akadēmiskajā vidē teorētiski pamatotu profesionālās izglītības programmu īstenošanas finansēšanas modeli.
§ pētījumu rezultāti: 2017.gada decembris.
§ Pētījuma rezultātu izmantošanas mērķis: nodrošināt visaptverošu izmaiņu veikšanu Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 “Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo” un grozījumus citos normatīvajos aktos, kas t.sk. nosaka kārtību, kādā tiks ieviests jaunais profesionālās izglītības programmu īstenošanas finansēšanas modelis.
Detalizētāka informācija par aktuālo augstākajā izglītībā
1.
 Akadēmiskā personāla minimālās atalgojuma likmes tiks paaugstinātas ar 2018. gada 1. janvāri saskaņā ar pedagogu atalgojuma reformu
2.
 Stimuls augstskolām sagatavot pedagogus: papildu finansējums par absolventiem, kas uzsāk darba gaitas izglītības iestādēs (kopā 78 tūkst. euro 2018. gadā, 156 tūkst. euro 2019. gadā, 234 tūkst. euro 2020. gadā, 2021. gadā un turpmāk 312 tūkst. euro)
3.
 Studējošo un absolventu reģistrs- augstskolām nav jāizsniedz izziņas nodokļu atlaidēm, elektroniska datu apmaiņa, absolventu darba gaitu un atalgojuma statistika
4.
Akreditācijā: grozījumi Augstskolu likumā- studiju virziena novērtējumu var veikt AIC vai EQAR reģistrētā akreditācijas  aģentūra