Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA norāda, ka LLU akadēmiskā personāla atalgojuma reforma pārkāpj vairākus normatīvos aktus

Trešdiena 30/08/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) strādājošo arodbiedrības biedru lūgumu izvērtēt LLU Senāta sēdē 2017.gada 14.jūnijā pieņemtā „Akadēmiskā personāla darba apjoma aprēķina nolikuma” atbilstību 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 3.pielikumam. Nolikumā LLU akadēmiskā personāla darba slodze gadā noteikta 1600 stundu apmērā atšķirībā no Ministru kabineta noteikumos pieļautajām 600-1000 stundām.

LLU Senāta sēdē pieņemtajā nolikumā mācībspēku slodzē (1000 h) nav ietverts pētniecības un studiju procesa kvalitātes nodrošināšanas darbs, bez kura nav iespējams realizēt Augstskolu likuma 28. panta ceturtajā daļā, 30. panta piektajā daļā un 32. panta piektajā daļā noteiktos akadēmiskā personāla galvenos darba uzdevumus. Arī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pauž viedokli, ka Ministru kabineta noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” jēdziens “pedagogu darba slodze”, pamatojoties uz Augstskolu likumu, kā arī ņemot vērā  Ministru kabineta noteikumu Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” 200. punktu, kas nosaka atsevišķās grupas "2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" profesijas un atbilstošus pamatuzdevumus: - sastādīt un pēc pieprasījuma grozīt mācību plānus un studiju programmas, lasīt lekcijas, vadīt kursus, seminārus un laboratorijas darbus studentiem, veicināt studentu diskusiju un patstāvīgas domāšanas attīstību, vadīt studentu praktiskos un eksperimentālos darbus un sekot šiem darbiem, testēt studentus un pieņemt eksāmenus, vadīt zinātnisko darbu augstskolu beigušam studentam vai citam fakultātes loceklim, veikt mācību pētniecības darbu, attīstīt koncepcijas, teorijas un metodiku un lietot tās ražošanas un citās jomās, rakstīt mācību grāmatas, zinātniskos rakstus, piedalīties konferencēs un semināros, kā arī apspriedēs par izglītības iestādes budžetu un citiem jautājumiem, neatbilst LLU Senāta lēmuma nolikumā 1. punktā noteiktajam sadalījumam. Pētniecības darbs un studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir pedagoga darba sastāvdaļas. IZM savā atzinumā norāda, ka darba slodžu aprēķini un sagatavotie darba līgumi vai to grozījumi, kas veikti atbilstoši minētajam Senāta lēmumam, ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem. LLU Senāts ir pārkāpis vairāku normatīvo aktu regulējumu, jo darba samaksa noteikta tikai par daļu no kopējās darba slodzes – 1000 stundām gadā, savukārt, 600 stundas gadā netiek uzskaitītas par pedagoģisko darbu. 

LLU vadība saviem mācībspēkiem saistībā ar studiju procesa atsākšanos, parakstīšanai izsniegusi grozījumus noslēgtajos darba līgumos, kam jāstājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri. LIZDA norāda uz vairākām nepilnībām darba līgumos, kas satur virkni neatbilstību normatīvajiem aktiem:

  1. līgumos tiek lietots termins “darba laiks nedēļā”, kaut attiecībā uz pedagogiem, t.sk. akadēmisko personālu tiek lietots termins “darba slodze” (Izglītības likuma 14.p.22.p.);
  2. noteikts darba stundu skaits nedēļā atšķirībā no MK 445. noteikumos Pedagogu darba samaksas noteikumi 3.pielikumā noteiktās gada darba slodzes;
  3. papildus pamatdarbam tiek uzlikts pienākums veikt vēl citus amata pienākumus bez darba līgumā norādītas papildus samaksas;
  4. darba līgumiem nav pievienoti amata apraksti;
  5. līgumi sastādīti pavirši, satur pretrunīgas normas (piemēram, summētā darba laika uzskaite).

LIZDA ir norādījusi LLU vadībai, ka augstskolas Senātā apstiprinātie iekšējie tiesību akti neatbilst normatīvajam regulējumam. LLU vadība klaji ir pārkāpusi darbinieku tiesības, neveicot nekādas darbības, lai atceltu nelikumīgo 14.06.2017. pieņemto LLU Senāta lēmumu, arodbiedrība ir spiesta, aizstāvot arodbiedrības biedru tiesības, vērsties valsts institūcijās ar prasību iesaistīties minētā darba strīda atrisināšanā. Ja netiks sasniegts normatīvajam regulējumam atbilstošs darba strīda rezultāts, darbinieki ir izteikuši gatavību vērsties ar prasību tiesā.

LIZDA aicina LLU vadību novērst iekšējo normatīvo aktu pretrunas ar spēkā esošo normatīvo regulējumu LLU akadēmiskā personāla darba slodzes un atalgojuma jautājumā.

LIZDA aicina iestāties arī citus LLU darbiniekus par savām tiesībām. Arodbiedrība aktīvi sekos līdzi šī jautājuma risināšanai, ņemot vērā tā aktualitāti un steidzamību.

LIZDA un LLU savstarpējā komunikācija no 2017.gada aprīļa