Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Piedalies pedagogu aptaujā par darba tiesībām izglītības iestādē

Trešdiena 27/09/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 2016.gada oktobrī veica sabiedrības aptauju par pedagogu profesijas prestižu Latvijā. Aptaujā iegūtie rezultāti apstiprināja, ka pedagoga profesijas prestižs sabiedrībā joprojām nav augsts. LIZDA iegūtie dati parāda, ka pedagogi  nejūtas novērtēti atbilstoši savam ieguldītajam darbam. Tas neattiecas tikai uz atalgojumu, bet arī uz kopējo pedagogu darba sabiedrības novērtējumu un atzinību. Pedagogi pētījumā pauž nostāju, ka viņu darbs tiek pārāk kontrolēts un skolotāji izjūt pārāk lielu spiedienu no sabiedrības un vecāku puses. Pedagogi norādīja uz nemitīgajām izglītības sistēmas reformām un pārmaiņām, aizvien jauniem noteikumiem un kontroles instrumentiem, kas apdraud pedagogu profesionālo brīvību. Pētījuma secinājumos LIZDA akcentēja, ka būtu jāveic dokumentu analīze (likumu, MK noteikumu, izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu u.c.) par pedagoga, bērnu, vecāku tiesībām un pienākumiem, izvērtējot to sabalansētību. Lai uzlabotu situāciju LIZDA rosināja, ka pašvaldībām sadarbībā ar izglītības iestādēm un pedagogiem būtu jāpilnveido pedagogu atbalsta sistēma izglītības iestādēs. Sadarbībā ar vecākiem un skolēniem, būtu jāskaidro tiesību un pienākumu sadale starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kā arī jāraugās, lai katra puse tos ievērotu.

Visā pasaulē šī gada Pasaules Skolotāju diena tēma, ir “Mācīšanas brīvība iedvesmo pedagogus”, kuras ietvaros LIZDA pievērsīs īpašu uzmanību pedagoga tiesībām, mēģinot panākt pedagoga tiesību aktualizēšanu visos līmeņos.

LIZDA līdz 2017.gada 27.oktobrim aicina pedagogus piedalīties visaptverošā pētījumā par pedagoga tiesībām izglītības iestādēs Latvijā. Pētījuma rezultāti būs noderīgi  turpmākai LIZDA darbībai un  pedagogu tiesību aizstāvībai  izglītības iestādes, pašvaldības un valsts līmenī. Iegūtie dati tiks izmantoti apkopotā veidā un plašākai sabiedrībai tie tiks prezentēti 2017.gada 22.novembrī LIZDA konferences ietvaros.

Piedalīties aptaujā šeit

 

LIZDA pateicas Jums par aptaujai veltīto laiku un ieguldījumu pedagogu tiesību aktualizēšanā Latvijā!