Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA: sociālā atbalsta programma pedagogiem ir Saeimas deputātu rokās

Trešdiena 11/10/2017

2017.gada 24.augustā notikušajā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē, pateicoties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) neatlaidībai tika izskatīti vairāki aktuāli jautājumi saistībā ar izglītības reformu (skolu tīkla optimizāciju) un pedagogu atalgojumu. NTSP tika nolemts, ka sociālā atbalsta programma darbu zaudējušajiem pedagogiem - “sociālais spilvens” tiks ieviesta no 2018.gada. 

2017.gada 3.oktobrī Ministru kabineta apstiprinātie „Grozījumi Izglītības likumā” paredz noteiktu kārtību un kritērijus valsts sociālā atbalsta piešķiršanai un pārtraukšanai pašvaldību dibināto vispārējās izglītības iestāžu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, kuri izglītības iestādes reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā zaudēs darbu. Tāpat likums paredz valsts sociālo atbalstu izmaksāt sešu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā. Ņemot vērā to, ka sociālais atbalsts tiek piešķirts pedagogam, kuram izglītības iestādes reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā būs grūtības atrast darbu, tas tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem, paredzot, ka pedagogs turpinās meklēt nodarbinātības iespējas, kā arī izmantos citas valsts noteiktās sociālās garantijas darba zaudēšanas gadījumā.

Plānotā sociālā atbalsta saņemšana:

·         Sociālā atbalsta maksimālais apjoms paredzēts sešu mēnešu pedagoga vidējās izpeļņas apmērā, veicot vienreizēju izmaksu 3 mēnešu apmērā un, sākot ar ceturto mēnesi, vēl trīs mēnešus, veicot izmaksu katru mēnesi;

·         Izmaksas apmērs tiks rēķināts saskaņā ar Darba likuma 75.pantu un ir vidējās izpeļņas aprēķins no pēdējo sešu mēnešu pedagoga darba algas, piemaksām un prēmijām pirms nodokļu nomaksas;

·         Ja šo sešu mēnešu laikā pedagogs nav atradis darbu, viņš var reģistrēties kā bezdarbnieks un saņemt bezdarbnieka pabalstu;

·         Ja sociālā atbalsta izmaksas laikā pedagogs uzsāk darbu kādā no izglītības iestādēm, IZM to konstatē VIIS, informē par to pašvaldību, kura veic sociālā atbalsta izmaksu pedagogam un pārtrauc sociālā atbalsta izmaksu;

·         Sociālā atbalsta izmaksu pārtrauc arī tajos gadījumos, ja pašvaldība konstatē, ka pedagogs ir uzsācis darbu citur vai kļuvis par saimnieciskās darbības veicēju, vai viņam sociālā atbalsta izmaksas brīdī iestājas pensionēšanās  vecums, vai tiek piešķirta vecuma pensija;

·         Neatkarīgi no tā, vai pedagogs zaudē darbu divus mēnešus pirms pensionēšanās vecuma iestāšanās vai divus gadus, viņš saņem sociālo atbalstu vispirms par trīs mēnešiem, pēc tam vēl trīs mēnešus katru mēnesi atsevišķi.

LIZDA pauž gandarījumu, ka Ministru kabinets beidzot ir apstiprinājis grozījumus Izglītības likumā un sociālā atbalsta programma darbu zaudējušajiem pedagogiem ir iekļauta 2018.gada valsts budžeta projektā. Sociālā atbalsta programma pedagogiem tika solīta jau 2016.gada rudenī, bet dažādu iemelsu dēļ likumprojkets netika apstiprināts.

LIZDA cer, ka arī Saeimas deputāti, apzinoties jautājuma nopietnību, pieņems atbildīgus lēmumus saistībā ar valsts budžetu, lai sociālā atbalsta programma stātos spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.