Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina Saeimas deputātus valsts budžetam iesniegt nozarei svarīgus priekšlikumus

Otrdiena 31/10/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aizstāvot savu biedru tiesības un intereses, kā arī īstenojot sociālo dialogu ar valdību, ir nosūtījusi aicinājumu visiem Saeimas deputātiem novērtēt izglītības un zinātnes sektora nozīmi un iesniegt vairākus atbildīgus priekšlikumus.

Ņemot vērā, ka Ministru kabinets 2017. gada 10. oktobrī ir atbalstījis un iesniedzis Saeimai likumprojektu “Par valsts budžetu 2018. gadam” un likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam”, LIZDA rosina iesniegt šādus priekšlikumus:

-   precizēt “Izglītības un zinātnes ministrija” apakšprogrammas Nr. 01.11.00 “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana” nosaukumu un izteikt to šādā redakcijā: “Pedagogu profesionālā pilnveide kompetencēs balstīta izglītības satura īstenošanai”;

-   finansiālo iespēju robežās nodrošināt pakāpenisku pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta (5 milj. euro gadā pedagogu darba samaksai, kuri strādā ar 4 gadu veciem bērniem);

-   nodrošināt finansējumu likumprojekta “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likums” īstenošanai (1,4 milj. euro);

-   pieprasīt finansējumu Zinātniskās darbības likuma 33. panta otrās daļas nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta, kas sastāda papildus finansējumu 21,2 milj. euro);

-     pieprasīt finansējumu Augstskolu likuma 78. panta septītās daļas nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta, kas sastāda papildus finansējumu 11,7 milj. euro);

-  nodrošināt finansējumu augstskolu asistenta amata zemākās darba algas likmes (576.98 euro) pietuvināšanai vispārējās izglītības pedagogu zemākai darba algas likmei (723.96 euro) no 2018. gada 1. janvāra (0,8 milj. euro - 2018.gadā).

LIZDA rosina veikt grozījumus likumprojektā “Par valsts budžetu 2018. gadam”:

-    3. pantu papildināt ar (5) daļu: (5) Noteikt, ka pašvaldības no saviem budžetiem ir tiesīgas piešķirt pedagogiem sociālās garantijas, kas noteiktas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.

-    aiz 44. panta 44.1 pants Noteikt, ka no valsts izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām (tajā skaitā netiešā izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām) un kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder valstij, 3% no valsts pamatbudžeta ieņēmumos ieskaitītā maksājuma par valsts kapitāla izmantošanu tiek novirzīti zinātnei.

-     aiz 55. panta 55.1 pants Noteikt, ka pedagogu darba samaksa 2018. gadā tiek nodrošināta saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku.

LIZDA rosina iesniegt priekšlikumus likumprojektā “Grozījumi Izglītības likumā”:

-   Izteikt 14. panta 41.  punktu šādā redakcijā:

41) nosaka minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu 10. - 12. klašu grupā pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās izglītības iestādēs.

-   Izslēgt 14. panta 42. punktu. Esošā redakcija: "Nosaka kritērijus un kārtību, kādā valsts, ņemot vērā izglītības iestādē iegūtās izglītības kvalitātes rādītājus, piedalās pašvaldību, valsts augstskolu un privāto vispārējās izglītības iestāžu vispārējās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas finansēšanā, ja izglītojamo skaits attiecīgajā klasē vai klašu grupā neatbilst Ministru kabineta noteiktajam minimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam".

-   Papildināt  14. pantu ar jaunu  43. punktu šādā redakcijā:

43) nosaka maksimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klasē un klašu grupā pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās izglītības iestādēs.

-  Izteikt 60. panta trešās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā: “Pašvaldības var piedalīties valsts un pašvaldību izglītības iestāžu īstenoto izglītības programmu pedagogu darba samaksas un sociālo garantiju finansēšanā”.

-   Papildināt 60. panta trešo daļu ar piekto teikumu šādā redakcijā: “Ministriju padotībā esošo izglītības iestāžu pedagogiem var noteikt sociālās garantijas izglītības iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros.”.

LIZDA neatbalsta grozījumus par internātskolām tādā redakcijā, kādi tie iesniegti likumprojektā “Grozījumi Izglītības likumā” un priekšlikumu izskatīšanas procesā ir jāmeklē kompromisa risinājumi internātskolu finansēšanai.

LIZDA par minētajiem priekšlikumiem 2018. gada valsts budžetam un to tālāko virzību no deputātiem gaidīs rakstiskas atbildes, lai par to saturu varētu informēt savus biedrus.