Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA veiktā pētījuma “Pedagogu darba tiesības izglītības iestādēs” rezultāti

Pirmdiena 27/11/2017

Pasaules Skolotāju dienas ietvaros, 2017. gadā sabiedrības uzmanība tiek fokusēta uz to, ka valdībai un darba devējiem ir pienākums nodrošināt, lai pedagogi tiktu cienīti un tiktu respektēta viņu profesionālā brīvība, īpašu uzmanību veltot pedagoga darba tiesībām izglītības iestādēs Latvijā. Šai nolūkā no 2017. gada 17. augusta līdz 2017. gada 22. novembrim LIZDA veica pētījumu “Pedagogu darba tiesības izglītības iestādēs”.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā pedagogi vērtē savas zināšanas par darba tiesībām, to aizstāvību izglītības iestādēs, kādi faktori tos ietekmē. Sasniedzamais pētījuma rezultāts - priekšlikumu izstrāde par pedagogu darba tiesību aizstāvības pilnveidošanu iestādes, pašvaldības un valsts līmenī.

Pētījuma norisi var iedalīt šādos posmos: sagatavošanās, informācijas ieguve un apstrāde, pētījuma pārskata sagatavošana, publikācijas sagatavošana, pētījuma rezultātu prezentācija LIZDA ikgadējā pedagogu konferencē, paneļdiskusijas organizēšana par pētījuma rezultātiem.

Pētījuma izlase ir reprezentatīva, aptaujā piedalījās 2055 pedagogi no visas Latvijas, no tiem 898 jeb 44% dzīvo republikas nozīmes pilsētās, savukārt 1157 jeb 56% - novados, tajā skaitā mazpilsētās. Izlasē tika iekļauti dažāda vecuma dzimuma un reģionālās piederības pedagogi, kuri ieņem dažādus amatus savas izglītības iestādēs un sasnieguši atšķirīgu pieredzi pedagoģijas darbā.

Pētījuma rezultāti ir diezgan pretrunīgi, jo pētījuma kvantitatīvajā daļā pedagogi ļoti augstu vērtē savas zināšanas dažādos tiesību aspektos, tomēr pētījuma kvalitatīvā informācija liek secināt, ka pedagogiem būtu nepieciešams radīt iespēju savas zināšanas papildināt. Pedagogi kā vienu no konflikta situāciju risināšanu negatīvi ietekmējošajiem faktoriem apstiprina plašsaziņas līdzekļu pārāk lielo interesi par konfliktiem izglītības iestādēs un tāpēc par to nevēlas runāt publiskajā telpā, kā arī absolūtais vairākums pedagogu apliecina, ka baidās negatīvi ietekmēt skolas reputāciju un netikt saprasti un atbalstīti. Izglītojamo visatļautība, līdzīgi kā 2016. gada LIZDA aptaujā, bieži noved pie konflikta situācijām attiecībās ar pedagogiem. Stress un pedagogu profesionālā izdegšana joprojām ir būtisks konfliktu rašanās riska faktors.

Pētījums apstiprina arī arodbiedrības lomu darba tiesību aizstāvībā, jo 2/3 pedagogu atzīst, ka viņam vai kolēģiem ir bijusi pieredze, ka arodbiedrība ir palīdzējusi nodrošināt darba tiesību aizstāvību.

Šeit var iepazīties pētījuma rezultātiem detalizētāk

Šeit var iepazīties ar pētījumu datu prezentāciju

Šeit var noskatīties konferences video 

Šeit var apskatīt pasākuma foto galeriju