Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA atbalsta kvalitatīvas reformas izglītības nozarē

Ceturtdiena 07/12/2017

2017.gada 6.decembrī notikušajā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sēdē tika uzklausīts Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA)  un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) viedoklis par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) paredzētajām pārmaiņām izglītībā. Izglītības nozarē šobrīd paredzētas vairāk kā sešpadsmit izmaiņas, kuras pašlaik ir atšķirīgās lēmuma pieņemšanas stadijās.

 

IZM paredzētās pārmaiņas:

 1. Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks;
 2. Kompetencēs balstīts mācību saturs;
 3. Izglītības iestāžu tīkla optimizācija;
 4. Sociālā atbalsta programma pedagogiem 60+, kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudēs darbu. Nepieciešami MK noteikumi;
 5. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes. Nepieciešams grozīt 7 MK noteikumus;
 6. Internātskolu reforma;
 7. Konceptuāli jauna skolotāju izglītības sistēma;
 8. Pāreja uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības iestādēs;
 9. Darba grupa par pakalpojumu izmaksu modeļa izstrādi - bērniem ar speciālajām vajadzībām.
 10. Darba grupa par profesionālās izglītības «izmaksu grozu»;
 11. Darba grupa par skolotāja profesijas standartu;
 12. Darba grupa par MK noteikumu Nr. 662 pilnveidi «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību»;
 13. Augstskolu likuma grozījumi par studiju programmu akreditāciju, atsakoties no studiju virzienu akreditācijas;
 14. Valsts pētījumu programmu, Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmu konkursu izsludināšana, iesniegšana, izvērtēšana;
 15. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izstrāde.
 16. Grozījumi “Izglītības likumā” un “Vispārējās Izglītības likumā”, kuri attiecas uz IZM plānotajām reformām, kas skar:
 1. Vakarskolas;
 2. Ģimnāzijas;
 3. Valsts ģimnāzijas 1.-12.klase;
 4. Speciālās izglītības iestādes;
 5. Pamatizglītības ieguves uzsākšana no 6 gadu vecuma;
 6. Interešu izglītība;
 7. Sociālās garantijas pedagogiem;
 8. Pedagoģiskā korekcija;
 9. Sociālās korekcijas programmas;
 10. Mācību saturs;
 11. Privātās izglītības iestādes;
 12. Minimālā un maksimālā izglītojamo skaita noteikšana;
 13. Mācību stundas garums;
 14. Mācību gada sākuma un beigu laika noteikšana;
 15. Izglītības kvalitātes rādītāju ietekme uz mērķdotāciju.

LIZDA noraida pārmetumus par to, ka iestājas pret jebkuru reformu nozarē. Mēs iestājamies par saviem biedriem, kas šobrīd ir apmulsuši! Pedagogi ir diezgan lielā mulsumā, jo daudzas reformas tiek virzītas vienlaikus un haotiski, bez tālredzīgas skatījuma. Lēmumus var pieņemt ātri, bet pedagogi būs tie, kas šīs reformas īstenos. Pirms to ieviešanas viņiem ir jābūt izpratnei un pārliecinātībai par to nepieciešamību, ieviešanas mērķi un būtību. Tamdēļ, arodbiedrība norāda uz vairākām nepilnībām IZM virzītajās reformās un šobrīd nevar atbalstīt virzīto reformu izpildījumu.

LIZDA iestājas par kvalitatīvām, savlaicīgi izdiskutētām reformām ar visām iesaistītajām pusēm un atbalstu pedagogiem to īstenošanā!