Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pateicoties aktīvai LIZDA darbībai tiks turpināta diskusija par skolas gaitu uzsākšanu 1. klasē no sešu gadu vecuma

Otrdiena 12/12/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) jau iepriekš ir paudusi bažas un norādījusi uz virkni neskaidriem jautājumiem par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzīto reformu, kas paredz skolas gaitu uzsākšanu 1. klasē no 6 gadu vecuma. IZM dokumentu projekta versijā ir norādīts, ka reformas vadlīnijas tiks izstrādātas līdz 2018.gada jūlijam, bet pašu reformu plānots uzsākt ar 2018.gada 1.sepetembri. LIZDA vairākkārtīgi ir uzsvērusi, ka šie ieviešanas termiņi ir nesamērīgi un plānotā reformas ieviešana šobrīd nav pietiekami izdiskutēta.

 


LIZDA visos līmeņos ir aktualizē jautājumus par plānoto reformu:

-    LIZDA, izskatot likumprojektu „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” un „Grozījumi Izglītības likumā”, savā atzinumā norādīja, ka plānotajām reformām ir vajadzīga rūpīgāka izvērtēšana un jābūt ilgākam pārejas posmam. Arodbiedrība neatbalsta sasteigtu reformu virzību un norāda, ka šobrīd nav pieejams jaunais mācību saturs, mācību līdzekļi, nav nodrošināta piemērota infrastruktūra, nav skaidrs, kā tiks nodrošināts metodiskais atbalsts pedagogiem un kvalifikācijas prasību izmaiņas.

-     LIZDA Padomes sēdē 2017.gada 18.oktobrī tika analizētas IZM virzītās reformas, kas paredz skolas gaitu uzsākšanu 1. klasē no 6 gadu vecuma. Sēdē tika nolemts aicināt IZM izveidot darba grupu, vai organizēt sanāksmi, lai izdiskutētu un rastu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, darba grupā aicinot piedalīties visas iesaistītās puses – pārstāvjus, no: IZM, Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Veselības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, vecāku organizācijām, Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas un Latvijas Pediatru asociācijas.

-    LIZDA tiekoties ar Valsts izglītības satura centra pārstāvjiem, kas realizē projektu Skola 2030, jeb "Kompetenču pieeja mācību saturā" uzsvēra izglītības darbiniekiem svarīgāko jautājumus, tostarp plānoto skolas gaitu uzsākšanu 1. klasē no 6 gadu vecuma. Sarunas noslēgumā tika rasts kopsaucējs, ka viens no nozīmīgākajiem jautājumiem projekta ietvaros ir atbalsta sniegšana pedagogu profesionālās pilnveides nodrošināšanai. 

-    Arodbiedrība grozījumu saskaņošanas sanāksmē IZM, kā arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē ir norādījusi uz vairākiem neskaidriem jautājumiem, kuri būtu jāatrisina pirms pieņemt lēmumu par reformas tālāko virzību.

-    IZM darba grupā par pedagogiem nepieciešamās izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasību pilnveidi LIZDA deleģētie pārstāvji ir aktualizējuši jautājumu par pedagogu profesionālās pilnveides nepieciešamību un kvalifikācijas prasībām pirmsskolas pedagogiem, lai viņi sekmīgāk varētu īstenot reformu.

Pedagogiem šobrīd vēl ir daudz neatbildētu jautājumu par šo reformu, tādēļ LIZDA uzskata, ka arī turpmāk ir nepieciešama aktīva visu iesaistīto pušu diskusija pirms pieņemt lēmumu par atbalstu tālākai reformas virzībai.

LIZDA ar aicinājumu iesaistīties diskusijā par plānoto reformu ir vērsusies pie vairākiem pārstāvjiem no šādām organizācijām un ministrijām - IZM, Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Veselības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, vecāku organizācijām, Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas un Latvijas Pediatru asociācijas.

LIZDA iesaistītajām pusēm aktualizē šādus jautājumus par plānoto reformu:

· pētījumi par iepriekšējo reformu pieredzi;
· pētījumi par citu valstu pieredzi;
· mācību saturs un pirmsskolas izglītības vadlīnijas;
· pedagogu profesionālās pilnveides un metodiskā atbalsta nodrošināšana reformas uzsākšanai;
· mācību līdzekļu nodrošinājums reformas uzsākšanai;
· vides piemērotība, infrastruktūra un izglītības iestāžu nodrošinājums ar tehnoloģijām atbilstoši bērnu vecumposma īpatnībām un jaunajam mācību saturam;
· bērnu sociāli emocionālās sagatavotības izvērtējums;
· sākumskolas izglītības programmu licencēšana pirmsskolās;
· higiēnas prasību nodrošināšana pirmsskolās un skolās atbilstoši bērnu vecumam;
· pārejas perioda atbilstība reālajai situācijai;
· bērnu vecuma robežu noteikšana, uzsākot mācības 1. klasē.

Pateicoties LIZDA aktīvai darbībai, sabiedrībai vairāk tika skaidrots par šīs nepārdomātas reformas virzību. Izglītības politikas veidotāji akceptēja, ka nepieciešams rūpīgāk izanalizēt un skaidrot reformas ieviešanas nepieciešamību. Ministru kabineta sēdē tika nolemts plānotās reformas, kas paredz skolas gaitu uzsākšanu 1. klasē no 6 gadu vecuma, atlikt par gadu un ieviest ar 2019.gada 1.septembri.