Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA panāk, ka sociālā atbalsta programma pedagogiem pirmspensijas vecumā tiks nodrošināšanāta ar 2018.gadu

Piektdiena 29/12/2017

Pēc Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) centieniem nostiprināt normatīvajos aktos sociālā atbalsta programmu pedagogiem pirmspensijas vecumā, kuri zaudē darbu izglītības iestādes likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, ir izdevies panākt grozījumus Izglītības likumā, papildinot 52.pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(2) Pašvaldības dibinātās vispārējās izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogam, kuram līdz pensijas vecuma sasniegšanai atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” ir mazāk nekā trīs gadi un kopējais pedagoga darba stāžs valsts un pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās izglītības programmas, ir vismaz 25 gadi, tai skaitā pēdējie pieci gadi pirms izglītības iestādes likvidācijas vai reorganizācijas nostrādāti pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas, un kurš izglītības iestādes reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā zaudē darbu un turpmāk negūst ienākumus no algota darba, komercdarbības vai saimnieciskās darbības, neatkarīgi no viņa mantiskā stāvokļa ir tiesības saņemt valsts sociālo atvalstu līdz sešu mēnešu vidējās izpeļņas apmēram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto valsts sociālo atbalstu nesaņem pedagogs, kuram piešķirta valsts vecuma pensija vai kurš saņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”.

(4) No šā panta otrajā daļā minētā valsts sociālā atbalsta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanai no šim mērķim piešķirtajiem valsts pamatbudžeta līdzekļiem. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veicamas un reģistrējamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanai.”

Jau 2016.gada 30.jūnijā starp LIZDA, Ministru prezidentu M.Kučinski un izglītības un zinātnes ministru K.Šadurski tika panākta vienošanās, ka no 2017.gada 1.janvāra sāk darboties sociālā atbalsta programma pedagogiem. 2017.gada nogalē ir panākta Valdības rīcības plāna punkta izpilde un nodrošināta sociālā atbalsta programmas normatīvā regulējuma iekļaušana Izglītības likumā.

Grozījumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri. Ministru kabinetā tiks pieņemti noteikumi par kārtību, kādā valsts piešķirs sociālo palīdzību pedagogiem, kuri zaudēs darbu. Tā kā ar 2018.gada 1.janvāri tiesības saņemt vecuma pensiju ir personām, kuru vecums ir 63 gadi un trīs mēneši, tiesības saņemt valsts sociālo atbalstu  būs pedagogiem, kuru vecums darba zaudēšanas brīdī nebūs mazāks par 60 gadiem un trīs mēnešiem.