Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA neatbalsta priekšlikumu par jaunas skolotāju profesionālās organizācijas izveidi

Trešdiena 10/01/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrība (LIZDA) iepazīstoties ar informatīvo ziņojumu “Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā ” savā atzinumā norāda, ka konceptuāli atbalsta to, vēršot uzmanību uz vairākiem punktiem.

LIZDA neatbalsta informatīvajā ziņojumā ietvertos darba grupas izteiktos priekšlikumu, par jaunas skolotāju profesionālās organizācijas izveidi, jo šobrīd Latvijā darbojas vairākas izglītības darbinieku profesionālās organizācijas - LIZDA, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija, mācību priekšmetu asociācijas, Pedagogu dome u.c. organizācijas - tāpēc nav skaidra nepieciešamība sekmēt izglītības profesionāļu pārstāvniecības sadrumstalotību. Saeimas Ilgtspējīgas attīstības un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijās ministrijas pārstāvji norādīja, ka jaunajai profesionālajai organizācijai plānots piešķirt 400000 euro gadā. Uzskatām, ka šādu finansējumu nepieciešams ieguldīt Valsts izglītības satura centrā pedagogu profesionālās pilnveides un metodiskā atbalsta sistēmas nodrošināšanai. Uzskatām, ka NVO sektoram pašam jāorganizē sava darbība un nebūtu pieļaujams, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) koordinē nacionāla līmeņa NVO veidošanos.

Jaunajai skolotāju profesionālajai organizācijai tiek plānots uzticēt šādas funkcijas:

- izstrādāt pedagogu kvalifikācijas un sasniegumu novērtēšanas un sertificēšanas sistēmu,

- veidot un atjaunināt pedagogu reģistru (Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) pašreiz tiek reģistrēti tikai aktīvi nodarbinātie), piedalīties skolotāja profesijas standarta aktualizēšanā, piedalīties citu izglītības jomas profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādē un aktualizēšanā,

- veikt profesionālo kompetenču diagnosticēšanu un vērtēšanu, kā arī profesionālās pilnveides atzīšanu (atsevišķi kursi, prakse, neformālā izglītība, doktorantūras skola, utml.),

- veikt darba tirgus dinamikas monitoringu un prognozēt pedagogu pieprasījumu,

- plānot profesijas attīstību, piesaistot starptautiskus ekspertus un pedagoģijas zinātnes pārstāvjus,

- izstrādāt pedagoga profesionālās ētikas kodeksu un piedalīties izglītības iestādes vadītāju ētikas kodeksa izstrādē,

- veidot izglītības nozares stratēģisko komunikāciju, lai celtu pedagoga profesijas prestižu izglītības iestāžu, pašvaldību, reģionālā un nacionālā līmenī,.

- sniegt metodisko atbalstu un nodrošināt ar metodiskajiem resursiem,

- sniegt ieteikumus pedagoģijas studiju programmu satura pilnveidošanai,

- piedalīties pedagoģijas studiju programmu licencēšanā un akreditācijā,

- koordinēt tālākizglītību un profesionālo pilnveidi atbilstoši kompetenču diagnostikas un vērtēšanas rezultātiem.

Šīs funkcijas šobrīd veic IZM, Ekonomikas ministrija, pašvaldības un NVO. Vai paredzēts samazināt štata vietas valsts pārvaldes institūcijās, ja tiek plānots tik daudz funkcijas deleģēt NVO?

LIZDA uzsver, nepieciešams veidot izglītības nozares stratēģisko komunikāciju, lai celtu pedagoga profesijas prestižu izglītības iestāžu, pašvaldību, reģionālā un nacionālā līmenī. Jāīsteno kvalitatīvs sociālais dialogs izglītības politikas veidošanā, konstruktīvi iesaistoties visām ieinteresētajām pusēm, lai plānotās un īstenotās reformas būtu savlaicīgi un profesionāli izdiskutētas, sagatavotas, balstoties uz pētījumos iegūtu informāciju un rīcībpolitikas regulāru izvērtējumu. Nepieciešama visaptveroša, vienota visas izglītības nozares politikas plānošana un stabilitāte, lēmumu un projektu pēctecība un ilgtspēja neatkarīgi no valdības vai ministrijas vadības maiņas.

 Prezentācija (PPT): Konceptuāli jaunas pedagogu izglītības sistēmas izveide Latvijā