Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aktivitātes internātskolu reformas procesa īstenošanā

Sestdiena 27/01/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) jau vairākus gadus ir aktīvi aizstāvējusi internātskolu pedagogu intereses saistībā ar internātskolu uzturēšanas finansējuma pārdali no valsts budžeta uz pašvaldību budžetu, tādejādi panākot, ka finansējuma pārdale gan 2017. gada budžeta, gan 2018. gada budžeta ietvaros tiek atlikta uz 2019.budžeta gada periodu. LIZDA joprojām neatlaidīgi uzstāj uz internātskolu uzturēšanas jaunajā finansēšanas kārtībā ieinteresēto un iesaistīto pušu visaptverošu - visu pozitīvi un negatīvi ietekmējošo faktoru izvērtējumu, lai panāktu pēc iespējas internātskolu pedagogiem un darbiniekiem labvēlīgāku risinājumu internātskolu turpmākajai attīstībai.

LIZDA, pārskatot savu darbību, internātskolu pedagogu un darbinieku interešu aizstāvībā informē, ka jau 2016. gada 30. jūnijā tikās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski un izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski. Tikšanās laikā tika rasti risinājumi vairākos jautājumos, kas līdz šim arodbiedrībai bija neskaidri, un kādēļ tā nepiekrita MK noteikumu projektu „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” turpmākai virzībai. Pozitīvi vērtējams, ka panākta konceptuālā vienošanās ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski  par to, ka internātskolu uzturēšanas izdevumus turpinās finansēt vēl vienu gadu no valsts budžeta, neuzliekot papildus slogu pašvaldību budžetam 2017.gadā un daļēji 2018.gadā.

Pēc LIZDA iniciatīvas, 2017. gada 6. aprīlī tika noorganizēta diskusija “Pašvaldību dibināto internātskolu darbības nodrošināšana: problēmas un risinājumi”, kuras mērķis bija iepazīties ar Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) pārstāvju ziņojumu par izstrādātajiem priekšlikumiem internātskolu attīstības kontekstā. Iesaistīto un ieinteresēto pušu kopējā diskusijā identificēt internātskolās gaidāmo pārmaiņu ieguvumus, iespējamos riskus un to mazināšanas iespējas. Atsaucoties uz diskusijā identificētajām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, diskusijas dalībnieki nolēma, ka tiks nosūtīta vēstule Latvijas Republikas 12. Saeimas (turpmāk - Saeima) Izglītības, kultūras un zinātnes, kā arī Sociālo un darba lietu komisijai, kurā rosinās kopīgā sēdē izskatīt ar turpmāko internātskolu darbības nodrošināšanu saistītos problēmjautājumus. Minētā vēstule tika sagatavota, to parakstīt tika aicināta arī Latvijas Pašvaldību savienība un vēstule nosūtīta Saeimai 2017. gada 13. aprīlī. 

          Rezultātā, 2017. gada 24. maijā tika sasaukta Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijaskopsēde ar Sociālo un darba lietu komisiju. Izskatot jautājumu par pašvaldību padotībā esošo internātskolu turpmākās darbības nodrošināšanu, sēdes dalībnieki nonāca pie šādiem secinājumiem:

1) turpināma internātskolu turpmākās darbības nodrošināšanas koncepcijas izstrāde;

2) nosakāmas internātskolas funkcijas un uzdevumi, kā arī kritēriji bērnu uzņemšanai attiecīgās izglītības programmās un izglītības iestādēs;

3) pašvaldībās nav visur pieejami augstas kvalitātes sociālie dienesti, nav pieejami pakalpojumi smagi slimiem bērniem, darbs ar sociāli nelabvēlīgām ģimenēm nav pilnvērtīgs, šis jautājums risināms ciešā IZM, LM un pašvaldību sadarbībā;

4) internātskolu darbības jautājumu komisija skatīs arī turpmāk, jo lēmums par internātskolu turpmāko finansēšanu (no 2018. gada 1. janvāra) ir pieņemts, bet jārisina visi ar to saistītie jautājumi.

 

LIZDA atkārtoti (divas reizes sniedzot oficiālu atzinumu) ir izvērtējusi un nav saskaņojusi Informatīvo ziņojumu “Par pašvaldību padotībā esošo internātskolu finansēšanas priekšlikumiem, sākot no 2018. gada 1. janvāra” (turpmāk – informatīvais ziņojums).

LIZDA uzskata, ka informatīvais ziņojums joprojām nesniedz pietiekami izdiskutētus un detalizētus, ar pierādījumiem pamatotus argumentus par internātskolu attīstības iespējām.

LIZDA uzskata, ka informatīvais ziņojums neatspoguļo internātskolu darbības nodrošināšanas padziļinātu izvērtējumu, jo:

1) netiek konceptualizēts internātskolu definējums, tam atbilstošs darbības mērķis un no tā izrietošās funkcijas, jo internātskolas šobrīd pilda gan izglītības funkciju, gan sociālo, veselības uzturēšanas un preventīvo funkciju;

2) pašvaldību padotībā esošo internātskolu turpmākais attīstības modelis netiek izvērtēts kompleksā ar topošo optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeli, kā arī specializētajām internātskolām;

3) netiek analizēti internātskolu kvalitātes rādītāji: kvalitatīvie un kvantitatīvie kritēriji;

4) nav izstrādāti un argumentēti internātskolu reorganizācijas kritēriji;

5) nav norādīti sagaidāmie ieguvumi no internātskolu tīkla reorganizācijas.

Informatīvā ziņojuma sadaļā par internātskolu datu apkopojumu un analīzi ir norādīts, ka internātskolā jābūt ne mazāk kā 300 audzēkņiem, tas nozīmē, ka no 12 internātskolām darbību varētu turpināt aptuveni septiņas internātskolas (jo ziņojumā norādīts izglītojamo kopējais skaits internātskolās uz 2017. gada 1. janvāri ir 2279). Ziņojumā netiek norādīts, vai skolu infrastruktūra tam ir piemērota, kā arī vai nepieciešamos speciālistus varēs nodrošināt. Informatīvais ziņojums nesatur informāciju par plānotajiem internātskolu reorganizācijas termiņiem. LIZDA uzsver, ka internātskolu vadītājiem savlaicīgi jāinformē darbinieki, jānodrošina atlaišanas pabalsti un jārisina citi jautājumi, kas skar darba tiesiskās attiecības. Fokusējam iesaistīto pušu uzmanību uz to, ka līdz ar internātskolu darbinieku samazināšanu ir risināmi jautājumi par sociālās aizsardzības nodrošināšanu.

Informatīvajā ziņojumā tiek norādīts, ka daļa no internātskolu audzēkņu ar speciālajām vajadzībām būtu jāintegrē vispārizglītojošās skolās, veicinot iekļaujošo izglītību, vai pašvaldībām jāpārveido esošās internātskolas par vispārizglītojošajām skolām ar dienesta viesnīcu. Līdz ar to LIZDA uzskata, ka informatīvajā ziņojumā nav izdiskutēts jautājums par atbalsta personāla kapacitātes stiprināšanu, skolas infrastruktūras piemērotību audzēkņiem ar speciālajām vajadzībām, kā arī nav veikti salīdzinošie aprēķini par plānoto izglītojamo skaitu uz vienu pedagogu piedāvātajā internātu pārveidošanā par dienesta viesnīcām.

LIZDA īpaši akcentē ziņojumā ietverto Latvijas Pašvaldību savienības viedokli par to, ka reforma, iespējams, ļautu stiprināt iekļaujošo izglītību, bet nemazinātu risku:

1) pieaugt bērnu skaitam, kas nebūs pilnvērtīgi paēduši, būs sociāli atstumti, neapmeklēs skolas;

2) pieaugt klaiņojošo bērnu skaitam, pieaugot arī bērnu noziedzībai.

Nepieciešama diskusija par to, ka Informatīvā ziņojuma sadaļas “Risinājumi pašvaldību padotībā esošo internātskolu tālākai attīstībai un finansēšanai no 2018. gada 1. janvāra” 2.punktā turpmākās darbības attiecībā uz internātskolu tālākās attīstības iespēju izvērtējumu, tiek deleģētas izglītības iestāžu dibinātājiem. LIZDA iebilst IZM viedoklim un uzskata, ka informatīvā ziņojuma saturs jāpilnveido, šajā procesā iesaistot pašvaldību internātskolu, IZM, VM, LM, TM, VARAM un LIZDA pārstāvjus. LIZDA atkārtoti vērš uzmanību uz to, ka lielākā daļa informatīvā ziņojuma secinājumu un priekšlikumu ir faktu konstatēšana, izņemot priekšlikumus par finansējumu, līdz ar to neatspoguļo internātskolu tālākās attīstības iespējas.

2017. gada 11. oktobrī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē atkārtoti skatīts jautājums par pašvaldību padotībā esošo internātskolu darbību no 2018. gada 1. janvāra. Komisijas priekšsēdētājs A.Adamovičs aicina IZM kopā ar katru konkrēto internātskolu un attiecīgo pašvaldību vēlreiz izvērtēt internātskolas turpmākās darbības un finansēšanas problēmas.

LIZDA 2017. gada 23. oktobrī piedalījās Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, kurā izskatīšanai pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Izglītības likumā, kas paredz pārtraukt uzturēšanas izdevumu segšanu no valsts budžeta pašvaldību internātskolās un speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs. Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis informēja deputātus par koalīcijas sanāksmē panākto kompromisu - nākamgad daļēji turpināt internātskolu finansēšanu no valsts budžeta. Šāds risinājums tiktu ieviests uz vienu gadu (2018. gada 1. janvāris līdz 2018. gada 31. decembrim), skaidroja IZM ministrs un pauda viedokli, ka finansējuma apjoms būs atkarīgs no mazturīgo ģimeņu bērnu skaita skolā un sasniegs 2.4 milj. eiro.

LIZDA 2017. gada 14. decembrī sniedza atzinumu par noteikumu projektu “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu  daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem” un noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), neiebilstot pret noteikumu projekta tālāku virzīšanu. Tomēr atzinuma vēstulē LIZDA lūdz MK sēdes protokollēmumā iekļaut punktupar to, ka ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. martam ir nepieciešams aktualizēt 2017. gada 7.  jūnijā Valsts kancelejā iesniegto informatīvo ziņojumu “Par informatīvo ziņojumu “Par pašvaldību padotībā esošo internātskolu finansēšanas priekšlikumiem, sākot no 2018. gada 1. janvāra”lai pabeigtu visu pašvaldību padotībā esošo internātskolu finansēšanā ieinteresēto pušu diskusiju. LIZDA atkārtoti norāda uz to, ka informatīvā ziņojuma saturs ir jāpilnveido, šajā procesā iesaistot pašvaldību internātskolu un LIZDA pārstāvjus. LIZDA uzskata, ka lielākā daļa informatīvā ziņojuma secinājumu un priekšlikumu ir faktu konstatēšana, izņemot priekšlikumus par finansējumu, līdz ar to neatspoguļo internātskolu tālākās attīstības iespējas.

LIZDA arī turpmāk regulāri uzraudzīs valdības iniciatīvas, kuras noteiks internātskolu turpmākās attīstības iespējas, tai skaitā finansēšanas kārtību, lai aizstāvētu savu arodbiedrības biedru intereses.