Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA akcentē problēmjautājumus augstākajā izglītībā, kas atspoguļoti VK ziņojumā

Otrdiena 30/01/2018

2018. gada 23. un 24. janvārī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pārstāvji piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdēs, kurās apsprieda LR Valsts kontroles (VK) revīzijas ziņojumu “Vai augstākās izglītības sistēma ir efektīva?”.

VK galvenie secinājumi: IZM vēl arvien nav izdevies atrisināt jau kopš 2008. gada augstākās izglītības sistēmā konstatētās problēmas. Politikas plānošanas dokumentos noteiktie mērķi nav raksturojami kā augstākās izglītības attīstības mērķi, bet drīzāk kā sasniegtā noturēšana noteiktā līmenī. Augstākās izglītības attīstībai un mērķu sasniegšanai paredzētais finansējums tiek izlietots izkliedēti un sadrumstaloti. Netiek plānots kā aizstāt apjomīgo ES struktūrfondu finansējumu augstākajā izglītībā un zinātnē pēc 2020. gada. Virkne pārmetumu veltīti arī pašām augstskolām: augstskolas ne vienmēr aizpilda visas valsts budžeta finansētās studiju vietas, veic studiju vietu finansējuma pārdali pārsniedzot atļautos 10%. Augstskolu organizatoriskās struktūras ir sadrumstalotas, amati un funkcijas netiek pietiekoši izvērtēti un optimizēti.

Vairāku gadu garumā LIZDA akcentējusi virkni problēmu, kas atspoguļotas VK ziņojumā. Tas kārtējo reizi apstiprina, ka nepieciešams pildīt Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma normas par finansējuma nodrošinājumu, lai VK  priekšlikumi varētu tikt īstenoti. Līdzīgi kā VK revīzijā teiktajam,  LIZDA atkārtoti uzsvēra nepieciešamību risināt augstākās izglītības pedagogu darba slodžu un atalgojuma aprēķināšanas nepilnības, izstrādājot  vadlīnijas  vienotākai un caurskatāmākai darba slodžu aprēķināšanas kārtībai.

LIZDA aicina 2019. gadā izvirzīt augstāko izglītību un zinātni kā nacionāla līmeņa prioritāti.