Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina apspriest kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju un ieviešanu

Piektdiena 02/02/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir vērsusies ar vēstuli pie Izglītības un zinātnes ministra K.Šadurska, Valsts izglītības satura centra vadītāja G.Catlaka un projekta “Skola2030” mācību satura ieviešanas vadītājas Z.Oliņas, kurā pauž pateicību par iespēju piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajos pasākumos (IZM), kas saistīti ar kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju un ieviešanu.

 

Lai varētu nodrošināt jaunā satura kvalitatīvāku ieviešanu, LIZDA vērš uzmanību uz vairākiem jautājumiem:

1.Jaunā satura un pieejas aprakstā ir uzsvērts, ka mācību procesā skolas vadībai jāplāno un jāorganizē visu skolotāju sadarbība. Skolotāji un izglītības iestāžu vadītāji norāda, ka kvalitatīva sadarbības procesa īstenošanai nav paredzēti pietiekami resursi – skolotāja slodzē paredzēts laiks un finanšu resursi tā apmaksai.

2.Mācību vide jaunā satura īstenošanai šobrīd nav pietiekami nodrošināta ar digitālajiem resursiem, īpaši pirmsskolā. Tiek apdraudēta digitālās caurviju prasmes īstenošana. Pedagogi pauž bažas, ka netiks savlaicīgi nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un netiks nodrošināts metodiskais atbalsts to izmantošanā.

3.Šobrīd Latvijā nav pietiekama profesionālā un metodiskā atbalsta sistēma pedagogiem. LIZDA uzsver, ka kvalitatīvai jaunā satura ieviešanai un īstenošanai nepieciešama ilgtspējīga profesionālā un metodiskā atbalsta sistēma valstī, pašvaldībā un izglītības iestādē, kura sevī ietver kvalitatīvu un pieejamu profesionālo pilnveidi atbilstoši konkrētām katra pedagoga profesionālajām vajadzībām, individualizēts profesionālais atbalsts izglītības iestādē.

LIZDA aicina apspriest aprobācijas rezultātus ar iesaistītajām pusēm, lai lemtu par normatīvo aktu nepieciešamajiem grozījumiem un jaunajiem standartiem.

Norādām, ka būtiski rast atbildes un risinājumus arī par šādas tēmām:

  1. mācību līdzekļu nodrošinājums reformas uzsākšanai;
  2. pedagogu profesionālās pilnveides un metodiskā atbalsta nodrošināšana reformas uzsākšanai;
  3. ilgtspējīga profesionālā atbalsta izveide pedagoģisko inovāciju ieviešanai;
  4. vides piemērotība, infrastruktūra un izglītības iestāžu nodrošinājums ar tehnoloģijām atbilstoši mūsdienu prasībām;
  5. pārejas perioda atbilstība reālajai situācijai;
  6. visu pedagogu pienākumu iekļaušana pedagoga slodzē un to atbilstoša apmaksa.

Lai kopīgi diskutētu par iepriekš izklāstīto, arodbiedrība aicina projektā iesaistītās puses rast iespēju piedalīties LIZDA Padomes sēdē, kas notiks š.g. 21. Februārī.