Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA iebilst, ka augsti kvalificētu viesstrādnieku sarakstā tiktu iekļauti zinātnieki

Pirmdiena 19/02/2018

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) iepazinās ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Saraksts ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki”.

LIZDA piekrīt, ka, lai īstermiņā un vidējā termiņā mazinātu darbaspēka trūkumu atsevišķās tautsaimniecības nozarēs, Latvijas darba tirgū var tikt pieaicināti speciālisti ārpus ES/EEZ valstīm, ar nosacījumu, ka ārzemju speciālistu nodarbinātība nerada nevienlīdzības draudus vietējo speciālistu nodarbinātībai un atalgojumam.

LIZDA iebilst, ka profesiju sarakstā iekļauti zinātnieki, un neatbalsta noteikumu projekta tālāku virzīšanu, izsakot šādus iebildumus:

1.      IZM pārraudzībā 2014. – 2020. gada periodā  tiek plānoti un īstenoti apjomīgi ES struktūrfondu ieguldījumi, t.sk. projekti, kas virzīti uz doktorantu, jauno zinātnieku atbalstu, un zinātniskajās institūcijās nodarbināto kapacitātes stiprināšanu. Tā pat arī iepriekšējā plānošanas periodā (2007.-2013.) ESF “Cilvēkresursu un nodarbinātības” programmas ietvaros tika realizēti atbalsta projekti doktorantūras studijām un doktora grāda iegūšanai. Tas nozīmē, ka valstī tiek ieguldīti apjomīgi ES finanšu līdzekļi, lai attīstītu vietējo zinātnieku un pētniecības potenciālu. Kāda ir šo ieguldījumu atdeve jauno zinātnieku un speciālistu sagatavošanā?

2.      Iebilstam pret sarakstā minētajām profesijām, kā tādu, kurās nav iespējams aizpildīt vakances - “vadošais pētnieks”, “pētnieks”, “zinātniskais asistents”. Tie ir zinātniskajās institūcijās vēlēti akadēmiski amati, kuros netiek saņemts adekvāts atalgojums, jo Latvijā jau ilgstoši netiek nodrošināts bāzes finansējums atbilstoši Zinātniskās darbības likuma normām. Piesaistot ārvalstu zinātniekus privātajā sektorā, veidosies vēl izteiktāka nevienlīdzība atalgojuma ziņā starp zinātniekiem, kas nodarbināti privātajā sektorā un tiem, kuri strādā valsts zinātniskajās institūcijās.  LIZDA uzskata, ka prioritāri valstī ir jānodrošina zinātnes finansējums atbilstoši pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu stabilu un  konkurētspējīgu  atalgojumu esošajiem un topošajiem Latvijas zinātniekiem.

3.      Mākslīgi palielinot konkurenci un veicinot trešo valstu pilsoņu ienākšanu darba tirgū zinātnes jomā, var veidoties vēl lielāki bezdarba riski un spiediens uz sociālo budžetu. Piemērojot ārzemniekiem atvieglotus nosacījumus, pastāv risks, ka Latvijas zinātniekiem tiks radīta vēl nedrošāka darba vide nekā tā ir pašlaik - zinātnē vēlētajos akadēmiskajos amatos ir terminētie līgumi uz sešiem gadiem, pētniecības projektos eksistē pārrāvumi. Apšaubāma ir trešo valstu personu imigrācijas veicināšana, kas var radīt nedrošas darba vietas Latvijas zinātniekiem.  

4.      Iepazīstoties ar MK noteikumu projekta pielikumu “Saraksts ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki” nav skaidrs, vai privātie darba devēji varēs piesaistīt zinātniekus no jebkuras jomas. Profesiju nosaukumu virsrakstā minēts – “Zinātnieki, fiziķi, ķīmiķi, matemātiķi, statistiķi”, tālāk tabulā minētas profesijas “vadošais pētnieks”, “pētnieks”, tātad, ar to jāsaprot, ka privātie darba devēji varēs piesaistīt jebkuras jomas zinātniekus.

LIZDA uzskata, ka pašreizējais noteikumu projekts neveicina Latvijas zinātnes attīstību, turpina radīt nevienlīdzību zinātnē nodarbināto atalgojumā, un neveicina zinātnē nodarbināto darba stabilitāti un drošību. LIZDA lūdz rast iespēju tikties visām iesaistītajām pusēm, noteikumu projekta atkārtotai izskatīšanai pieaicinot arī Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātņu padomes, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, un Rektoru padomes pārstāvjus.