Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA Padomes sēdē diskutē par kompetenču pieejā balstīta izglītības satura aprobācijas un ieviešanas gaitu

Ceturtdiena 22/02/2018

2018. gada 21. februārī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes sēdē tika diskutēts par kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācijas ieviešanas gaitu, kurā tiks precizēti vairāki pedagogiem aktuāli jautājumi. Diskusijā piedalījās Valsts izglītības satura centra vadītājs G.Catlaks un projekta “Skola2030” mācību satura ieviešanas vadītāja Z.Oliņa.

LIZDA diskusijas laikā vērsa uzmanību uz vairākiem pedagogus interesējošiem jautājumiem: kad pedagogiem būs pieejami mācību priekšmetu programmu paraugi un mācību līdzekļu komplekti katrā tematā, vadlīnijas un ieteikumi mācību un vērtēšanas plānošanai, mācību vides un līdzekļu nodrošinājums mācību procesa īstenošanai, ilgtspējīga un mērķtiecīga skolotāju profesionālās pilnveides infrastruktūra un slodzē atbilstoša samaksa, kad tiek plānots analizēt pilotskolu aprobācijas rezultātus u.c.

KAS NOTIKS PROJEKTĀ? 2016. gada 17. oktobris – 2021. gada 16. oktobris

Mācību satura izstrāde un aprobācija

Standarti, vadlīnijas, mācību programmas, mācību un metodiskie līdzekļi, t.sk. bērniem ar speciālām vajadzībām, diagnostikas instrumenti.

Pedagogu profesionālā pilnveide, atbalsta materiāli skolotājiem

Pedagogu profesionālā pilnveide 6000 pedagogiem - 100 aprobācijas izglītības iestādēs; mācības visu izglītības iestāžu vadības komandām. Atbalsta materiālu skolotājiem izstrāde – mācību priekšmetu programmas, mācību materiālu piemēri, metodiskie materiāli, e-mācību moduļi, semināri.

Labvēlīgu priekšnoteikumu radīšana mācību satura ieviešanai

Mācību materiālu vietnes izveide, pieejas skaidrošana sadarbībā ar augstskolām, pašvaldībām, reģionālie ieviešanas semināri, konferences u.c.

Papildu valsts budžeta finansējums pedagogu profesionālajai pilnveidei VISC (apstiprināts uz 21.02.18.)

• Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana PIRMSSKOLĀM reģiona vajadzībām (72 h, 6 grupas)

• Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām (72 h, 4 grupas + mācību turpinājums pagājušā gada 2 grupām, 36 h)

• Mācīšanās lietpratībai mācību jomā – mācību jomu koordinatoriem (36 h, 9 grupas (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas))

Prezentācija par mācību satura un pieejas aprobāciju un ieviešanu (PDF)