Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Par aktuālo Jēkabpils starpnovadu arodbiedrības organizācijā

Otrdiena 13/03/2018

 

 

Ir pirmdiena, 12.marts, sākušās skolēnu brīvdienas, bet viņu pedagogiem rit intensīva darba dienas gan nodrošinot ar olimpiādēm, eksāmeniem, konkursiem, sacensībām saistītās aktivitātes, gan izglītojoties un tiekoties ar nozares speciālistiem.

Uz  Padomes sēdi Jēkabpils Valsts ģimnāzijā pulcējās Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrības (LIZDA) Jēkabpils starpnovadu arodorganizācijas pirmorganizāciju priekšsēdētāji.  Ieradušies arī uzaicinātie LIZDA biroja darbinieki: Ilze Priževoite, LIZDA priekšsēdētājas vietniece, Brigita Fricsone, LIZDA juriste un sabiedrisko attiecību speciālists Juris Aksels Cīrulis.

Sanāksmes 1.daļā priekšsēdētāji strādāja  datorkabinetā un pārliecinājās par sociālo tīklu izmantošanas iespējām biedru informēšanā, saņēma ieteikumus publikāciju saturam un citām aktivitātēm. Iegūtās zināšanas izmantojamas ne tikai arodbiedrības darbā, orientēšanās sociālo tīklu piedāvājumā noder gan klašu audzinātājiem, gan jebkuram pedagogam, īpaši, ja apzinās to sniegtās priekšrocības un izmanto mērķtiecīgai saziņai, informēšanai.

Nākamo tēmu pieteica Ilze Priževoite, viņas nolūks  bija izglītot sanākušos jautājumā par pedagogu algām domātās mērķdotācijas aprēķināšanu, lai arodbiedrības pirmorganizāciju priekšsēdētāji ir gatavi sadarboties ar   izglītības iestāžu vadītājiem, informējot darbiniekus par plānoto darba samaksu. Mērķdotācijas aprēķināšanas formula ir pieejama ikvienam direktoram, un pirms darba uzsākšanas katram izglītības iestādē strādājošajam ir iespējams saņemt atbildi uz jautājumu, cik man par to maksās. Nebūtiskas izmaiņas var ieviest skolēnu skaita izmaiņas pēdējā brīdi, bet parasti līdz 5.spetembrim datiem jābūt ievadītiem VISC sistēmā, un tad aprēķinos iespējams izmantot tos pašus skaitļus, pēc kuriem mērķdotācijas lielumu izglītības iestādei rēķina Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).  Atkārtojām matemātiku un iedziļinājāmies formulās un koeficentos, pilnveidojot izpratni par darba samaksas aprēķināšanu.

Sarunā ar juristi B. Fricsoni tika aktualizēti juridiskie jautājumi, piemēram, kā nodrošināt mērķdotācijas izlietojuma caurspīdīgumu izglītības iestādē. LIZDA pirmorganizācijas priekšsēdētājiem tiek atgādināta “Darba likumā”  paredzētā norma par darbinieku pārstāvja tiesībām (11.pants) “laikus saņemt informāciju un konsultēties ar darba devēju, pirms tas pieņem tādus lēmumus, kuri var skart darbinieku intereses, it īpaši lēmumus, kuri var būtiski ietekmēt darba samaksu, darba apstākļus un nodarbinātību uzņēmumā;  piedalīties darba samaksas noteikumu, darba vides, darba apstākļu un darba laika organizācijas noteikšanā un uzlabošanā, kā arī darbinieku drošības un veselības aizsardzībā”.

 Informēšana Darba likuma izpratnē ir process, kurā “darba devējs nodod informāciju darbinieku pārstāvjiem, ļaujot tiem iepazīties ar attiecīgo jautājumu un to izpētīt. Informācija darbinieku pārstāvjiem sniedzama savlaicīgi, kā arī pienācīgā veidā un apjomā.  Konsultēšanās ir viedokļu apmaiņa un dialogs starp darbinieku pārstāvjiem un darba devēju ar mērķi panākt vienošanos. Konsultēšanās veicama atbilstošā līmenī, savlaicīgi, kā arī pienācīgā veidā un apjomā, lai darbinieku pārstāvji varētu saņemt pamatotas atbildes”.

Arodbiedrība kā likumīgs darbinieku pārstāvis izglītības iestādēs, kurās izveidota LIZDA pirmorganizācija, ir tiesīga saņemt informāciju par mērķdotācijas sadales principiem iestādē, par tarifikāciju. Un šāda prakse sniegt informāciju arodbiedrībai, konsultēties ar to ir daļā izglītības iestāžu, kas veicina labvēlīgu mikroklimatu, novērš nevajadzīgus pārpratumus. Sociālais dialogs izglītības iestādē ir veicināms izglītības kvalitātes nodrošināšanai, jo mierīgs, pārliecināts pedagogs strādā kvalitatīvāk nekā nezinošais, šaubu māktais, neinformētais.

Juriste skaidroja arī jautājumus par grozījumiem darba līgumā, izglītības iestāžu likvidāciju vai reorganizāciju, kā veicama iestāžu darbinieku izvērtēšana, kā ievērojama likumība, izsniedzot uzteikumu u.c.  Arodbiedrības priekšsēdētājiem uzdevums sekot likuma ievērošanai, sniedzot informatīvo un konsultatīvo atbalstu saviem biedriem, nepieciešamības gadījumā piesaistot LIZDA juristu vai “mobilo” juristu. Tiek minēti piemēri no tiesu prakses, kur LIZDA izdevies panākt likuma ievērošanu arī tehnisko darbinieku slodžu noteikšanā, jo ir gadījumi, kad pēc minimālās darba samaksas paaugstināšanas pašvaldība veic grozījumus darba līgumā ar mērķi ietaupīt savus līdzekļus, bet aizmirstot saudzēt savus darbiniekus.

Pirms pārtraukuma tika uzdoti dažādi jautājumi par katrai pirmorganizācijai aktuālo, izmantojot LIZDA speciālistu klātbūtni Jēkabpilī.

Padomes sēdes kārtējie jautājumi tika skatīti 2.daļā: atskats uz paveikto 2018.gadā, aktuāli LIZDA uzdevumi, iespēja piedalīties LIZDA konkursos (skat.www.lizda.lv) gan skolēniem, gan pirmorganizācijām, Sporta dienas norise 2018.gada 17.augustā Sūnu pamatskolā un pirmorganizāciju uzdevumi, gatavojoties šim pasākumam, statistikas dati,  u.c. jautājumi.

Pirmorganizāciju priekšsēdētāji aktualizēja jautājumu par arodbiedrības biedru un speciālistu paveiktā attiecināšanu tikai uz arodbiedrības biedriem, norādot uz solidaritātes nepieciešamību no to pedagogu puses, kuri tos izmanto, bet nav arodbiedrības biedri.

Ir pārmaiņu laiks izglītībā, vismaz tā liecina IZM aktivitātes un publiskotā informācija.  Pārmaiņām ir jāgatavojas, jāprognozē to ietekme uz personisko un darba dzīvi. Pozitīvu attieksmi pret pārmaiņām sekmē pārliecība, ka arī grūtos brīžos iespējams saņemt  atbalstu, ieteikumu, konsultāciju u.c.

Katras izglītības iestādes esošie arodbiedrības biedri novērtēs ikviena darbinieka pievienošanos arodbiedrībai kā solidaritātes un vienotības apliecinājumu.  Kopā  esam spēks, un ir būtiski, lai šis spēks nekļūtu mazāks. Svarīgi kādā brīdī nepalikt vienam. Īpaši pārmaiņu laikā, kad biedra plecs, organizācijas atbalsts var būtiski palīdzēt risināt sarežģītus jautājumus.

 

Inga Ermansone,

Jēkabpils starpnovadu arodbiedrības organizācijas  priekšsēdētāja