Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA iestājas pret sasteigtu reformu virzību iekļaujošajā un speciālajā izglītībā

Ceturtdiena 22/03/2018

 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) virza Ministru kabineta likumprojektu „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā”. Tie paredz liegt speciālās izglītības iestādēm īstenot speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, somatiskajām saslimšanām, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem un īstenot tās iekļaujoši – vispārizglītojošo skolu speciālo klašu vai grupu veidā, kā arī integrēt izglītojamos vispārējās izglītības klasēs.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) uzskata, ka, nenodrošinot resursus un neveicot ieguldījumus kvalitatīvu un individualizētu atbalsta pasākumu nodrošināšanai izglītojamo iekļaušanai ar speciālām vajadzībām vispārizglītojošās izglītības iestādēs, tiks pazemināta izglītības kvalitāte. Uzsākot skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas īstenošanu vispārējās izglītības iestādēs, nepieciešams nodrošināt katram skolēnam nepieciešamo atbalstu. Likumprojektā un tā sākotnējās ietekmes novērtējumā netiek atrunāts par nepieciešamajiem pasākumiem un resursiem kvalitatīvas un pieejamas iekļaujošās izglītības īstenošanai vispārizglītojošās izglītības iestādēs. Viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē iekļaujošās izglītības iestādes attīstību ir atbalsta skolotāja (pedagoga palīga, speciālā pedagoga) esamība klasē un tā sadarbība mācību procesā ar priekšmetu skolotāju. Lai integrētu izglītojamos vispārējās izglītības iestādēs, tām jānodrošina nepieciešamais aprīkojums, jāveic vides pielāgošana, jānodrošina pedagogu profesionālā pilnveide un nepieciešamais atbalsta personāls – logopēdi, psihologi, speciālie pedagogi, sociālie pedagogi, pedagogu palīgi un asistenti.

LIZDA pārstāvji darbojas IZM vadītā starpinstitucionālā darba grupā, kuras uzdevums ir izstrādāt priekšlikumus tādām sistēmiskām pārmaiņām speciālajā izglītībā, kas vērstas uz iekļaujošas izglītības īstenošanu Latvijā. Darba grupa nav beigusi savu darbu un nav izteikusi priekšlikumus iepriekšminētajam likuma grozījumam.

2018.gadā LIZDA savu viedokli pauda:

·        26.janvārī IZM likumprojekta starpinstitucionālajā saskaņošanas sanāksmē;

·        9.februārī sniegtajā atzinumā par Vispārējās izglītības likuma grozījumiem;

·        5.martā Ministru kabineta komitejas sēdē par likumprojektiem “Grozījumi Izglītības likumā” un “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā”;

·        12.martā vēstulē, kuru nosūtīja IZM un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai;

·        16.martā IZM likumprojekta starpinstitucionālajā saskaņošanas sanāksmē.

LIZDA iestājas pret nepārdomātām, sasteigtām, neizdiskutētām reformām. Lēmumus var pieņemt ātri, bet pedagogi būs tie, kas šīs reformas īstenos. Pirms to ieviešanas viņiem ir jābūt izpratnei un pārliecinātībai par to nepieciešamību, ieviešanas mērķi un būtību. Tamdēļ, arodbiedrība norāda uz vairākām nepilnībām IZM virzītajās reformās un šobrīd nevar atbalstīt virzīto reformu izpildījumu.

LIZDA iestājas par kvalitatīvām, savlaicīgi izdiskutētām reformām ar visām iesaistītajām pusēm un atbalstu pedagogiem to īstenošanā!