Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   ETUCE Vadības komiteja izskata aktuālos jautajumus izglītībā

Pirmdiena 26/03/2018

Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrība (ETUCE) ir Eiropas līmeņa pedagogu sociālais partneris un pedagogu interešu aizstāvis Eiropas Komisijā. ETUCE pārstāv 132 izglītības arodbiedrības no 51 dalībvalsts. Kopumā ETUCE pārstāv 11 miljonus dalībnieku visā Eiropā.

No 2018. gada 19.–20. martam Briselē notika pavasara ETUCE Vadības komitejas sanāksme, kurā kopumā piedalījās 51 pārstāvji no katras ETUCE valsts. ETUCE komiteja tika atklāta ar ETUCE prezidentes Christine Blower apsveikumu David Edwards, kurš līdz 2019. gada Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības (EI) konferencei ir iecelts EI ģenerālsekretāra amatā, tāpat tika izteikta pateicība par ilggadīgo darbu šajā amatā bijušajam EI ģenerālsekretāram Fred Van Leeuwen. David Edwards savā uzrunā ieskicēja savu redzējumu par jauno darba cēlienu: ”Pasaulē, kur sarežģītība pieaug ļoti strauji, EI ir vēl vairāk apņēmusies - analizēt, realizēt, kontekstualizēt, veidot stratēģiju, komunicēt un mobilizēt pedagogu profesionālās vajadzības un darba tiesības", viņš sacīja. Tāpat, Christine Blower sveica jaunus ETUCE komitejas locekļus: Ilzi Priževoiti, kas pārstāv Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Ronald Gangl no Austrijas un Ghenadie Donos no Moldovas.

Komitejas locekļi sanāksmes laikā saņēma praktisku informāciju par vietu, reģistrācijas termiņiem, rezolūciju izskatīšanu un iesniegšanu, vienojās par darba kārtības projektu un sanāksmju grafiku ETUCE konferencei Atēnās no 2018. gada 27.-28. novembrim. Tika nolemts uz šo konferenci izstrādāt rezolūciju par konferences tēmu (projektā – Eiropas nākotne: izglītības arodbiedrības loma tajā) un turpināt darbu pie rezolūcijas par vienlīdzību, ko šobrīd izstrādā ETUCE Konsultatīvā komiteja.

Sanāksmē norisinājās diskusijas par Eiropas nākotni un izglītības arodbiedrības lomu tajā, par Eiropas izglītības telpu 2025 un par pirmo Eiropas izglītības samitu, kuru rīkoja Eiropas Komisija Briselē 2018. gada janvārī. Komitejas locekļi diskutēja un apstiprināja ETUCE pozīciju attiecībā uz Eiropas Komisijas publiskoto dokumentu par izglītības Stratēģiju laikposmam pēc 2020. gada, kas sastāv no galvenās daļas un pielikuma. Izglītības Stratēģijā laikposmam pēc 2020. gada ir atspoguļoti daudzie izaicinājumi izglītības nozarē, kā arī izglītības arodbiedrību nozīme ilgtspējīgas attīstības programmas mērķu sasniegšanā. Dokumentā ietverta informācija par plašu iniciatīvu kopumu, tostarp, jauni kritēriji, pēc kuriem tiks izvērtēti skolēnu sasniegumi katrā valstī, iekļauti risinājumi priekšlaicīgi skolu pametušo cilvēku atgriešanai skolas sistēmā vai darba tirgū un dalība mūžizglītībā, ES skolotāju akadēmijas izveide, kvalitātes nodrošināšanas sistēmas monitorēšana, digitālās izglītības rīcības plāna izstrāde, jauni ieteikumi par kopīgām vērtībām un mobilitātes palielināšana, palielinot Erasmus+ budžeta līdzekļus. Dokumentā ir uzsvērts, ka sociālie partneri ir galvenie dalībnieki. Veidojot ES izglītības politiku, ka Eiropas izglītības telpai ir jāatbalsta dalībvalstis, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves iespējas, vienlaikus uzlabojot viņu izpratni par Eiropas un Boloņas procesa nepieciešamību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību visos līmeņos, ko uzrauga valstu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas. Starp turpmākajiem mērķiem prioritātes ir pedagoga profesijas prestiža paaugstināšana, pedagoga darba kvalitātes kvalitātes nepārtraukta attīstība, efektīvs sociālais dialogs ar izglītības arodbiedrībām, mērķa pārskatīšana par 5% no valstu IKP ieguldījumiem izglītībā, kas ir pārāk zems, dzimumu līdzsvara sasniegšana izglītībā, migrantu un bēgļu integrācija izglītībā, uzlabota demokrātiskā pilsonība un tolerance, digitālo prasmju un IKT efektīvu izmantošanu skolās, kā arī studentu un pedagogu tiesību ievērošana Brexit kontekstā.

Visas ETUCE organizācijas tiek aicinātas sarunās ar valdības pārstāvjiem un izglītības veidotājiem atsaukties uz šo dokumentu un ETUCE nostāju, lai efektīvāk aizstāvētu skolotāju un citus izglītībā iesaistītos darbiniekus Eiropā. Starp galvenajiem izaicinājumiem ar kuriem saskaras pedagogi un citi izglītības darbinieki visā Eiropā ir tas, ka digitalizācija izglītībā nodrošina daudz iespēju studentiem un izglītības darbiniekiem, ja tās tiek pienācīgi īstenotas, ņemot vērā viņu vajadzības, kā apstiprināts ETUCE nostājas dokumentā par jauno ES digitalizētās izglītības rīcības plānu 2020. gadam.

ETUCE Vadības komitejas locekļi tika informēti, ka ETUCE Sieviešu komisija apsprieda un izstrādāja turpmākās darbības, lai racionalizētu dzimumu līdztiesības jautājumus ETUCE darbā. Tika apspriesti arī jaunākie notikumi Eiropas sektorālajā sociālajā dialogā Eiropā izglītības jomā un Eiropas sociālo tiesību pīlāra iekļaušana Eiropas semestra procesā. ETUCE komitejas locekļi saņēma ziņojumu par stāvokli Turcijā* un izteica pastāvīgu solidaritāti ar EGITIM SEN kolēģiem. Dānijas pārstāve Dorte Lange pauda viedokli, ka ir vajadzīga cieša solidaritāte ar izglītības arodbiedrībām. Norādīja, ka Dānijā ir nepieredzēta necieņa un nihilisms attiecībā pret tiesībām uz kolektīvo vienošanos, šobrīd norisinās streiks, un aicināja organizācijas rakstīt atbalsta vēstules. Nīderlandes pārstāve Trudy Kerprien informēja, ka arodbiedrība plāno turpināt nacionālās streika darbības, būs ceturtais streiks, kas tiks īstenots pa daļām – pakāpeniski pievienosies reģioni. Apvienotās Karalistes pārstāvis Kopelands sirsnīgi pateicās kolēģiem par saņemto atbalstu un informēja, ka situācija varētu saasināties. Kopelands sacīja: ”Pašreizējais 13 dienu streiks bija vislielākais, kāds ir bijis augstākajās izglītības un koledžas darbiniekiem Apvienotajā Karalistē, kas norisinājās ar skolēnu īpašu atbalstu”. Savukārt Branimir Strukelj ziņoja par sekmīgām demonstrācijām Ļubļanā, kurā piedalījās ETUCE prezidents. Protesta akcijas mērķis bija atgūt finansējumu, ko skolotāji krīzes laikā zaudēja. Slovēnijā ir visstraujāk augošā ekonomika Eiropā. Komitejas locekļi bija priecīgi uzzināt par galvenajiem panākumiem, par kuriem panākta vienošanās izglītības jomā Maltā – streika rezultātā skolotājiem algas ir palielinātas no 25-35%.

* “Arodbiedrības tiesības, brīvība un cilvēktiesības, mūsu valstī vienmēr ir bijusi problemātika” norādīja Turcijas arodbiedrības (EGITIM-SEN) pārstāvis Mike Jennings.  Pēc valsts apvērsuma mēģinājuma Turcijā 2016. gada 15. jūlijā ļoti daudzas valsts amatpersonas tika atbrīvotas no amata. Saskaņā ar valdības pārstāvju paziņojumiem; Turcijā ir apmēram 130 000 izglītības darbinieku, un 2017. gada 22. februārī, pēc Turcijas Izglītības ministrijas pieņemtajiem ārkārtas rīkojumiem, Turcijas izglītības nozarē atlaisto izglītības darbinieku skaits ir sasniedzis 40 275.