Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Izglītības likums nosaka sociālās garantijas pedagogiem

Trešdiena 04/04/2018

Ar 2018.gada 16.aprīli stājas spēkā grozījumi Izglītības likumā, ar kuriem noteiktas sociālās garantijas pedagogiem. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) iepriekš neatlaidīgi bija aicinājusi visus Saeimas deputātus izskatīt arodbiedrības izstrādātos priekšlikumus par sociālo garantiju nodrošināšanu arī pedagogiem. Jautājums par sociālo garantiju nodrošināšanu līdz šim nebija nostiprināts normatīvajos aktos jau gandrīz 10 gadus. Arodbiedrība izsaka pateicību, ka beidzot ir pieņemti atbildīgi lēmumi, lai arī pedagogiem turpmāk būtu tiesības saņemt sociālās garantijas. 

Likuma 52.panta pirmā daļa  papildināta ar 7.punktu, kas nosaka, ka pedagogam ir tiesības no izglītības iestādes dibinātāja finanšu līdzekļiem saņemt pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. Šis punkts pilnā apmērā stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī, taču likums atļauj šo pabalstu pedagogiem izmaksāt arī pirms 2019.gada 1.septembra šim mērķim pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros.

Izglītības likuma 52.pants papildināts ar 1.¹ daļu šādā redakcijā:

“(1¹) Valsts, pašvaldību un valsts augstskolu izglītības iestādes, ja citos ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, no izglītības iestādes dibinātāja un šā likuma 59.panta ceturtajā daļā minētajiem finanšu līdzekļiem var noteikt pedagogam šādu papildu atlīdzību:

1) pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas reizi kalendārajā gadā par katru apgādībā esošu bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam;

2) veselības apdrošināšanu. Veselības apdrošināšanas prēmija nedrīkst pārsniegt pusi no normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteiktā apmērā. Ja apdrošināšanas prēmija pārsniedz minēto apmēru, pedagogs sedz prēmijas starpību.”

Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu sociālās garantijas pašvaldības var finansēt no saviem budžetiem saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā un kārtībā. Ministriju padotībā esošo izglītības iestāžu pedagogiem var noteikt sociālās garantijas izglītības iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros.

Likums Saeimā pieņemts 2018.gada 22.martā.