Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA ar panākumiem pārstāv biedra intereses tiesā

Piektdiena 06/04/2018

Limbažu novada dome 2017.gada 26.oktobrī pieņēma lēmumu “Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amata vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”. Ar 01.01.2018. domes lēmumu nolemts palielināt apkopjamās teritorijas platības izglītības iestāžu sētniekiem, kas atbilstu vienai darba slodzei, kas tiek pamatots ar pienākumu nodrošināt efektīvu darbību, racionāli izmantot pašvaldības finanšu līdzekļus. 2017.gada 15.decembrī tehniskajiem darbiniekiem tika izsniegti darba līguma uzteikumi saistībā ar piedāvātajiem grozījumiem norādot, ka darba līgums tiks uzteikts, ja mēneša laikā darbinieks nepiekritīs darba devēja piedāvājumam kā to nosaka Darba likuma 98.panta pirmā daļa.

Darbiniekiem tika izsniegti dokumenti, kas netika nosaukti par darba līguma uzteikumiem, bet tikai par grozījumiem darba līgumā, kā pielikumus pievienojot katra darbinieka konkrētos uzteikumus. Faktiski izveidojās situācija, kad darbiniekiem tika uzspiesti jaunie normatīvi darba slodzēm, kā arī līdz ar to darba samaksai.

2017.gada 15.decembrī izglītības iestādes darbiniekam D.K. tika izsniegts darba devēja uzteikums, ar kuru tika piedāvāts turpināt darba tiesiskās attiecības, veicot grozījumus esošajā darba līgumā, nosakot darba slodzi 0,2. Uzteikumā norādīts, ka nepiekrišanas gadījumā tiks izbeigtas darba tiesiskās attiecības 2018.gada 14.janvārī.

Prasītājs D.K. iesniedzis tiesā ar Darba likuma 51.panta otro un trešo daļu, 101.panta pirmo daļu, 110., 122., 124., 125., 126 pantu pamatotu prasību, kurā lūdz tiesu:

1)      atzīt par spēkā neesošu darba devēja Limbažu BJC 2017.gada 15.decembra darba līguma uzteikumu un atjaunot D.K. iepriekšējā darbā;

2)      piedzīt no atbildētāja vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējumu.

Pēc arodbiedrības biedra un prasītāja D.K. lūguma, darbinieka intereses tiesā pārstāvēja Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības juriskonsulte B.Fricsone.  Prasītājs D.K. prasības pieteikumā norādīja, ka izsniegtais darba līguma uzteikums ir prettiesisks šādu iemeslu dēļ:

·         darba devējs nav lūdzis arodbiedrības piekrišanu darba tiesisko attiecību izbeigšanai. Arodbiedrības saskaņojuma neesamība ir patstāvīgs pamats darba devēja uzteikuma atzīšanai par spēkā neesošu un darbinieka atjaunošanai darbā;

·         neveicot iepriekšējas konsultācijas ar arodbiedrību, mainītas darba normas, palielinot sētnieku apkopjamās platības, līdz ar to samazinot 2,5 reizes darba slodzi D.K., kā arī  samazinot  darba samaksu.

Atbildētājs – Limbažu BJC  – prasību neatzina, atsaucoties uz Limbažu novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu, ar kuru apstiprināti noteikumi “Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”, saskaņā ar kuriem sētnieka/labiekārtošanas strādnieka darba slodžu skaits tiek noteikts pēc aprēķina: viena darba slodze uz 1 ha apkopjamās teritorijas, bet ne mazāk kā 0,2 slodzes iestādē, kā arī to, ka viņam nebija nodoma uzteikt darba līgumu. Atbildētājs aicināja D.K. vēlreiz padomāt un sniegt atbildi 2018.gada 5.janvārī. Tā kā šajā datumā D.K. atbildēja, ka nepiekrīt piedāvātajiem grozījumiem darba līgumā, atbildētājs sagatavoja un iesniedza dokumentu LIZDA Limbažu starpnovadu arodorganizācijas valdei ar lūgumu dot piekrišanu darba līguma uzteikumam arodbiedrības biedram D.K. Pamatojoties uz to, ka darba līguma uzteikums D.K. jau ir apstrīdēts tiesā, arodbiedrības valde neuzskatīja par nepieciešamu izskatīt nākamo iespējamo uzteikumu, jo iepriekšējais nebija atsaukts. 12.01.2018. Limbažu BJC informēja D.K., ka nav spēkā 15.12.2017. vēstulē piedāvājumā par grozījumiem darba līgumā norādītais iespējamais darba tiesisko attiecību izbeigšanas termiņš – 2018.gada 14.janvāris (pēdējā darba diena), jo Limbažu BJC nav bijis nodoma uzteikt darba līgumu. Sakarā ar to prasītājs D.K. turpināja veikt darbu arī pēc 15.01.2018., veicot sētnieka darba pienākumus iepriekš noteiktajā platībā ar iepriekš noteikto darba slodzi 0,5.

Kaut arī atbildētājs – Limbažu BJC tiesas sēdē atzina uzteikumu par spēkā neesošu, jo tika atsaukts uzteikuma termiņš, lietā nebija pierādījumu par visa darba līguma uzteikuma atsaukšanu, kas prasītājam radītu pārliecību par strīda iznākumu D.K. labā, ka puses būtu vienojušās par darba līguma nosacījumiem, kuri būtu spēkā no 15.01.2018.

Līdz ar to tiesa nosprieda atzīt par spēkā neesošu Limbažu novada pašvaldības Limbažu bērnu un jauniešu centra 2017.gada 15.decembra darba līguma uzteikumu D.K. 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2012.gada 6.jūnija sprieduma lietā Nr. SKC-764/2012 ir pausta atziņa, ka gadījumā, ja darbinieks, kurš ir arodbiedrības biedrs, nav piekritis darba attiecību turpināšanai atbilstoši darba devēja piedāvātajiem darba līguma grozījumiem, darba devējs ir tiesīgs uzteikt darba līgumu, tikai saņemot arodbiedrības piekrišanu. Šādas piekrišanas nepieciešamība izriet no Darba likuma 98.panta pirmās daļas, kas grozīta 2005.gada 13.oktobrī, ietverot norādi uz Darba likuma 101.panta pirmajā daļā noteiktajiem darba devēja uzteikuma pamatiem.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts paplašinātā sastāvā 2013.gada 26.aprīlī lietā Nr. SKC-1144/2013, vērtējot Darba likuma 101.panta sesto daļu un 110.panta pirmo daļu, ir atzinis, ka šajās tiesību normās imperatīvā formā noteikti priekšraksti, kas darba devējam jāievēro, uzteicot darba līgumu darbiniekam – arodbiedrības biedram (Senāta 2009.gada 25.novembra spriedums lietā Nr. SKC-649). No minētā izriet, ka darba devēja atkāpšanās no Darba likuma 101.panta sestajā daļā un 110.panta pirmajā daļā noteiktā pienākuma izpildes, neatkarīgi no šādas rīcības motīviem, ir traktējama kā darba attiecību ar darbinieku – arodbiedrības biedru izbeigšanas būtisks pārkāpums un tādēļ kalpo par patstāvīgu pamatu uz darbinieka tiesību aizskāruma novēršanu vērsta prasījuma apmierināšanai (Senāta 2011.gada 22.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-933).